Środa
04.11.2009
nr 308 (1557 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Obowiązek zrzeszania się w PZŁ a Konstytucja RP autor: Hubert Zentkowski
Jednym z referatów, które wygłoszono na odbywającym się w dniach 27-28 października br. w "Osadzie Karbówko" koło Gołubia-Dobrzynia sympozjum naukowym "Polski model łowiectwa we współczesnym systemie gospodarki rynkowej", zorganizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, było wystąpienie prof. dr hab. Jana Wawrzyniaka, kierownika Katedry Prawa Publicznego w Akademii Leona Koźmieńskiego, pt. "Prawo łowieckie - swoboda zrzeszania się a Konstytucja RP". Stanowisko zaprezentowane na sympozjum przez prof. Wawrzyniaka nie było niczym nowym, bo omówił on swoją opinię sprzed ponad 5 lat, którą stworzył wówczas na zlecenie Polskiego Związku Łowieckiego. Główną tezą tej opinii jest to, że wprawdzie Konstytucja gwarantuje obywatelom wolność zrzeszania się, ale równocześnie można ograniczyć tę wolność ze względu na bezpieczeństwo państwa i środowiska. Taka przesłanka legła u podstaw opinii prof. Wawrzyniaka, że w aspekcie zrzeszania się, ustawa 'Prawo łowieckie' jest zgodna z Konstytucją RP.

Po wygłoszeniu przez prof. dr hab. Jana Wawrzyniaka swojej opinii, już poza sympozjum, dziennikarz dziennika "Łowiecki" przedstawił mu inną opinię na temat zgodności ustawy 'Prawo łowieckie" z Konstytucją RP, którą w 2004 roku zamówiła Kancelaria Sejmu, a dopiero obecnie mieliśmy możliwość przedstawienia jej w portalu (pełen tekst tej opinii poniżej).

Opinię tę, na zlecenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzedniej kadencji Sejmu, sporządził dr Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa i Administarcji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem dr Ryszarda Piotrowskiego ..."Uczynienie łowiectwa domena jednej tylko organizacji zrzeszającej myśliwych pozostaje w sprzeczności z koncepcją państwa jako dobra wspólnego"... i dalej ..."Zarezerwowane w drodze ustawy Prawo łowieckie możliwości "wykonywania polowania" przez członków Polskiego Związku Łowieckiego budzi wątpliwości także ze względu na dyskryminacyjny charakter tego rozwiązania; osoby nie będące członkami wspomnianego Związku bądź należące do innych zrzeszeń łowieckich są w ten sposób potraktowane gorzej (dyskryminacja sensu stricte) aniżeli członkowie Polskiego Związku Łowieckiego (uprzywilejowanie), co pozostaje w sprzeczności z przyjętym przez Trybunał Konstytucyjny rozumieniem zakazu dyskryminacji jako obejmującego zakaz wprowadzania zarówno unormowań pogarszających sytuację określonej grupy podmiotów, jak i unormowań polepszających sytuację określonej grupy podmiotów (tak w orzeczeniu U 7/87). W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze zróżnicowaniem podmiotów podobnych ze względu na określoną cechę relewantną (myśliwi), które nie znajduje uzasadnienia, a zatem z dyskryminacją, a więc z naruszeniem art.32 Konstytucji RP"...

Jak widać z powyższej relacji, opinie obu wymienionych wyżej naukowców są diametralnie różne. Sympozjum naukowe organizowane przez PZŁ byłoby dobrą platformą do dyskusji, ale przecież dr Ryszarda Piotrowskiego nie zaproszono, a prof. Janowi Wawrzyniakowi opinii wykonanej na zlecenie Sejmu nie pokazano. Po zapoznaniu się z tą opinią, prof. Jan Wawrzyniak gotowy był z nią dyskutować, ale mógł to zrobić tylko w rozmowie z dziennikarzem, a nie na forum sympozjum. Skończyło się więc na tym co zwykle, że wszystko z Konstytucją jest OK i nie ma się do czego przyczepiać. Zainteresowani mogą posłuchać nagrania rozmowy prof. Jana Wawrzyniaka z dziennikarzem dziennika "Łowiecki" - rozmowa poniżej.


Na zakończenie rozmowy z dziennikarzem dziennika "Łowiecki", prof. Jan Wawrzyniak zaproponował, że zorganizuje spotkanie z dr Ryszardem Piotrowskim, podczas którego byłaby okazja na wymianę opinii na temat, czy zapisy ustawy 'Prawo łowieckie' o obowiązku zrzeszania się myśliwych w Polskim Związku Łowieckim są zgodne z Konstytucją RP. Redakcja będzie się starać, żeby spotkanie takie nastąpiło jak najprędzej. Już teraz zapraszamy naszych czytelników na sprawozdanie z takiego spotkania, a jeżeli uczestnicy tego spotkania wyrażą zgodę, postaramy się zrobić to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych.