Niedziela
28.01.2018
nr 028 (4564 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
ZO nielegalne zmusza koła do użycia swojego programu autor: Piotr Gawlicki
Wiemy, że są naciski, a nawet żądania formułowane przez niektóre zarządy okręgowe, żeby koła zaczęły korzystać z oprogramowania PZŁ do zarządzania kołem, w tym do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. Nie jest to działanie powszechne we wszystkich ZO, pewnie tylko w tych bardziej gorliwych, albo tych, których działacze mają jakieś prywatny interes w forsowaniu tego oprogramowania. Przykładem na takie działanie może być ZO PZŁ w Lesznie, którego pismo do kół publikujemy poniżej. W tym kontekście i przed ewentualną decyzją o skorzystaniu z oprogramowania PZŁ, sugeruję wziąć uwagę poniższe uwagi.

Ani ZO PZŁ, ani żaden inny podmiot nie może zmusić zarządu koła do stosowania takiego, a nie innego oprogramowania. Żaden przepis ustawy lub statutu nie upoważnia ZO PZŁ do nakazania lub żądania korzystania z oprogramowania PZŁ. Uchwała ZO PZŁ z takim wymaganiem nie ma żadnej podstawy prawnej i w żaden sposób nie obliguje koła do jej wykonania. To typowe prawo powielaczowe, znane dobrze z czasów słusznie minionych, wymuszające jakieś zachowanie bez żadnych podstaw prawnych.

Koło jest osobą prawną, która zobowiązana jest przestrzegać 'Ustawy o rachunkowości', a ta jest jednoznaczna. Odpowiedzialność za właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości spoczywa tylko i wyłącznie na zarządzie koła. Gdyby Urząd Skarbowy stwierdził podczas kontroli, że program, z którego korzysta koła. nieprawidłowo prowadzi księgi rachunkowe, odpowiedzialność na to spada personalnie na wszystkich członków zarządu, a nie np. tylko na prezesa lub skarbnika lub na autora oprogramowania, bo PZŁ nie zobowiązuje się pisemnie do przejęcia tej odpowiedzialności, co umożliwiają zapisy powyższej ustawy cytowane niżej:
Art. 4
...........

...........
ust.5
Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Art. 4a
ust. 1 Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie.

ust 2 Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z ust.1.


Decydując się na korzystanie z oprogramowania PZŁ należy wziąć również pod uwagę, że w ten sposób PZŁ otrzymuje pełny dostęp do informacji o każdym elemencie majątki koła i o każdej złotówce tego majątku. Nie miałoby to znaczenia, gdyby PZŁ i koło były całkowicie niezależnymi od siebie podmiotami, ale statut PZŁ jednoznacznie stwierdza, że koło rozwiązać może ORŁ, a wówczas jego majątek przechodzi w praktyce na rzecz PZŁ. Proszę zapoznać się z tym artykułem lub tym artykułem, dającymi obraz możliwych działań PZŁ. A rozwiązywanie kół jest obecnie jeszcze bardziej ułatwione, po zmianach w ustawie 'Prawo łowieckie' wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Obecnie brzmienie ustawy pozwala na wypowiedzenie umów dzierżawy obwodów, czego dotychczas nie było, w tym na wniosek PZŁ, co zgodnie ze statutem PZŁ jest równoznaczne z rozwiązaniem koła. Czy bogate koło może być pewne, że zainteresowany jego majątkiem PZŁ, albo ZO PZŁ niezadowolony z niezależnego zarządu koła, nie spowoduje wypowiedzenia umów dzierżawy obwodów, żeby koło rozwiązać i przejąć jego majątek? Właśnie ze względu na umożliwienie koło samodzielnej kontroli swojego majątku, nie wprowadziliśmy do naszego programu do zarządzania kołem eKEPI Gospodarka Koła modułu finansowo-księgowego, żeby koło było spokojne, że jego majątku nikt poza nim nie pozna. Poza tym niektóre koła korzystające z naszego oprogramowania testowały program PZŁ i jednoznacznie mnie informowały, że to porażka, co najmniej w konfrontacji z naszym oprogramowaniem.

Wiadomo również nie od dzisiaj, że nad PZŁ zbierają się czarne chmury, a to z inicjatywy rolników, a to z inicjatywy ruchów przeciwnych łowiectwu, chcących delegalizacji PZŁ. Do tego nowy Minister Środowiska, odmiennie niż min. J. Szyszko, wyraźnie opowiada się publicznie za większą kontrolą łowiectwa i przygotował już propozycję zmian w ustawie, którą bardzo szybko ma przeprowadzić Sejm. Proszę zapoznać się z tą propozycją, z której wynika, że dni przewodniczącego ZG Lecha Blocha i łowczych okręgowych są policzone, bo zostaną usunięci i na Nowym Świecie w Warszawie już się z tym pogodzono. Na poniedziałek i wtorek Lech Bloch zwołał spotkanie pożegnalne ze wszystkimi łowczymi okręgowymi, a w czwartek będzie pożegnanie z Naczelna Radą Łowiecką. Dokumenty emerytalne Lecha Blocha są już złożone w ZUS.

Dlatego sugeruję głębokie zastanowienie się, czy rozpoczynać korzystanie z programu PZŁ, który najprawdopodobniej zostanie zarzucony w najbliższym czasie, bo wykonany i wdrażany przez zewnętrzną prywatną firmę Torn, Sp. z o.o., której ZG PZŁ udostępnił dane osobowe członków PZŁ bez ich wiedzy i zgody. Po zmianach w Zarządzie Głównym i zarządach okręgowych obsadzonych politycznie, nie będzie przyzwolenia na wyciąganie z PZŁ kolejnych milionów na ciągle niedopracowany program informatyczny. Można spokojnie zlekceważyć takie pisma jak to wyżej od ZO PZŁ w Lesznie i kolokwialnie mówiąc 'olać' szkolenie, o który mowa w tym piśmie.

Zachęcam za to do zapoznania się i skorzystania z naszego oprogramowania eKEPI Gospodarka Koła i zapraszam na targi KNIEJE w Poznaniu w dniach 9-11 lutego, gdzie na naszym stosiku w Hali 8 można będzie dokładnie zapoznać się z możliwościami programu, w tym z elektroniczną ewidencją polowań indywidualnych, funkcjonalnością bijącej na głowę inne konkurencyjne rozwiązania dostępne na rynku.