Czwartek
10.06.2010
nr 161 (1775 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Nieuprawnione wpisy w książce autor: Piotr Gawlicki
Jak wszyscy pamiętamy, co jakiś czas toczy się w środowisku myśliwych dyskusja na temat, kto i co może wpisywać do książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Ostatnio w temacie forum Kontrole straży leśnej w ewidencji rozważano, czy Straż Leśna lub Państwowa Straż Łowiecka może dokonywać wpisów w tej książce. W tej sprawie reakcja zwróciła się do Ministerstwa Środowiska z pytaniem, czy wpisy takie są uprawnione, a jeśli tak, to jakie jeszcze organy państwowe, instytucje lub osoby prawne, mogą w książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przywołanych Rozporządzeniem MŚ, w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania, dokonywać wpisów.

Odpowiedzi udzielił w dniu 9 czerwca br. Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Odpowiedź cytuję w całości niżej:

Zgodnie z § 23 ust. 2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz „o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osoby upoważnionej do dokonywania wpisów dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego oraz okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie, a także innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie.”

Wzór ww. książki zawiera ściśle określone informacje, które są niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas wykonywania polowania indywidualnego. Wzór ten nie zawiera natomiast miejsca dla dokonywania wpisów przez podmioty dokonujące kontroli. Zapis mówiący o okazywaniu książki osobom upoważnionym nie może być rozumiany jako okazanie książki w celu dokonania wpisu przez osobę wykonującą inne czynności niż polowanie indywidualne.

Działania Państwowej Straży Łowieckiej, czy też Straży Leśnej lub innych organów (np. Policji) wykonywane na terenie danego obwodu łowieckiego mogą zostać udokumentowane w inny sposób, nie zaś poprzez wpisy w Książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Chcemy jednocześnie podkreślić, że działalność kół łowieckich (członków Zrzeszenia) ustawodawca w zakresie kontroli i nadzoru powierzył wskazanym Statutem PZŁ organom, co nie wyklucza innych działań PSŁ czy Straży Leśnej związanych z realizacją zadań nałożonych ustawą Prawo łowieckie oraz ustawą o lasach.


W świetle powyższego stanowiska Ministerstwa Środowiska, nikt poza myśliwymi wykonującymi polowanie, nie może w książce ewidencji dokonywać jakichkolwiek wpisów. Jeżeli koło łowieckie stwierdzi, że w jego książce ewidencji pokazały się wpisy strażników Straży Leśnej lub Państwowej Straży Łowieckiej, powinno zwrócić się do odpowiednich jednostek w/w formacji z informacją, że strażnicy nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek wpisów w tej książce, załączając wyżej cytowane stanowisko Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska.

Wydaje się, ze stanowisko Ministerstwa Środowiska w tej sprawie jednoznacznie zamyka dyskusję, kto jeszcze oprócz polujących myśliwych może dokonywać wpisów do książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.