Wtorek
26.01.2021
nr 026 (5658 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Czy matoły piszą rozporządzenia w MKiŚ? autor: Piotr Gawlicki
Po wielu miesiącach zwłoki, jakby rzutem na taśmę, Minister Klimatu i Środowiska wydał Rozporządzenie w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 21 stycznia br. Dwa dni po jego ogłoszeniu postawiłem pytanie, z jaką datą tworzone są obwody łowieckie przez sejmik wojewódzki, bo tylko data utworzenia obwodów pozwala określić termin na złożenie wniosku przez koła w danym województwie, na podstawie zapisu § 16 przywołanego wyżej rozporządzenia. Datą tą jest data wejścia w życie uchwały o podziale województwa na obwody.

Rozporządzenie posługuje się pojęciem "daty utworzenia obwodu" (§ 2 ust.3, § 16), która determinuje termin składania wniosków i każdy prawnik rozumie, że obwody są utworzone od dnia, w którym do obrotu prawnego wchodzi uchwała, które obwody w województwie utworzyła. Dlatego zadałem sobie trud, żeby ustalić te daty poprzez zapoznanie się z Dziennikami Urzędowymi w poszczególnych województwach. Przypomnę, że zgodnie z Art. 27 ust.17 ustawy Prawo łowieckie, uchwała sejmiku obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonej, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Od razu poinformuję, że na 16 województw, w ośmiu Dzienniki Urzędowe zawierają uchwały sejmików o podziale województwa na obwody łowieckie, a w pozostałych ośmiu takich uchwał dzienniki nie publikują. Czy uchwały nie publikowane w dziennikach nie zostały jeszcze podjęte przez sejmiki, czy też są już podjęte, ale jeszcze nie opublikowane nie wiem, ale dla kół ma to to tylko takie znaczenie, że nie mogą one jeszcze ustalić kiedy zgodnie z rozporządzeniem upływa termin na złożenie przez nie wniosków na obwody w tych województwach.

A oto lista województw, w których uchwały o nowym podziale na obwody łowieckie nie zostały jeszcze opublikowane w Dziennikach Urzędowych:

- kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń),
- lubelskie (Lublin),
- łódzkie (Łódź),
- małopolskie (Kraków),
- mazowieckie (Warszawa),
- podlaskie (Białystok),
- śląskie (Katowice),
- wielkopolskie (Poznań).

O wiele gorsza jest sytuacja kół w pozostałych województwach, a dlaczego to wyjaśniam niżej, bo wpierw przedstawię daty podjęcia uchwał przez sejmiki oraz daty wejścia tych uchwał w życie.
  1. dolnośląskie (Wrocław), uchwała z 16/01/2020 weszła w życie od 31 stycznia 2020.
  2. zachodniopomorskie (Szczecin), uchwała z 7/05/2020 weszła w życie od dnia 22 maja 2020.
  3. lubuskie (Gorzów, Zielona Góra), uchwała z 23/11/2020, wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  4. opolskie (Opole), uchwała z 27/10/2020, wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  5. podkarpackie (Rzeszów), uchwała z 26/10/2020 wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  6. pomorskie (Gdańsk), uchwała z 24/02/2020 wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  7. świętokrzyskie (Kielce), uchwała z 7/09/2020 wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
  8. warmińsko-mazurskie (Olsztyn), uchwała z 29/12/2020 wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2021.
Tylko koła łowieckie okręgów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Gór, Legnica (województwo dolnośląskie) oraz okręgów: Szczecin i Koszalin (województwo zachodnio-pomorskie) nie powinny mieć problemów z określeniem terminu złożenia wniosków do zarządów okręgowych, bo termin ten jest jednoznaczny. Mają czas do dnia 15 lutego 2021 roku. Wszystkie koła z pozostałych sześciu województw, w których uchwały sejmików wchodzą w życie w dniu 1 kwietnia, mają czas na złożeniu wniosków do dnia 1 maja 2021, tj. 30 dni po utworzeniu obwodów.

Co to oznacza w praktyce? Oznacza tyle, że dotychczas dzierżawione obwody w województwach lubuskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurski przestają istnieć z dniem 31 marca 2021 roku, koła nie mają podpisanych umów dzierżawy na obwody nowe, więc koła w tych województwach nie polują od dnia 1 kwietnia 2021 roku, bo dopiero 1 maja minie termin na składanie przez nie wniosków. Doliczając czas konieczny na rozpatrzenie wniosków kół, przesłanie zatwierdzonych wniosków do starostw i RDLP oraz przygotowanie w starostwach i RDLP umów dzierżaw do podpisania z kołami można stwierdzić, że gospodarka łowiecka w co najmniej w tych sześciu województwach rozpocznie się nie wcześniej jak latem 2021 r. Ale do tych województw mogą dołączyć następne, z pierwszej listy wymienionych wyżej, jeżeli podjęte w nich uchwały sejmików określą datę wejścia w życie tych uchwał również na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

Czy o to chodziło Ministrowi Klimatu i Środowiska podpisującego rozporządzenie przywołane na wstępie? Jeżeli nie, to na usta ciśnie się pytanie, jakim matołom ministerstwo zleciło napisanie treści rozporządzenia? Ministerstwo może powiedzieć, że przecież były konsultacje i każdy mógł się wypowiedzieć zwracając uwagę, że coś z § 16 rozporządzenia jest nie tak. Od razu przy tym ciśnie się na usta pytanie, jaki stanowisko w konsultacjach na tym rozporządzeniem zajął Polski Związek Łowiecki? Czy zajmował się tym Zarząd Główny? A może tylko łowczy krajowy, który przyklepał treść rozporządzenia, bo akceptuje każdy dokument powstały w MKiŚ wiedząc, że jego posada zależy tylko od uległości wobec urzędników ministerstwa? A rozwiązanie było bardzo proste, należało określić jedną datę jako termin składania wniosków, zwalniając 2500 kół z rozstrzygania kiedy utworzono obwody w ich województwach i wówczas to starostwa i RDLP decydowałyby, kiedy podpiszą umowy z zakwalifikowanymi do dzierżaw kołami.

Ale to nie wszystkie problemy, które § 16 rozporządzenia wprowadza do gospodarki łowieckiej kół. Co z inwentaryzacją i planami łowieckimi w przywołanych wyżej sześciu województwach? Ani 10 marca, ani 22 marca nie będzie komu sporządzać inwentaryzacji i projektów planów łowieckich na nowe obwody, a jaki ma sens robienie planów na obwody likwidowane z dniem 31 marca? Ktoś powie, że stare i nowe obwody to te same tereny, ale co na to powiedzą koła, które stracą na obwodach tysiące hektarów, nawet jak ich wniosek zostanie zakwalifikowany do dzierżawy? Poza tym jaką gwarancję mają koła kończące dzierżawę na starym obwodzie, że teren tego obwodu przypadnie im do dzierżawy jako nowy obwód, a plan łowiecki na kolejny rok koło przygotowuje dla siebie?

Powyższe to nie jedyna ułomność zapisów rozporządzenia. Użyte w nim pojęcie "dotychczasowego dzierżawcy" użyte w rozporządzeniu kłóci się z sytuacją objęcia przez niego dzierżawy nowego obwodu, który nie miał przecież "dotychczasowego dzierżawcy". Co ma łączyć dotychczasowy obwód z nowym obwodem, niekoniecznie obejmujący ten sam teren, żeby "dotychczasowy dzierżawca" był uprawniony do dzierżawy nowego obwodu (po pozytywnej ocenie jego wniosku) jako "dotychczasowy dzierżawca"? Ten sam numer na liście obwodów w województwie? Grunty lub powierzchnie te same na starym i nowym obwodzie w jakim procencie? Co najmniej w 95%, czy może tylko w 51%?

Co w tej sytuacji może się zdarzyć? Najlogiczniej byłoby, gdyby MKiŚ wydało rozporządzenie korygujące § 16 rozporządzenia, w którym ustaliłoby jedną wspólną datę składania wniosków przez wszystkie koła łowieckie. Możliwe, ale obawiam się, że obecnie rządzący z zasady nie przyznają się do swoich błędów i korekty rozporządzenia nie będzie. Raczej spodziewam się "wyjaśnienia" ministerstwa albo Polskiego Związku Łowieckiego, że np. nie jest ważna data wejścia w życie uchwały o podziale województwa na obwody, tylko ważna są daty zakończenie prac na podziałem województwa na obwody lub daty podjęcia przez sejmiki uchwał, nawet nie publikowanych w Dziennikach Urzędowych i daty te byłyby w tym "wyjaśnieniu" podane dla poszczególnych województw. Tylko czy takie "wyjaśnienie" przekona sądy, jak zaczną do niego wpływać skargi od potencjalnych dzierżawców, którzy za datę złożenia wniosku przyjmą 1 maja, czyli 30 dni po utworzeniu obwodu 1 kwietnia? Możliwe też, że ani żadnych zmian w rozporządzeniu, ani żadnych "wyjaśnień" nie będzie, co gwarantuje błędne przyjęcie przez niektóre koła określonego terminu złożenia wniosku, a wówczas otwiera się droga do wyrugowania dotychczasowego dzierżawcy z prawa do dzierżawy nowego obwodu, bo jak informuje PZŁ, ..."Terminy na złożenie wniosku są nieprzywracalne; koło, które uchybi terminowi na złożenie wniosku utraci swój obwód!...., no i do lawiny skarg sądowych.

A co radziłbym kołom w sytuacji, kiedy rozporządzenie nie zostanie poprawione i nie ma pewności, jaką datę ich zarząd okręgowy przyjmie za datę utworzenia obwodów w okręgu? Nie zastanawiajcie się kiedy w waszych województwach utworzono nowe obwody łowieckie, tylko składajcie wnioski o dzierżawę dotychczas dzierżawionych obwodów do dnia 15 lutego, tak jakby w nowe obwody już powstały do 31 grudnia 2020 roku.

Warto przy okazji wspomnieć, że Polski Związek Łowiecki w zaistniałej niejasnej sytuacji co do terminów składania wniosków, jeszcze potęguje bałagan z informacją o utworzeniu wzoru formularza wniosku składanego w zarządach okręgowych. A ja zapytam, na jakiej podstawie prawnej? Czy stosowanie tego formularza będzie dla kół obligatoryjne, a jeśli tak, to znowu na jakiej podstawie prawnej? A co, jeżeli koło złoży wniosek wg własnego wzoru? Komisja uzna to za brak formalny i zwróci go do przepisania na formularz „obowiązujący”? Napisze ufoludek takie dyrdymały, a potem pieniądze z naszych składek idą do mec. Krzysztofa Grochalskiego lub do mec. Moniki Idźczak, żeby napisali coś na okrągło w sprawie wzoru formularza wniosku, nie kompromitując swoich kancelarii podobnie jak robił to swego czasu mec. Kozarzewski.