Wtorek
04.09.2007
nr 247 (0765 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Jeszcze o dzierżawie obwodów autor: Piotr Gawlicki
Na początku bieżącego, roku przed wszystkimi kołami łowieckimi w Polsce, stanął problem przedłużenia umów dzierżawy obwodów. Zgodnie z ustawą 'Prawo łowieckie', dotychczasowy dzierżawca miał pierwszeństwo odnowienia dzierżawy na kolejne 10 lat. W dniu 29 listopada ub.r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wydał Zarządzenie Nr 41/2006, w sprawie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich. W zarządzeniu tym zapisano groźnie brzmiącą informację, że na skutek nie przestrzegania dyscypliny organizacyjnej, zasad etyki i dobrych obyczajów łowieckich w danym kole, może ono stracić uprawnienia do pierwszeństwa przedłużenia dotychczasowej umowy. Obawy tego typu rozwiewał rzecznik prasowy ZG PZŁ Marek Matysek, o czym pisałem na początku roku.

Jeszcze wtedy, kiedy przygotowywane były wnioski zarządów okręgowych do starostów i dyrekcji lasów państwowych wskazujacych koła, które miały podpisywać nowe umowy dzierżawy, zwróciłem się do rzecznika prasowego ZG PZŁ Marka Matyska z pytaniami dot. tego ile ile kół stara się uzyskać dzierżawę obwodów innych kół, jakie to koła i jakie stanowisko w tych sprawach zajmuje ZG PZŁ. Odpowiedzi bezpośrednio nie uzyskałem, ale obiecano mi, że informacja ta zostanie opublikowana na stronach internetowych Polskiego Związku Łowieckiego. Przez następne prawie 6 miesięcy informacje takiej na stronach internetowych nie znalazłem, dlatego zwróciłem się do Marka Matyska z nastepującymi pytaniami:
  1. Ile obwodów w Polsce miało więcej niż jedno chętne koło do wydzierżawiania?

  2. W ilu przypadkach decyzja ZG PZŁ wskazywała inne niż dotychczas dzierżawiące koło, na podpisanie nowej umowy dzierżawy obwodu?

  3. Jakie koła łowieckie i o które obwody występowały w sytuacjach, w których PZŁ wnioskował inne koło niż dotychczasowego dzierżawcę, do podpisania nowej umowy dzierżawy obwodu?

  4. Które obwody łowieckie w Polsce nie miały w ogóle chętnego koła na wydzierżawienie?
Tym razem w ciągu tygodnia odpowiedź taka wpłynęła do redakcji. Przytaczam ją w całości poniżej:

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2007 r.

Piotr Gawlicki
piotr.gawlicki@tetra.pl

W początkowym okresie procesu wydzierżawiania obwodów łowieckich w przypadku 26 obwodów akces ich wydzierżawienia zgłosiło więcej niż jedno koło łowieckie, zatem decyzje odnośnie wniosku o wydzierżawienie podejmował Zarząd Główny PZŁ. W okresie późniejszym do wydzierżawienia przeznaczone zostały decyzją Ministra Środowiska dodatkowo 4 obwody, zatem łączna ich liczba wyniosła 30.

W dwóch przypadkach wniosek Zarządu Głównego dotyczył innego koła niż dotychczasowy dzierżawca. W jednym przypadku wniosek Zarządu Głównego podyktowany był negatywną oceną w prowadzeniu dotychczas gospodarki łowieckiej przez koło łowieckie. W drugim przypadku uzasadnione to było szczególnymi okolicznościami. Dotychczasowy dzierżawca tj. Koło Łowieckie „Lis” w Łopienniku Górnym, ok. dwa lata temu w sposób naruszający zasady obowiązujące w Związku, korzystając z pomocy lokalnych władz Związku, przejęło obwód łowiecki, które jedno z kół – (Koło Łowieckie „Hubertus”) dzierżawiło przez kilkadziesiąt lat. Obecnie koło to wystąpiło o wydzierżawienie innego obwodu łowieckiego, dzierżawionego dotychczas przez Koło Łowieckie „Lis”. Zarząd Główny dostrzegając obowiązek zrekompensowania utraty przez Koło Łowieckie „Hubertus” obwodu łowieckiego wystąpił z wnioskiem na jego rzecz. Na marginesie dodać należy, że w tym przypadku wniosek Zarządu Głównego stał się w rezultacie bezprzedmiotowy, bowiem Starosta Krasnostawski, nie rozpatrując wniosku ZG PZŁ aneksem przedłużył umowę dzierżawy obwodu łowieckiego z Kołem Łowieckim „Lis”, zatem nadal ono dzierżawi sporny obwód łowiecki.

Jednocześnie w trzech przypadkach wniosek Zarządu Głównego nie został złożony, bowiem starostowie aneksami przedłużyli umowy dzierżawy obwodów łowieckich z dotychczasowymi dzierżawcami.

Z czterech przeznaczonych, w ostatnim okresie, do wydzierżawienia obwodów łowieckich, wniosek o wydzierżawienie w dwóch przypadkach dotyczył nowopowstałych kół, w dwóch zaś kół, które już dzierżawiły obwody łowieckie.

W ostatnich miesiącach do wydzierżawienia przeznaczony został jeden z obwodów łowieckich, w stosunku do którego, z uwagi na fakt iż praktycznie w połowie przecinać go będzie budowana autostrada, na ukończeniu są prace związane z jego podziałem i przyłączeniem części do innych dzierżawionych już obwodów łowieckich. W tej sytuacji, uwzględniając informację właściwego zarządu okręgowego o braku chętnych o wydzierżawienie obwodu – dzierżawa trwałaby zaledwie kilka miesięcy, dzierżawcą stał się Polski Związek Łowiecki.

Rzecznik prasowy PZŁ

Marek Matysek


Powyższa informacja wskazuje, że ilość ewentualnych konfliktów o dzierżawę obwodów była rzeczywiście minimalna. Czy w tej śladowej ilości przypadków wnioski kół zostały rozstrzygniete rzetelnie, będziemy mogli powiedzieć, kiedy otrzymamy od rzecznika prasowego ZG PZŁ informacje o kołach, których powyższe sprawy dotyczą.