Wtorek
19.04.2011
nr 109 (2088 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Jakie przepisy obowiązują w PZŁ autor: Piotr Gawlicki
Bardzo często na Forum oraz w korespondencji z redakcją padają zapytania o to, czy to, lub tamto zarządzenie albo uchwała organów Polskiego Związku Łowieckiego dalej obowiązują, czy też może ustraciły już ważność. Ma to dla członków PZŁ, szeregowych myśliwych i kół łowieckich kolosalne znaczenie, bo trudno przestrzegac prawa nie mając możliwości wiarygodnego sprawdzenia, czy daną sprawę reguleje jakiś wewnątrzorganizacyjny akt prawny, czy też nie. Ponieważ nigdzie nie spotkałem się z informacją organów PZŁ na temat ważności lub nie publikowanych w przeszłości wewnątrzorganizacyjnych aktów prawnych, przesłałem poniższe pytania do rzecznika prasowego Związku Marka Matyska:

 1. Czy w PZŁ istnieje rejestr wewnątrzorganizacyjnych aktów prawnych, który wymieniałby te, które dalej obowiązują?


 2. Jeżeli rejestr taki istnieje, to czy redakcja mogłaby otrzymać jego kopię?


 3. Jeżeli rejestr taki nie istnieje, to czy można przyjąć, że obowiązują tylko te wewnątrzorganizacyjne akty prawne, które są opublikowane na stronie www PZŁ?


 4. Jeżeli rejestr taki nie istnieje i na pytanie wyżej jest odpowiedź negatywna, to w jaki sposób członkowie i organa PZŁ mają znać obowiązujące ich prawo wewnątrzorganizacyjne, mogące pochodzić i sprzed kilkudziesięciu lat, którego nie przestrzeganie w świetle § 137 ust.1 pkt 2 statutu PZŁ jest przewinieniem łowieckim, za które grozi kara do wykluczenia ze Zrzeszenia włącznie?


 5. Czy wydawane przez Zarząd Główny instrukcje wprowadzane w formie zarządzeń, mają charakter obowiązujący wobec:
  - organów PZŁ?
  - członków PZŁ (myśliwych i kół łowieckich)?
W odpowiedzi otrzymałem cytowane poniżej pismo, które choć mało prezyzyjnie odpowiada na postawione pytania, to jednak podaje ważne dla każdego członka PZŁ informacje. Pismo cytuję w całości niżej.

Warszawa dnia 31.03.2011 r.

Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny
Dziennik „Łowiecki ”

W odpowiedzi na pismo (email) z 26 marca 2011 informujemy:
 1. ZG PZŁ nie prowadzi, podobnie zresztą jak i w skali państwa przez organy administracji publicznej, jednego rejestru aktualnie obowiązujących aktów wewnątrzorganizacyjnych, bowiem nie jest to możliwe. Akty te jednak, w zależności od ich charakteru są w różny sposób publikowane i udostępniane. Prowadzenia takiego rejestru rodziłoby wątpliwości, czy np. w takim rejestrze powinna widnieć uchwała o uchyleniu w trybie nadzoru przez ZG PZŁ uchwał o wykluczeniu z koła podczas gdy miało to miejsce kilka lat wcześniej, a sprawa wykluczenia została zakończona.
  Jednak uchwały takiej nie można usunąć bowiem chociaż została „skonsumowana” przez uchwały późniejsze, to nadal obowiązuje i może np. w postępowaniu sądowym być przywoływana. Podobnie będzie z uchwałami o zakupie nieruchomości w sytuacji gdy zakup został dokonany. Powstałoby pytanie czy uchwałę taką należy przechowywać w rejestrze czy też ją usunąć.


 2. Zarząd Główny prowadzi odrębne zbiory, ułożone rocznikami i numerami tak uchwał zjazdowych, Naczelnej Rady Łowieckiej lub zarządzeń Zarządu Głównego PZŁ.


 3. Obowiązujące uchwały NRŁ czy też zarządzenia ZG PZŁ publikowane są na naszej stronie internetowej. W przypadku gdy dana uchwała jest zmieniana pojawiają się teksty jednolite z zaznaczeniem tego faktu. Nie publikuje się natomiast uchwał w sprawach indywidualnych, uchwały takie doręcza się stronom. Nie publikowane są też uchwały nie dotyczące bezpośrednio członków Zrzeszenia np. uchwały ZG PZŁ dotyczących np. imprez łowieckich organizowanych przez zarząd okręgowe, czy też kierowane wyłącznie do innego organu Zrzeszenia. Ponieważ strona internetowa powstała stosunkowo niedawno jest ona sukcesywnie uzupełniana o akty pochodzące z daty przed jej powstaniem.


 4. Wprowadzane przez ZG PZŁ w formie zarządzeń instrukcje są aktami kierownictwa wewnętrznego i mogą mieć charakter obowiązujący jedynie w ramach nadzorowanych struktur organizacyjnych.
/-/ Marek Matysek
Rzecznik prasowy PZŁ


Jakie praktyczne informacje płyną z powyższej odpowiedzi rzecznika prasowego ZG PZŁ?

Po pierwsze taka, cytuje z powyższego pisma Marka Matyska, że Obowiązujące uchwały NRŁ czy też zarządzenia ZG PZŁ publikowane są na naszej stronie internetowej. Tak więc zainteresowani obowiązującymi aktami prawnymi wewnątrzorganizacyjnymi powinni sprawdzać, tę stronę i stosować się do tych przepisów, które są tam publikowane. Jest wprawdzie w powyższej odpowiedzi zastrzeżenie, że strona internetowa jest sukcesywnie uzupełniana o akty pochodzące z daty przed jej powstania, które ma dla mnie charakter furtki, żeby móc przez nią przepchnąć coś, co w jakiejś indywidualnej sprawie mogłoby mieć znaczenie, ale jeżeli Zarząd Główny chce być poważnie traktowany, to należy przyjąć, że umieszczono już na niej wszystkie obowiązujące w Zrzeszeniu akty prawne, ponieważ od założenia strony www.pzlow.pl minęło już prawie 9 lat.

Po drugie, bardzo ważne stwierdzenie znalazło się w punkcie 5 odpowiedzi. cytuję: Wprowadzane przez ZG PZŁ w formie zarządzeń instrukcje są aktami kierownictwa wewnętrznego i mogą mieć charakter obowiązujący jedynie w ramach nadzorowanych struktur organizacyjnych. Fragment ten w kontekście pytania zadanego przez redakcję, potwierdza oficjalnie, że instrukcje wprowadzane zarządzeniami ZG PZŁ nie mają charakteru obowiązującego wobec członków PZŁ (myśliwych i kół łowieckich). Dlatego też np. wszyscy ci, którzy traktowali zarządzenie nr 5 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 03.03.1998 r. w sprawie dokumentacji w kołach łowieckich jako poradnik, stosowany na zasadzie dobrowolności, mieli rację.

To, że niektóre zarządy okręgowe zarządzenie nr 5 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 03.03.1998 r. w sprawie dokumentacji w kołach łowieckich traktują jako obowiązujące, jak np. ZO PZŁ w Bydgoszczy nie znaczy nic ponadto, że poziom wiedzy o prawie reprezentowany przez niektórych działaczy "od zawsze" zasiadających w organach PZŁ jest żenujący, czego niejeden przykład pokazały artykuły w dzienniku "Łowiecki".