Czwartek
23.11.2006
nr 327 (0480 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: OHZ  (NOWY TEMAT)

Autor: Maciek M.  godzina: 15:22
Witam! Mam pytanie, czy OHZ jest ramieniem PZŁ czy jednostką prywatną, jak koło łowieckie może założyć OHZ?? Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź !

Autor: czar_gonu/P.G  godzina: 17:54
Chyba kolego znasz słabo PRAWO ŁOWIECKIE ale jak ktoś pyta to trzeba wyjaśnić wątpliwości poniżej przedstawiam wycinek z P.Ł i mam nadzieję ze po przeczytaniu będzie wszystko dla kolegi po strzelbie jasne pozdrawiam D.B Art. 28. 1. Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a. Obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki tylko wtedy, gdy żadne koło łowieckie nie jest zainteresowane ich dzierżawieniem i tylko do czasu złożenia oferty przez koło łowieckie. 2. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może, w drodze decyzji, wyłączyć obwody łowieckie z wydzierżawiania i przekazać je na czas nie krótszy niż 10 lat w zarząd z przeznaczeniem na ośrodki hodowli zwierzyny, w których - oprócz polowania - realizowane są cele związane w szczególności z: 1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa, 2) prowadzeniem badań naukowych, 3) odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących, 4) hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk, 5) hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych, 6) prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa. 3. Ośrodki hodowli zwierzyny mogą być prowadzone za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska przez: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, instytucje naukowo-dydaktyczne oraz inne jednostki, które do dnia wejścia w życie ustawy prowadziły takie ośrodki. Prawo do prowadzenia ośrodków hodowli zwierzyny jest niezbywalne. 4. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania, uwzględniając tryb postępowania, jednostkom, których zadania ustawowe dają gwarancję realizacji celów, o których mowa w ust. 2.

Autor: Maciek M.  godzina: 18:39
Dziękuje za wyjaśnienie. Darz Bór