Środa
10.10.2018
nr 283 (4819 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Projekt zmian w prawie łowieckim autor: Piotr Gawlicki
Nie minęło pół roku od momentu wejścia w życie zmian w ustawie łowieckiej, które zdecydowana większość myśliwych przyjęła negatywnie, a tu już Ministerstwo Środowiska szykuje kolejne zmiany. Dokument datowany na 24 września br. przedstawia projekt zmian w ustawie, polegających na dalszym dokręcaniu śruby członkom PZŁ, czyli myśliwym i kołom łowieckim. Z informacji płynących z Nowego Światu wynika, że Zarząd Główny PZŁ kierowany przez Piotra Jenocha, aż do bólu spolegliwego wobec ministerstwa, przyjął i popiera te zmiany, których wydźwięk jest jednoznaczny - wy tam na dole dostaniecie w dupę, a nam na górze będzie lepiej, więcej i wygodniej, spychając w dół odpowiedzialność za nie wykonywania poleceń politycznych płynących od rządzących.

Poniżej przedstawiam w punktach praktycznie wszystkie zmiany proponowane w projekcie ustawy.
 1. Obniżenie zwrotu kosztów odstrzału sanitarnego dla myśliwego z 80% ryczałtu do 50% i zwiększenie wysokości tego zwrotu dla PZŁ lub koła łowieckiego z 20% do 50%;

 2. Wprowadzenie prawa strzelania do zwierzyny łownej z łuku ..."na terenie obwodów wyłączonych z wydzierżawienia oraz w granicach administracyjnych terenów zurbanizowanych... (czytaj: w OHZ i na terenie miast i wsi);

 3. Odstrzały redukcyjne na terenie parków narodowych i rezerwatów będą możliwe w formie polowań zbiorowych z udziałem psów i naganki, w przypadku redukcji wynikającej z ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt;

 4. Marszałek województwa będzie mógł zezwolić na niszczenie legowisk, nor i gniazd ptasich;

 5. Powołanie łowczego okręgowego będzie następować przez Zarząd Główny spośród 3 kandydatur zgłoszonych przez Krajowy Zjazd Delegatów, dla których określone są minima wykształcenia (wyższe) i stażu w PZŁ (10 lat).

 6. Łowczy Krajowy otrzymuje prawo do czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników PZŁ;

 7. Wprowadza się odpowiedzialność materialną członków zarządów kół łowieckich, w częściach równych na każdego członka zarządu, za nieprawidłowości finansowe spowodowane gospodarką łowiecką (czytaj: bat na zarządy);

 8. Nakłada na koła obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie wypłaty odszkodowań za szkody po likwidacji lub ogłoszeniu upadłości, w miejsce dotychczasowego zapisu, że to PZŁ odpowiada wtedy za te szkody (czytaj: jeszcze by brakowało, żeby PZŁ odpowiadał z koła);

 9. Zarządy okręgowe otrzymują prawo do uchylania uchwał organów kół łowieckich ..."stwarzające ryzyko rozprzestrzeniania się lub uniemożliwienia skutecznego zwalczania chorób zakaźnych"... zwierząt (cokolwiek by to znaczyło);

 10. Zwiększa się minimalną liczbę członków koła z 10 do 25 osób (czytaj: łatwiej będzie rozwiązać koło);

 11. Koło łowieckie traci członkostwa w PZŁ w przypadku ...nieusprawiedliwionego niezrealizowania nakazów inspekcji weterynaryjnej oraz organów Zrzeszenia dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt"... (czytaj: sposób na rozwiązanie koła za nie wykonywanie poleceń opartych o "prawo powielaczowe");

 12. Wprowadza się możliwość wykluczenia koła łowieckiego z PZŁ przez właściwy zarząd okręgowy w przypadku ..."gdy jego organa naruszają przepisy ustawy, Statutu, uchwały organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz dyscyplinę organizacyjną"... (czytaj: kolejny sposób na rozwiązanie koła po uważaniu "góry";

 13. Rozwiązanie koła następuje przez podjęcia przez właściwy zarząd okręgowy uchwały, na skutek:
  - zmniejszenia się liczby członków poniżej 25 osób i nie uzupełnienia tej liczby w ciągu 3 m-cy,
  - nie dzierżawienia przez jeden rok żadnego obwodu łowieckiego,
  - nie wykonanie planów łowieckich przez okres dwóch sezonów łowieckich,
  - nieuzasadnionej odmowy przyjęcia na staż kandydacki;
  - rażącego naruszania dyscypliny organizacyjnej i obowiązujących przepisów prawa;

 14. PZŁ otrzyma uprawnienia do określania zasad szkolenia i oceny pracy psów do polowań organizowanych przez PZŁ (czytaj: dodatkowa kasa dla PZŁ);

 15. Wprowadza się dodatkowe uprawnienie łowieckie do polowania z łukiem;

 16. Uprawnienia łucznicze będą pozwalać na dokonywanie odstrzału zwierząt łownych na terenie OHZ oraz miast i wsi.

 17. zapisano w projekcie. że ..."Polowanie może (???) wymagać korzystania z ułożonego psa myśliwskiego."..., a psy ułożone do polowań muszą posiadać zaświadczenie o zdaniu egzaminu organizowanych przez PZŁ lub organizacje kynologiczną (czytaj: dodatkowa kasa dla PZŁ);

 18. Skraca się obowiązkowy staż kandydacki w kole lub OHZ z roku do pół roku;

 19. Zwalnia się ze stażu osoby posiadające wyższe wykształcenie rolnicze lub inne łowieckie oraz strażników łowieckich pełniących swe funkcje nie krócej niż przez 2 lata (czytaj: ukłon dla rolników);

 20. Do uzyskania uprawnień łuczniczych trzeba posiadać uprawnienia selekcjonerskie (czytaj: więcej egzaminów = więcej kasy dla PZŁ);

 21. Wysokość opłat za szkolenie i egzaminowanie organizowane przez PZŁ nie może być wyższe niż 1/3 średniej płacy w pierwszym kwartale roku (4.622,84 zł. w I kw. 2018 r.), dla każdego ze szkoleń (podstawowe, selekcjonerskie, sokolnicze i łucznicze), czyli do 1540 zł. od kursu (czytaj: dodatkowa kasa dla PZŁ);

 22. Dzieci do lat 18 będą mogły brać udział w polowaniach za zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych;

 23. Informację o planowanym polowaniu zbiorowym przekazywana ma być wójtom i nadleśniczym na 7 dni przed terminem polowania, zamiast 14 dni jak obecnie;

 24. Wprowadza się obciążenie kół łowieckich odsetkami za zwłokę w wypłacie odszkodowań łowieckich zasądzonych przez sąd, liczone od dnia ostatecznego szacowania szkody (czytaj: zachęta do występowania z koła);

 25. W przypadku upadłości koła lub jego likwidacji, albo jego rozwiązania bez względu na jego przyczyny, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na zasadach jak w pkt. 24 wyżej, ponoszą w częściach równych członkowie koła będący w nim w momencie powstania szkody(czytaj: mocna zachęta do występowania z koła);

 26. Wykonywanie polowania w obecności lub przy udziale dzieci do lat 18 nie będzie już penalizowane karami do roku więzienia, a tylko karą grzywny;

Nie wchodząc w szerszą ocenę poszczególnych zmian, którą pozostawiam naszym czytelnikom, można pokusić się o całościową ocenę sytuacji, do której doprowadzi powyższy projekt po wejściu w życie. Zmierzamy do definitywnego końca łowiectwa jakie znają wszyscy polujący. Myśliwi będą rezygnować z członkostwa w kołach łowieckich, koła będą miały problemy z utrzymaniem liczby 25 członków, nie będzie chętnych do pracy w zarządach, a koła będą masowo rozwiązywane i obwody będą przechodziły "w zarząd". Można tylko domniemać, że w końcu trafią w "odpowiednie" ręce "swoich", a w końcu staną się prywatnymi. Pozostaje tylko jedno podstawowe pytanie, czy stanie się to zanim wystrzelane zostaną do zera jelenie i dziki, czy też dopiero po ich wystrzelaniu.

Powyższe uzupełniam uzasadnieniem przygotowanym dla tych zmian, które, co ciekawe, obejmuje tylko część proponowanych zmian. No ale to nic dziwnego, bo zmiany pominięte w uzasadnieniu dotyczą tych spraw, które kosztem myśliwych i kół łowieckich wygrywa dla siebie PZŁ, co od razu sugeruje, gdzie napisano to uzasadnienie.

Ale nawet w tym częściowym tylko uzasadnieniu projektu, autorzy ściemniają i piszą nieprawdy, że przytoczę tylko uzasadnienie dla obniżenia z 80% na 50% ryczałtu dla myśliwego za poniesione koszty odstrzału sanitarnego, którego celem wg autorów uzasadnienia jest ..."zachęcenie myśliwych do udziału w wykonywaniu odstrzałów sanitarnych oraz uproszczenie rozliczeń"... Stwierdzenie na miarę kłamstw serwowanych przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi przez kręgi polityczne bliskie autorom projektu.