Czwartek
17.03.2011
nr 076 (2055 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Błąd formularza planu rocznego autor: Redakcja "Łowiecki"
Nie wszyscy członkowie PZŁ mają bezpośredni kontakt z planami łowieckimi, które każdego roku w marcu są przygotowywane przez zarządy kół, uzgadniane w gminie i ZO PZŁ, a następnie zatwierdzane przez nadleśniczych. Większość zaś tych, którzy plany w kołach przygotowują na drukach uzgodnionych pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w dnia 8 stycznia 2008 r. nie zauważyła, że formularz planu otrzymywany jako wzór z ZO PZŁ zawiera logiczny błąd, uniemożliwiający właściwe wypełnienie niektórych rubryk planu.

Chodzi o to, że w części IV b) planu (zwierzyna drobna), kolumna 2, wiersze poniżej wiersza 21 i wiersza 22 wymagają wpisania planu pozyskania roku poprzedniego w rozbiciu na gatunki gęsi i kaczek, chociaż w planie roku poprzedniego nie ma planu w rozbici na gatunki gęsi i kaczek (patrz kolumna 9 tych samych wierszy formularza planu), a więc nie ma co przepisać z planu roku poprzedniego w te rubryki planu roku bieżącego. Zainteresowana tą sytuacją redakcja zadała identyczne pytanie rzecznikom prasowym Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego, czy i jak wypełniać te rubryki, a może należy w nie wstawić znak X występujący w innych rubrykach planu, których się nie wypełnia.

Rzecznik prasowy Lasów Państwowych Anna Malinowska odpowiedziała nam, że kolumna 2, wiersze poniżej wiersza 21 i wiersza 22 mają na formularzu wpisane znaki X, co można zobaczyć we wzorze na stronie www PGL LP i pól tych się nie wypełnia. Zajrzeliśmy więc na stronę www PZŁ, a tam formularz rocznego planu łowieckiego nakazuje wypełnić kolumna 2, wiersze poniżej wiersza 21 i wiersza 22. Mając więc przed oczami dwa różne formularze prezentowane przez strony porozumienia w sprawie ujednolicenia wzoru formularza, dopytaliśmy rzecznika prasowego PGL Lasy Państwowe, który ze wzorów jest obowiązujący. Otrzymaną odpowiedź przytaczamy w całości:

Trudno mi powiedzieć dlaczego na stronie PZŁ jest nieprawidłowy wzór rpł. Uzgodniliśmy wersję taką, jaka jest na stronie LP.

Należy przy tym wyjaśnić, że wzór druku to jedynie pomoc dla kół łowieckich i próba ujednolicenia formy rpł. Szczegóły co do zawartości planu zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i ono jest źródłem prawa. W praktyce każde koło mogłoby samo opracować druk spełniający wymogi tego rozporządzenia i po wypełnieniu przedłożyć go do zatwierdzenia.

Porozumienie, o którym mowa nie jest źródłem prawa i miało na celu ułatwienie zarządom kół pracy nad rpł.


Sprawa raczej drobna, ale wyjaśnienie daje do myślenia i formułuje ważne wnioski dla kół, które corocznie składają projekty RPL do zatwierdzenia. Po pierwsze nie wiadomo dlaczego, wzór formularza RPŁ, którym posługuje się PZŁ i przekazuje go kołom do wykorzystania, nie jest zgodny z tym, co strony porozumienia z dnia 8 stycznia 2008 uzgodniły. Na odpowiedź PZŁ w tej samej sprawie czekaliśmy od dnia 1 marca do wczoraj, czyli ponad 2 tygodnie, ale ją otrzymaliśmy od rzecznika prasowego PZŁ Marka Matyska. W odpowiedzi stwierdzono, że ponieważ plan roku poprzedniego nie ujmuje rozbicia gęsi i kaczek na gatunki, to nie należy nic wpisywać do kolumny 2, wiersze poniżej 21 i 22. O tym, że wzór formularza planu w PZŁ jest inny, niż uzgodniono to z PGL Lasy Państwowe ani słowa.

Z odpowiedzi rzecznika prasowego PGL Lasy Państwowe Anny Malinowskiej wynika również rzecz dużo ważniejsza, niż to co przepisać z planu roku ubiegłego do rubryk planu roku bieżącego, jeżeli w tym pierwszym informacji tych nie ma. Jest nim stwierdzenie, że porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 8 stycznia 2008 r. nie jest źródłem prawa. Ta "oczywista oczywistość" nigdy nie została wyartykułowana przez organa PZŁ, które propozycje, instrukcje, czy też właśnie porozumienia traktują jako obowiązujące członków Zrzeszenia prawo. Tak jak organa, tak członkowie zostali przez lata nauczeni, że to co ogłosi Nowy Świat 35 jest święte, a na straży przestrzegania tych "świętości" stają ZO, ORŁ, rzecznicy i sądy łowieckie. Formularz planu zaproponowany kołom 4 lata temu jest tego dobrym przykładem. Jeżeli się mylimy, to zgłoszą się na pewno koła, które przygotowały projekt planu na drukach innych niż otrzymany z PZŁ, a właściwy ZO uzgodnił im te plany mimo użycia innego wzoru formularza planu. Obawiamy się jednak, że nikt taki się do nas nie zgłosi.