Sobota
06.02.2021
nr 037 (5669 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Rozporządzenie i wnioski kół do śmieci autor: Piotr Gawlicki
Rozporządzenie MKiŚ w sprawie rozpatrywania wniosków o dzierżawy jest bublem prawnym, wydanym jakby rzutem na taśmę w sytuacji przewidywanego wyprowadzenia leśnictwa i łowiectwa z Ministerstwa Środowiska. Jego głównym celem wydaje się być przywrócenie kolejnej 10-letniej dzierżawy obwodów dla kół dzierżawiących obwody obecnie, co można odczytywać jako obejście ustawy 'Prawo łowieckie', która w 2018 r. skasowała zasadę kontynuacji dzierżaw przez obecnych dzierżawców. Pomijam przy tym ocenę, czy cel ten jest słuszny, czy nie, ale zwrócę uwagę na ewidentne wady prawne tego rozporządzenia, naruszające zasady poprawnej legislacji.

Trzy sprawy jako pierwsze rzucające mi się w oczy. Pierwszą jest nie zdefiniowanie pojęcia "utworzenia obwodu" przez nie wskazanie daty przypisanej temu wyrażeniu, o czym już pisałem 10 dni temu. Dwie kolejne sprawy to nie zdefiniowanie pojęcia "zamieszkania w powiatach" oraz obowiązek, wobec niektórych dzierżawców, ujmowania we wniosku danych o członkostwie lub rezydenturze członków koła w innych kołach łowieckich. Opiniując pierwszą wersje rozporządzenia, PZŁ powyższych spraw nie podniósł w swoich uwagach do projektu rozporządzenia, a wręcz zachęcał, żeby pojęcie "zamieszkania w powiatach" jeszcze bardziej wyeksponować. Nie ujawnił przy tym członkom Związku ujednoliconego projektu rozporządzenia, które zaproponował Ministerstwu, o czym pisze w piśmie przywołanym wyżej.

Dla każdego prawnika w Polsce oraz każdego świadomego obywatela jest rzeczą oczywistą, że nowe obwody łowieckie wchodzą do obrotu prawnego w dniu wejścia w życie aktu prawnego, który te obwody tworzy. Ta prosta prawda jest jednak obca autorom omawianego rozporządzenia, bo gdyby tak rozumowali, to nie wpisywaliby do rozporządzenia zasady, że wnioski o dzierżawę obwodu składa się ..."w terminie 30 dni od dnia jego utworzenia"... Sejmiki wojewódzkie uchwalające podział województwa na obwody łowieckie, powinny określić datę ich utworzenia na dzień 1 kwietnia 2021 r., gdyż dotychczasowe obwody ustawowo obowiązują do 31 marca 2021 r. Tak zrobiło już 6 województw oraz następne też tak zrobią i do 1 maja można byłoby składać wnioski o dzierżawę, a obwody nie miałyby dzierżawców. A jaką datę PZŁ odczytuje z rozporządzenia? Jedne okręgi za datę tę przyjmowały datę podjęcia uchwały przez sejmik województwa, tak jak np. Elbląg, nakazujący złożenie wniosków z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego do dnia 15 lutego, a Paweł Lisiak w filmie na stronie PZŁ przyjmuje za "datę utworzenia" obwodu datę publikacji uchwały sejmiku w dzienniku urzędowym wskazując, że w województwie warmińsko-mazurskim termin na złożenie wniosku mija 28 lutego.

A tak na marginesie zwrócę uwagę autorowi tego video, że jak nakręca się film przeznaczony dla ponad 120 tys. członków PZŁ, to trzeba zatrudnić myślącego i znającego prawo korektora, który wskaże ewidentnie błędne informacje w wypowiedziach aktorów takiego video. Łowczy okręgowy z Poznania Mikołaj Jakubowski powinien wiedzieć, że nie ma "powiatu poznańskiego", tylko jest gmina Poznań na prawach powiatu, a w komisji oceny wniosków nie może zasiadać członek "Naczelnej Rady Okręgowej", bo takiego organu w PZŁ nie ma. Te wypowiedzi powinny były zostać wyłapane i powtórnie nagrane z właściwym nazewnictwem, podobnie jak wypowiedź Łowczego Krajowego na temat daty "utworzenia obwodu".

Słysząc z PZŁ takie rozbieżności oraz wiedząc, że w ośmiu województwach nie "utworzono" jeszcze obwodów łowieckich, 26 stycznia zwróciłem się do wszystkich zarządów okręgowych w Polsce z następującym zapytaniem:

Zarząd Okręgowy
Polskiego Związku Łowieckiego

W związku z terminami na składanie wniosków wskazanymi w § 16 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz.U. 2021 poz. 139), uprzejmie proszę o udzielenie informacji, jaką datę utworzenia obwodów na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, ustalił Zarząd Okręgowy dla potrzeb określenia terminu na składanie wniosków przez koła dzierżawiące obwody na terenie okręgu.

Prosiłbym również o informację, czy złożenie do Zarządu Okręgowego wniosku o dzierżawę nie na formularzu, którego wzór ma określić Zarząd Główny PZŁ, będzie dyskwalifikowało wniosek lub będzie on zwrócony do przepisania na ten formularz, a w takich sytuacjach, na jakiej podstawie prawnej wniosek byłby zdyskwalifikowany lub zwrócony do przepisania.

Z poważaniem

Darz Bór


Tylko czterech łowczych okręgowych odpowiedziało konkretnie na te z gruntu proste pytania, ale dla niektórzy pytania były na tyle trudne, że zwrócili się do ZG PZŁ o pomoc. Nie zawiedli się, bo po 6 dniach Paweł Lisiak napisał za nich wszystkich odpowiedź i po kolejnych 4 dniach przesłał ją do redakcji. I tu zaskoczenie, bo w odpowiedzi dla redakcji została podniesiona sprawa niejednoznaczności pojęcia "utworzenie obwodu", czyli tego o czym ja mówię od dwóch tygodni, chociaż w filmie opublikowanym kilka dni później jak moje zapytanie, Paweł Lisiak nie miał żadnych wątpliwości i instruował koła, że nowe obwody w województwie utworzone są z dniem publikacji uchwały sejmiku w dzienniku urzędowym. Lepiej późno niż wcale i dobrze, jak informuje pismo, że PZŁ zwrócił się do Ministerstwa Klimat i Środowiska z prośbą o wykładnię tego pojęcia. Pismo przy tym trochę w sposób naciągany tłumaczy kierownictwo Związku, że § 16 rozporządzenia z terminami na złożenie wniosków nie było w projekcie opiniowanym przez PZŁ, a przecież § 2 rozporządzenia, tak w projekcie do konsultacji jak i w jego ostatecznej wersji, przywoływał pojęcie "utworzenia obwodu", którego niejednoznaczności PZŁ w swoich uwagach do projektu nie zauważył i przeciw niemu nie protestował.

Przy okazji informuję, że w dniu 2 lutego Ministerstwo otrzymało również moje zapytanie o dzień jaki należy przyjmować za dzień "utworzenia" obwodu łowieckiego. Odpowiedzi, mimo prośby o odpowiedź w ciągu 3 dni, jeszcze nie otrzymałem, a w zapytaniu do Ministerstwa podniosłem również dwie inne sprawy przywołane wyżej.

Po pierwsze, czy miejsce zamieszkania członków koła łowieckiego należy ustalać i podać we wniosku na podstawie oświadczenia każdego członka koła o jego stałym miejscu zamieszkania, jego oświadczenia o czasowym miejsca zamieszkania, czy też może wg danych adresowych będących w posiadaniu koła, które przecież nie muszą być aktualne, bo żaden przepis prawa łowieckiego lub statutu nie nakazuje uaktualniania miejsca zamieszkania członka w danych koła.

A po drugie, czy liczbę członków wnioskującego koła łowieckiego będących członkami również innych kół łowieckich lub będących rezydentami innych kół należy ustalać na podstawie oświadczeń zebranych od wszystkich członków koła, którzy przecież nie mają obowiązku takich oświadczeń składać, czy też na podstawie danych posiadanych przez PZŁ, co wykluczałoby obowiązek podawania tych danych we wniosku koła. Zwrócę przy tym uwagę, że danych takich koła łowieckie nie posiada i nie może nimi administrować ze względu na ochronę danych osobowych RODO.

Jak otrzymamy od Ministerstwa odpowiedzi na te zapytania, to poinformujemy o tym naszych czytelników, chociaż bardzo wątpię, żeby odpowiedź nadeszła. Spodziewam się raczej, że w ciągu kilku najbliższych dni Ministerstwo uchyli swoje rozporządzenie z dnia 21 stycznia, koła żadnych wniosków o dzierżawę obwodów składać nie będą, a Sejm jeszcze w lutym przedłuży kołom umowy dzierżaw o kolejny rok, do 31 marca 2022 r. Czy tak się stanie? Pożyjemy, zobaczymy.