Wtorek
08.03.2011
nr 067 (2046 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Załącznik do innego tematu  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur123  godzina: 01:29
Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 1 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Wojskowego Koła Łowieckiego „ŻBIK” z dnia 8 maja 2010 roku. (tekst jednolity) Walne Zgromadzenie Członków WKŁ „ŻBIK” w Węgorzewie działając na podstawie Sta-tutu Polskiego Związku Łowieckiego (stanowiącego załącznik do Uchwały XXI Krajowego Zjaz-du Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego) zwanego dalej „Statutem”, na podstawie zaleceń Ko-misji Rewizyjnej oraz wniosków i postulatów Członków Koła, stanowi co następuję: § 1. Wojskowe Koło Łowieckie “ŻBIK", jest zrzeszeniem osób fizycznych, działających na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zm.) niniejszej uchwały oraz Statutu PZŁ, mających uprawnienia do wykonywania polo-wania, a będących jednocześnie członkami Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki. § 2. Koło jest członkiem Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki. § 3. Koło posiada miano „Wojskowe” i nosi nazwę „ŻBIK” § 4. Koło działa na terenie obwodów łowieckich Nr 7, 8 i 36 na obszarze powiatów węgo-rzewskiego i gołdapskiego z siedzibą w Węgorzewie. § 5. 1. Koło posiada osobowość prawną, którą nabyło w dacie 15 maja 1998r. wpisem do rejestru prowadzonego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach pod pozycją 39/98. 2. Koło prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo Łowieckie, Statutu Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia członków Koła. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 2 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” § 6. Koło używa własnych pieczęci, odznaki i sztandaru, których wzór ustaliło samodzielnie. § 7. 1. Zarząd Koła składa się z sześciu członków: prezes, wiceprezes, łowczy, podłowczy, se-kretarz i skarbnik. 2. Walne Zgromadzenie WKŁ „ŻBIK” działając na podstawie § 53 pkt 2 oraz § 53 pkt 3 Sta-tutu dokonało wyboru organów Koła na kadencję 2010 – 2015 w składzie: Zarząd Koła w składzie: – Prezes – Kol. Lechosław WOLIŃSKI – Wiceprezes – Kol. Andrzej ŁYSKOJĆ – Łowczy – Kol. Jarosław JAWOROWSKI – Podłowczy – Kol. Dariusz TOKARZ – Sekretarz – Kol. Dariusz REWAK – Skarbnik – Kol. Stefan SZPOT Komisja Rewizyjna w składzie: – Przewodniczący – Kol. Jacek MISZKIEL – Członek – Kol. Marian JEDENASTY – Członek – Kol. Stanisław DZWINIEL – Członek – Kol. Tomasz KONATOWSKI. § 8. Walne Zgromadzenie Członków Koła z dniem 8 maja 2010 roku zatwierdza i wprowadza w życie Uchwałę Nr 1 oraz zobowiązuje Zarząd i wszystkich Członków Koła do przestrzegania jej zapisów obok innych praw i obowiązków zawartych w Statucie PZŁ, przepisów zawartych w Ustawie o Prawie Łowieckim i innych zarządzeniach Władz PZŁ oraz organów administracji terenowej, państwowej i leśnej. Jednocześnie traci moc Uchwała Nr 5 WZ z dnia 09.05.2010r. § 9. Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 8 maja 2010 roku dokonała wyboru delega-tów koła na okręgowy zjazd delegatów PZŁ w Suwałkach: Kol. Lechosław WOLIŃSKI. Kol. Jacek MISZKIEL. Kol. Dariusz REWAK. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 3 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Rozdział I. GOSPODARKA FINANSOWA KOŁA § 10. Składki członkowskie i wpisowe na rzecz Koła: 1. Składkę członkowską dla członków Koła ustala się w wysokości 300,00 zł rocznie. 2. Składka członkowska, o której mowa w ust. 1 może być opłacana w formie dowolnych wpłat – jednak nie mniejszych niż 25 zł miesięcznie lub w dwóch turach: a. pierwsza tura do 31 sierpnia każdego roku; b. druga tura do 31 marca każdego roku. 3. Przyznaje się ulgi Członkom Koła w zakresie składek miesięcznych tak jak przy opłatach rocznych na PZŁ. 4. Zwalnia się ze składek członkowskich wszystkich Członków Koła, którzy ukończyli 70 - ty rok życia. 5. Zwalnia się ze składek członkowskich Zarząd Koła na poczet rozliczenia służbowych roz-mów telefonicznych. 6. Zwalnia się Kol. Annę PŁATOSZ z płacenia składek członkowskich. 7. Ustala się wpisowe dla nowo wstępujących członków Koła w wysokości 10 - krotnych rocz-nych składek członkowskich na rzecz Zrzeszenia obowiązujących w danym roku kalenda-rzowym. § 11. W przypadku nie opłacenia składki członkowskiej w wyznaczonym terminie, o którym mo-wa w § 9 ust. 2 lub zalegania z innymi opłatami i zobowiązaniami, o których mowa w § 13 ust. 1 i 3 oraz § 45 zobowiązuje się Zarząd Koła do postępowania w sposób określony w § 43 ust. 2 Statutu PZŁ. § 12. Opłaty za pozyskaną zwierzynę braną na własny użytek: 1. Ustala się, że każdy Członek Koła może wziąć na użytek własny pozyskaną zwierzynę gru-bą po uprzednim uzyskaniu zgody od Zarządu Koła. 2. Zwierzyny tej myśliwy nie może odstąpić odpłatnie innym osobom. 3. Wycena wartości tuszy winna być dokonana w obecności co najmniej trzech członków Koła, w tym jednego członka Zarządu Koła. 4. Zobowiązuje się myśliwych Koła, biorących tuszę zwierzyny na własny użytek, do zbadania tuszy dzika na obecność włośnia zgodnie z obowiązującymi przepisami powiatowego in-spektora weterynarii. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 4 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” 5. Zobowiązuje się łowczego koła lub inną wyznaczoną przez Zarząd koła osobę do sporzą-dzenia protokołu na zwierzynę braną na własny użytek przez myśliwego. 6. Ustala się, że za pozyskaną zwierzynę drobną myśliwi nie wnoszą żadnych opłat. 7. Trofea zwierzyny pozyskanej przez myśliwego przechodzą na jego własność. 8. Trofea zwierzyny pozyskanej niezgodnie z odstrzałem lub ocenionych jako odstrzał nagan-ny stają się własnością Koła. 9. Myśliwemu, któremu przy zastosowaniu przepisu § 11 ust. 8 odebrano trofeum przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia. 10. W przypadku wystąpienia problemów zwianych z funkcjonowaniem punktów skupu zwie-rzyny i odbiorem tusz przez upoważnione firmy, zobowiązuje się Zarząd Koła do podejmo-wania decyzji w zakresie ustalenia innej formy zagospodarowywania tusz zwierzyny i usta-lania ich cen. § 13. Premia za pozyskana zwierzynę grubą: 1. Ustala się częściowy zwrot kosztów polowania, zwanej dalej premią, myśliwym za pozyska-ną zwierzynę grubą w wysokości 20% jej wartości. 2. Premii nie przyznaje się za zwierzynę grubą braną na własny użytek na którą ustalono opła-tę w formie ryczałtu. 3. Ustala się premię za pozyskanego lisa lub jenota w wysokości 30 PLN za sztukę. Warun-kiem wypłaty premii jest przedstawienie łowczemu Koła świeżej tuszy lub kompletu uszu. 4. Ustala się, że premię za pozyskaną zwierzynę grubą na polowaniu zbiorowym przeznacza się na rozliczenia kosztów polowania. 5. Premię za pozyskaną zwierzynę grubą wypłacać myśliwym Koła w dwóch turach: ― pierwsza tura do 31 sierpnia każdego roku – za zwierzynę pozyskaną w pierwszej poło-wie sezonu; ― druga tura do 31 marca każdego roku – za zwierzynę pozyskaną w drugiej połowie se-zonu § 14. 1. Ustala się równoważnik pieniężny w przypadku nie wykonania prac gospodarczych na rzecz Koła o którym mowa § 23 ust. 1 i ust. 5 w wysokości 20 zł za jedną roboczogodzinę. 2. Zobowiązuje się Zarząd Koła do rozliczenia myśliwych Koła z roboczogodzin do 31 marca bieżącego roku. 3. Myśliwych Koła, którzy nie dopełnili obowiązku zawartego w § 23 ust. 1 i ust. 6, zobowiązuje się do uiszczenia wpłaty do kasy Koła należności za nieprzepracowane roboczogodziny do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 5 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” § 15. Inne ustalenia: 1. Upoważnia się Zarząd Koła do zakupu środków trwałych w wysokości do 5000 zł. 2. Upoważnia się Zarząd Koła do ustalania wysokości wypłacanych wynagrodzeń dla pracow-ników zatrudnionych w pracach na rzecz Koła. 3. Zatrudnia się Kol. Stefana SZPOTA w charakterze księgowego Koła z miesięcznym wyna-grodzeniem 500 zł brutto. 4. Ustala się, że rozliczenie kosztów przejazdów służbowych pojazdami prywatnymi odbywa się według 50% stawki za jeden kilometr ustalonej przez właściwe ministerstwo. 5. Ustala się opłatę za samochód służbowy Koła wykorzystywany przez myśliwych Koła do celów nie związanych z działalnością statutową Koła w wysokości 0,50 zł za 1 kilometr. 6. W przypadku pozyskania przez myśliwego zwierzyny, której waga tuszy przekracza 80 kg, samochód służbowy koła może być wykorzystany do przewiezienia tuszy na punkt skupu zwierzyny za darmo. 7. Upoważnia się Zarząd Koła do zakupu chłodni do przechowywania tusz zwierzyny stosow-nie do rozwoju sytuacji w sektorze skupu dziczyzny oraz podjęcia działań zmierzających do zakupu lub wydzierżawienia domku na Strasznym Dworze. Rozdział II. ORGANIZACJA POLOWAŃ § 16. Postanowienia ogólne: 1. Upoważnia się Zarząd Koła do decydowania o terminie rozpoczęcia polowań na poszcze-gólne gatunki zwierzyny zgodnie z obowiązującym w danym sezonie kalendarzem polowań. 2. Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego zwane dalej „odstrzałami” wy-dawane są na każdy obwód Koła oddzielnie. Upoważnienie wydaje Łowczy Koła lub inna, upoważniona przez Zarząd Koła osoba. 3. Odstrzały wydawane są bez ograniczeń na równych prawach wszystkim członkom Koła, nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła. 4. Zarząd Koła może wyróżniać członków Koła udzieleniem odstrzałów na te gatunki zwierzy-ny, których nie starcza dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli legitymują się oni większą ilością godzin prac gospodarczych lub też innymi, ponad przeciętnymi zasługami na rzecz Koła. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 6 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” § 17. Ustala się kryteria wydawania odstrzałów na polowania indywidualne: 1. Odstrzały na gatunki zwierzyny zgodnie z kalendarzem polowań wydawane będą na okres: ― 1 kwiecień – 31 sierpień, z możliwością przedłużenia do końca września; ― 1 wrzesień – 15 styczeń, z możliwością przedłużenia do 31 marca. 2. Jako kryterium wydawania upoważnienia na samce zwierzyny płowej ustala się zaliczenie strzelania sprawdzającego na strzelnicy myśliwskiej oraz odpracowanie przez uprawnio-nych członków Koła nakazanych prac. § 18. Wycena trofeów: 1. Zobowiązuje się zarząd koła do zorganizowania i przeprowadzenia wewnętrznej, wstępnej wyceny trofeów – poroży samców zwierzyny płowej z jednoczesnym szkoleniem dla myśli-wych do 20 marca każdego roku. 2. Myśliwy ma obowiązek okazania Łowczemu Koła byka jelenia i łosia w komplecie (tusza plus trofeum) bezpośrednio po pozyskaniu oraz dodatkowo po spreparowaniu trofeum ce-lem dokonania oceny prawidłowości odstrzału w ciągu 2-ch tygodni od daty pozyskania. § 19. Polowanie indywidualne: 1. Polowanie indywidualne może być wykonywane przez każdego myśliwego Koła posiadają-cego imienne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego. 2. Ustala się, że w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa na polowaniu indywidualnym, każdy myśliwy ma obowiązek bezwzględnego wypisywania się na polowanie w zeszycie po-lowań, znajdującym się u dyżurnego Parku Sprzętu Technicznego (PST) JW 2568 w Węgo-rzewie pod numerem telefonu (0-87) 429 51 76 lub wojskowym 337176 podając: imię i na-zwisko – myśliwego; dokładne miejsce polowania (obwód, rewir i nazwa urządzenia); pre-cyzyjny czas od kiedy myśliwy będzie przebywał w łowisku. 3. Zobowiązuje się myśliwych Koła udających się na polowanie do obwodów Koła bezpośred-nio przyległych do granicy państwa tj. nr 7 i 8, do zgłoszenia faktu pobytu w łowisku Pla-cówce Straży Granicznej w Baniach Mazurskich pod numerem telefonu (0-87) 615 79 20, co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem polowania. 4. Zobowiązuje się wszystkich myśliwych Koła, przed dokonaniem wpisu w zeszycie polowań, do zapoznania się z wpisami innych myśliwych oraz dokonania wpisu o efektach polowania po powrocie z łowiska najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 7 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” 5. Ustala się, że myśliwy wypisując się na polowanie może wypisać się tylko na jedną dobę. Na polowanie myśliwy wypisuje się bezpośrednio przed polowaniem. 6. Zobowiązuje się Łowczego Koła lub inną osobę wyznaczoną przez Zarząd Koła do cyklicz-nych – raz w miesiącu – kontroli poprawności wpisów w zeszytach polowań z czego składać sprawozdanie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Koła. W stosunku do myśliwych, któ-rzy notorycznie łamią zapisy § 20 ust. 2, 4 i 5, wyciągać surowe sankcje dyscyplinarne. 7. Zezwala się członkom Koła zapraszać Gości – członków PZŁ – na polowanie w odwodach Koła, za zgodą i wiedzą Zarządu. Zaproszony gość może przebywać w łowisku tylko w obecności myśliwego zapraszającego. 8. Myśliwemu – gościowi – po strzeleniu określonego gatunku zwierzyny, na którą otrzymał odstrzał, nie wypłaca się premii. Myśliwemu gościowi przysługuje tylko trofeum. 9. Zabrania się wykonywania polowań indywidualnych na poletkach: – przez okres całego roku gospodarczego na poletku na „Spalonej”. – od 01.04. do 30.09. każdego roku gospodarczego: poletko na „Ekspresowej”, poletko przy „Wopistów”, poletko „Stankiewicza przy Leśniczówce Budzewo”, poletko „Topinam-bór na Matyskach”, poletko „Miszkiela”, poletko „Kwadrat na Budzewie”, poletko „Łączka za Dojnikowskim”, poletko na „Ustroniu”, poletko „Białka”, poletko na „Wnęce Żabin”, po-letko przy „Strasznym Dworze”, poletko przy „Babce”, poletko na „Popielskiej”, poletko „Czarneckiego”, poletko „Kwatermistrza”, poletko „Wasilewskiego”, poletko „Szlachetki”, poletko „Jakimiuka”, poletko na „Polu Łyskojcia”. 10. Zezwala się myśliwym Koła na zbudowanie urządzenia łowieckiego i założenie tam nęciska na dziki lub drapieżniki w miejscu uzgodnionym z Zarządem Koła. Myśliwy zakładający nę-cisko ma pierwszeństwo polowania w tym miejscu. 11. Ustala się, że na obszarze wszystkich obwodów Koła organizuje się 3 – 4 nęciska z puli Koła na potrzeby polowań dewizowych i komercyjnych dostępnych dla wszystkich myśli-wych Koła w okresach wyznaczonych przez Zarząd Koła. 12. Zobowiązuje się każdego myśliwego do powiadomienia Zarządu Koła o wynikach polowania lub zdarzeniach zaistniałych na polowaniu w ciągu 24 godzin od powrotu z łowiska. 13. Zobowiązuje się myśliwych do dostarczania tuszy strzelonej zwierzyny do punktów skupu w stanie wystudzonym i przygotowanym zgodnie z wymogami określonymi przez skupujące-go. W przypadku dopuszczenia się zaniedbań wyżej wymienionych warunków skutkujących odrzuceniem części lub całości tuszy przez skupującego, myśliwy zostanie obciążony czę-ścią lub całością wartości tuszy na zasadach jakie obowiązują przy braniu tuszy na własny użytek. 14. Wiosenno – letni odstrzał dzików może być dokonywany jedynie na obrzeżach lasu, polach i łąkach, głównie w miejscach występowania szkód łowieckich. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 8 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” 15. W przypadku znalezienia upadłej zwierzyny bądź jej szczątków myśliwy zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zarząd Koła, a padlinę zakopać. 16. Myśliwi przebywający w łowisku są obowiązani do respektowania zaleceń porządkowych: Służby Łowieckiej i Straży Leśnej. 17. Upoważnia się Zarząd Koła do wydawania myśliwym Koła zgody na odstrzał zdziczałych psów i kotów w obrębie obwodów Koła zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. § 20. Polowanie zbiorowe: 1. Plan polowań zbiorowych opracowuje Łowczy Koła, podając w szczególności prowadzące-go polowanie oraz organizatora polowania, dla których obecność na polowaniu jest obo-wiązkowa. 2. Zatwierdzenia planu polowań dokonuje Zarząd Koła, nie później niż 30 dni przed rozpoczę-ciem jesiennego sezonu polowań na zwierzynę grubą. 3. Do podstawowych obowiązków prowadzącego polowanie, poza określonymi oddzielnymi przepisami, należy: – przeprowadzenie rekonesansu rejonu polowania, otropienia zwierzyny i ustalenia kolejności pędzonych miotów. – wyznaczanie osób odpowiedzialnych za kierowanie naganką; – zarządzenie pokotu i ogłoszenie zakończenia polowania; 4. Do podstawowych uprawnień prowadzącego polowanie, poza nadanymi oddzielnymi prze-pisami, należy: ― odwołanie polowania na miejscu zbiórki ze względu na warunki atmosferyczne lub brak właściwej frekwencji myśliwych; ― podjęcie decyzji o polowaniu w grupach, wyznaczenie prowadzących grupy oraz do-konanie podziału myśliwych i terenu pomiędzy grupy; 5. Do podstawowych obowiązków organizatora polowanie należy: ― zapewnienie odpowiedniej ilości osób naganki i samochodu do przewozu myśliwych w rejon polowania; ― zabezpieczenie apteczki oraz kamizelek ochronnych dla naganiaczy; ― przygotowanie posiłku w porozumieniu z Łowczym i Skarbnikiem Koła. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 9 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” 6. Członkowie Koła mogą zapraszać innych myśliwych na polowanie zbiorowe po wcześniej-szym uzyskaniu aprobaty jednego z członków Zarządu. 7. Zaproszony gość poluje na warunkach jak inni członkowie Koła, podporządkowując się obowiązującym zasadom polowania zbiorowego i poleceniom prowadzącego polowanie. § 21. Polowania dewizowe i komercyjne: 1. Upoważnia się Zarząd Koła do organizowania polowań dewizowych i komercyjnych, zarów-no zbiorowych jak i indywidualnych, przeznaczając na ten cel do 50% ogólnej liczby sam-ców zwierzyny płowej zaplanowanych do odstrzału w danym roku gospodarczym. 2. Upoważnia się Zarząd Koła do podejmowania stosownych decyzji w zakresie organizacji polowań dewizowych i komercyjnych dotyczących określania rewirów i urządzeń łowieckich oraz terminów, w których będą one wyłączane z polowań dla myśliwych koła w okresie przygotowania i w czasie trwania polowania dewizowego lub komercyjnego. 3. Upoważnia się Zarząd Koła do wydawania odpłatnych odstrzałów na zwierzynę dla krajo-wych myśliwych komercyjnych. Odstrzał ważny jest przez okres siedmiu dni od daty wysta-wienia. 4. Zobowiązuje się Zarząd Koła do: ― ustalania wysokość opłat za polowania komercyjne; ― ustalenia formy zagospodarowywania tusz zwierzyny oraz ustalania ich cen. ― do podejmowania decyzji w zakresie opłat za trofea medalowe zgodnie ze stawkami obowiązującymi w biurach polowań w momencie organizowania polowania komercyj-nego. Rozdział III. GOSPODARKA ŁOWIECKA § 22. Prace na rzecz Koła: 1. Zobowiązuje się każdego członka Koła do odpracowania na rzecz Koła 30 roboczogodzin w czasie sezonu łowieckiego oraz ewidencji tych prac w dzienniczku prac gospodarczych. 2. Wszystkich członków Koła powyżej 65 – tego roku życia oraz członków Zarządu Koła zwal-nia się z odpracowania roboczogodzin na rzecz Koła. 3. Zabrania się myśliwym Koła budowy jakichkolwiek urządzeń łowieckich oraz zakładania nęcisk bez uprzedniej wiedzy i aprobaty Zarządu Koła. 4. Zabrania się myśliwym Koła budowy jakichkolwiek urządzeń łowieckich na stałe przytwier-dzanych do drzew. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 10 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” 5. Zobowiązuje się każdego myśliwego Koła do udziału w akcjach antykłusowniczych i zbiera-niu wnyków organizowanych przez Zarząd Koła. § 23. Gospodarowanie majątkiem trwałym Koła: 1. Upoważnia się Zarząd Koła do wyznaczania kierowców pojazdów służbowych Koła. 2. Ustala się, że rozliczenie rozkazów – wyjazdu na samochód służbowy Koła dokonywane będzie w systemie miesięcznym. 3. Każdy myśliwy wykorzystujący samochód służbowy Koła zobowiązany jest do utrzymania go w czystości oraz wykonania napraw tych uszkodzeń, które powstały z jego winy. 4. Ustala się, że odpowiedzialnymi za domek myśliwski „Straszny Dwór” są Przewodniczący i Łowczy Koła. 5. Każdy myśliwy udający się do domku myśliwskiego ma obowiązek poinformowania o tym fakcie osoby odpowiedzialne za domek. Każdy myśliwy wykorzystujący domek myśliwski Koła zobowiązany jest do utrzymania go w czystości oraz wykonania napraw tych uszko-dzeń, które powstały z jego winy. 6. Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do dokonania inwentaryzacji mienia Koła do końca każdego roku gospodarczego. Komisja sporządza protokół spisu z natury, a wyniki kontroli zapisuje w Książce Mienia Koła. 7. Powołuje się stanowisko gospodarczego koła, którego czyni się odpowiedzialnym za: a) składowanie i utrzymanie narzędzi koła do wykonywania urządzeń łowieckich i in-nych prac gospodarczych w łowisku w należytym stanie; b) składowanie drobnych materiałów do wykonywania urządzeń łowieckich typu: gwoź-dzie, śruby, farby itp.; c) każdorazowego wydawania wyżej wymienionych przedmiotów myśliwym koła na czas wykonywania prac za podpisem oraz właściwego ich przyjęcia; d) ewidencjonowania ilości narzędzi oraz wykorzystania ich przez myśliwych koła. 8. Upoważnia się gospodarczego koła do zakupu niezbędnych narzędzi po przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz za zgodą zarządu koła. 9. Wyboru na stanowisko gospodarczego koła dokonuje Zarząd Koła. 10. Każdy myśliwy wykorzystujący narzędzia Koła zobowiązany jest do właściwego ich użytko-wania oraz do zakupu nowych narzędzi w przypadku ich zagubienia lub uszkodzenia na skutek niewłaściwego obchodzenia się nimi.. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 11 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” § 24. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Zarząd Koła do występowania z wnioskami do właściwych Nadleśnictw o powiększania i zmniejszania planu pozyskania zwierzyny stosow-nie do możliwości zrealizowania planu pozyskania. § 25. Działając na podstawie § 64 pkt. 10 i 11 Statutu PZŁ Walne Zgromadzenie Koła powołu-je niżej wymienionych na strażników łowieckich, którzy będą określani jako strażnik łowiecki – gospodarz łowiska: Obwód Nr 7 – Kol. Roman KUNIO, Obwód Nr 8 – Kol. Tadeusz MOLDA, Obwód Nr 36 – Kol. Stefan SZPOT. § 26. Strażnik łowiecki – gospodarz łowiska przy wykonywaniu czynności służbowych korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu Karnego dla funkcjonariusza publicz-nego. § 27. Ustala się zakres obowiązków i uprawnień strażnika łowieckiego - gospodarza łowiska: 1. Obowiązkiem strażnika łowieckiego – gospodarza łowiska w zakresie gospodarki łowieckiej jest prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej w oparciu o plan hodowlany koła i plany hodowlane obwodów łowieckich – wykorzystując do wykonania powyższych zadań zapał i zaangażowanie własne oraz wszystkich członków Koła. 2. Do szczegółowych obowiązków strażnika łowieckiego – gospodarza łowiska w tym zakresie należy: 1) Współdziałanie w prowadzeniu inwentaryzacji i osobisty udział w opracowywaniu planów hodowlanych odwodu łowieckiego (wieloletniego i rocznego). 2) Udział w opracowaniu i składanie propozycji do rocznych planów zagospodarowania obwodów. 3) Racjonalna uprawa poletek produkcyjnych i zaporowych. 4) Organizacja budowy i remontów urządzeń łowieckich na terenie obwodu łowieckiego. 5) Ochrony łowiska przed kłusownictwem, wnykarstwem i drapieżnikami ( lis, jenot i zdzi-czałe psy i koty). 6) Organizacja dokarmiania zwierzyny w okresach gdy jest to konieczne, szczególnie w okresie zimowym. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 12 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” 7) Organizowanie czynnej ochrony pól uprawnych oraz profilaktyki zapobiegającej po-wstawaniu szkód w obrębie obwodu, a także uczestnictwo w pracach komisji ds. szaco-wania szkód. 8) Bieżące rozliczanie z zadań i roboczogodzin myśliwych Koła uczestniczących w pracach na terenie obwodu. 9) Rozliczanie z zaliczek finansowych pobranych z kasy Koła w terminie do 30 dni od po-brania. 10) Prowadzenie zeszytu - ewidencji czynności gospodarczych i służbowych w łowisku oraz ilości i lokalizacji urządzeń łowieckich w łowisku. 11) Zobowiązuje się gospodarzy łowisk do wykonania szczegółowej inwentaryzacji obwo-dów łowieckich w zakresie ilości oraz opisu rozmieszczenia urządzeń łowieckich tj. zwy-żek i ambon. Inwentaryzację wykonać do 31 marca każdego roku, natomiast protokoły z przeprowadzonej inwentaryzacji zdawać do Łowczego koła do dnia 5 kwietnia każde-go roku. § 28. Odszkodowania łowieckie: 1. Do szacowania szkód łowieckich na terenie obwodów Koła powołuje się Komisję w skła-dzie: Przewodniczący – Kol. Dariusz TOKARZ Wice przewodniczący – Kol. Stanisław DZWINIEL Sekretarz – Kol. Leszek GRZELAK Członkowie – Kol. Roman KUNIO - Kol. Tadeusz MOLDA - Kol. Stefan SZPOT - Kol. Piotr SANCZENKO - Kol. Tomasz KONATOWSKI - Kol. Kazimierz MŁODZIŃSKI. 2. Walne Zgromadzenie Koła zobowiązuje Komisję do: a) Prowadzenia dokumentacji szkód łowieckich. b) Realizacji czynności zgodnie z postanowieniami przepisów o szacowaniu szkód. c) Zobowiązuje się przewodniczącego komisji do składania pisemnego sprawozdania z działalności komisji na Walnym Zgromadzeniu. 3. Upoważnia się Komisję do zawierania w imieniu Koła ugody z poszkodowanymi właścicie-lami gruntów rolnych do kwoty w wysokości 3000 zł. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 13 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” 4. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji do wyznaczenia podkomisji odpowiedzialnych za szacowanie szkód łowieckich w poszczególnych obwodach Koła. 5. Zobowiązuje wszystkich myśliwych Koła do ochrony przed szkodami łowieckimi, czynnego udziału w pracach komisji ds. szacowania szkód oraz udzielania pomocy jej członkom. 6. Udział członków komisji oraz innych myśliwych koła aktywnie uczestniczących w szacowa-niu szkód łowieckich zaliczyć w poczet roboczogodzin na rzecz Koła. Rozdział IV STAŻ KANDYDACKI W KOLE § 29. Sprawy ogólne: 1. Zobowiązuje się Zarząd Koła do przyjęcia kandydata na staż po złożeniu przez zaintere-sowanego wniosku o przyjęcie na staż do PZŁ. 2. Od decyzji odmownej Zarządu Koła przysługuje zainteresowanemu możliwość odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, a w przypadku ponownej odmowy – decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Okręgowy PZŁ. 3. Za początek odbywania stażu przyjmuje się datę wpisania kandydata do rejestru prowa-dzonego przez Zarząd Okręgowy PZŁ właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata. 4. Ustala się okres stażu kandydackiego na 1 rok kalendarzowy. 5. Za właściwe przygotowanie kandydata do egzaminu oraz pełne wywiązanie się z powin-ności wobec koła czyni się odpowiedzialnymi myśliwych wprowadzających. § 30. Walne zgromadzenie Koła zamierza osiągnąć następujące cele stażu kandydackiego: 1. Umożliwienie kandydatowi zapoznania się z prawem łowieckim, Statutem PZŁ, regulami-nem polowań oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania polowania. 2. Rozwinięcie poczucia etyki łowieckiej i zasad koleżeństwa. 3. Rozwinięcie poczucia poszanowania mienia społecznego i otaczającej przyrody. 4. Nauczenie wykonywania zabiegów hodowlanych i ochronnych przyrody. 5. Nauczenie bezpiecznego obchodzenia się z bronią. 6. Nauczenie obchodzenia się z tuszą ubitej zwierzyny. 7. Nauczenie praktycznego zachowania się w łowisku w czasie polowania indywidualnego i zbiorowego. 8. Zapoznanie z terenem obwodów i rewirów łowieckich koła. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 14 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” § 31. Kandydatów do Koła zobowiązuje się do: 1. Wykazania się wysokimi walorami etycznymi i moralnymi dającymi rękojmię prawidłowego wykonywania łowiectwa w przyszłości. 2. Przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego. 3. Wykonywania sumiennie zadań postawionych przez Zarząd Koła. 4. Zapoznania się z historią Koła oraz położeniem, numerami i nazwami obwodów i rewirów. 5. Uczestniczenia w polowaniach zbiorowych – nie mniej niż 80% w okresie odbywania stażu. 6. Uczestniczenia w polowaniach indywidualnych z wprowadzającym lub innym starszym sta-żem myśliwym – nie mniej niż pięć razy w okresie odbywania stażu. 7. Wybudowania urządzeń łowieckich w ilości: ― jedna ambona zadaszona; ― pięć zwyżek wolnostojących. 8. Przepracowania łącznie 60 roboczogodzin przy zbiórce płodów rolnych oraz przy innych pracach zleconych przez Zarząd Koła. 9. Brania czynnego udziału w dokarmianiu zwierzyny i zwalczaniu kłusownictwa. 10. Brania czynnego udziału w zebraniach Koła i zajęciach szkoleniowych. 11. Zdania egzaminu wewnętrznego dla nowo wstępujących przed Zarządem Koła. 12. Uczestniczenia w strzelaniu i kursie organizowanym przez właściwy Zarząd Okręgowy PZŁ. § 32. Postanowienia końcowe: 1. Udział w pracach, polowaniach, zebraniach, zajęciach szkoleniowych, wykonywanie innych zadań postawionych przez Zarząd ma być potwierdzony przez opiekuna lub członka Zarzą-du Koła w dzienniczku stażysty. 2. Upoważnia się Zarząd Koła do nie dopuszczenia kandydata do egzaminów dla nowo wstę-pujących do PZŁ poprzez wystawienie negatywnej opinii z odbytego stażu i przedłużenia okresu kandydackiego na kolejny rok w przypadku: a) nieprzestrzegania zasad moralnych i etycznych, zwłaszcza zasad współżycia kole-żeńskiego; b) niewykonania zadań i obowiązków nałożonych postanowieniami § 32 Uchwały. 3. Po zdanym egzaminie dla nowowstępujących do PZŁ zobowiązuje się kandydata do przeka-zania dzienniczka stażysty do sekretarza koła. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 15 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Rozdział V SPRAWY RÓŻNE. § 33. Ustala się sposób prowadzenia Walnych Zgromadzeń w Kole: 1. Walne Zgromadzenie prowadzone jest wg uchwalonego porządku obrad, za którego reali-zację odpowiada Przewodniczący Zgromadzenia, nie dopuszczając, aby porządek ten zo-stał naruszony. 2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza na bieżąco Sekretarz Zgromadzenia. 3. Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest do udzielenia głosu każdemu zgłaszają-cemu się członkowi Zgromadzenia, podczas rozpatrywania danego punktu porządku obrad. Powtórna wypowiedź tego samego członka w tym samym punkcie porządku obrad może mieć miejsce jedynie po zabraniu głosu przez innych zgłaszających się wcześniej, którzy nie wypowiedzieli się jeszcze po raz pierwszy. 4. Jeżeli wypowiadający się członkowie zadadzą w swojej wypowiedzi pytania do innego członka Koła, to za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia mogą przerwać swoją wypo-wiedź celem kontynuowania jej po otrzymaniu odpowiedzi na postawione pytanie. 5. Kategorycznie zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych w czasie trwania Zgro-madzenia. Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest wyprosić z sali osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu. Osoby te traktowane są jako nieobecne. 6. Zgłaszane przez członków wnioski i propozycje do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie zostają zarejestrowane przez komisję Uchwał i Wniosków Zgromadzenia. Po ich ustnym uzasadnieniu przez autora wnioski w dokładnym brzmieniu podaje się do komisji uchwał i wniosków w formie pisemnej lub ustnej. 7. Dyskusja nad wnioskiem złożonym do komisji uchwał i wniosków może mieć miejsce tylko w tym punkcie porządku obrad, w który wniosek został wniesiony. Przewodniczący Zgro-madzenia zobowiązany jest nie dopuścić do powtórnej dyskusji podczas głosowania wnio-sków zredagowanych przez komisję wnioskową. 8. We właściwym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddaje wnioski komisji głosowaniu jawnemu, głośno licząc głosy oddane za, przeciw i wstrzymujące się. Wyniki głosowania są rejestrowane przez Sekretarza Zgromadzenia. Głosowanie tajne mo-że być zarządzone na zasadach ogólnych wynikających z innych przepisów. 9. Przerwy w toku Walnego Zgromadzenia ogłasza Przewodniczący w porozumieniu z Sekre-tarzem Zgromadzenia. 10. Wolne wnioski składane we właściwym punkcie porządku obrad nie są głosowane, stano-wiąc opinię bądź informację członka, którą prezentuje on pozostałym członkom Koła. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 16 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” 11. Inne przedsięwzięcia nie ujęte w § 33 realizować zgodnie z wzorcowym regulaminem wal-nych zgromadzeń. § 34. Zobowiązuje się myśliwych – wprowadzających – do przedstawienia na najbliższym Wal-nym Zgromadzeniu Członków Koła, kandydatów na myśliwego, których są opiekunami. § 35. Zobowiązuje się Zarząd Koła do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się bronią myśliwską oraz strzelania sprawdzającego na strzelnicy myśliwskiej na początku każdego sezonu łowieckiego dla wszystkich członków Koła. § 36. Każdy Członek Koła zobowiązany jest do utrzymania własnej broni myśliwskiej w pełnej sprawności technicznej i właściwego zabezpieczenia przed kradzieżą oraz odbycia strzelania sprawdzającego na strzelnicy myśliwskiej. § 37. Upoważnia się Zarząd Koła do wystąpienia z wnioskami o nadanie: a. Złomu Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK”. Kol. Henryk WOJDA. b. Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej: ― Kol. Lechosław WOLIŃSKI. ― Kol. Jarosław JAWOROWSKI. c. Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej: ― Kol. Andrzej BOBIŃSKI. ― Kol. Marian JEDENASTY. ― Kol. Leszek GRZELAK. ― Kol. Mirosław DOMAGAŁA. ― Kol. Czesław GILON. ― Kol. Tomasz KONATOWSKI. ― Kol. Tadeusz MOLDA. ― Kol. Jacek OLBRYŚ. ― Kol. Wiesław ZARZECKI. ― Kol. Andrzej ŻRUBEK. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 17 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” § 38. Walne Zgromadzenie Koła postanowiło dokonywać zakupu kolejnych tury po 10 galowych mundurów łowieckich rocznie: ― Zakupu dokonać dla wszystkich chętnych członków Koła. ― Koło pokrywa 50% wartości munduru. § 39. Walne Zgromadzenie Koła zatwierdza bilans finansowy za rok 2009/2010 oraz plan – bu-dżet i plan działania Koła na rok gospodarczy 2010/2011. Pozytywnie rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Koła. § 40. Walne Zgromadzenie Koła wyróżnia Członków Zarządu Koła nagrodą pieniężną na łączną kwotę 1000 zł. § 41. Walne Zgromadzenie Koła wyróżnia Prezesa Koła nagrodą pieniężną na kwotę 500 zł. § 42. Walne Zgromadzenie działając § 13 ust. 9 postanawia wieńce jeleni byków pozyskanych w sezonie 2009/10 przez Kolegów: Jarosława JAWOROWSKIEGO, Mariusza STANKIEWICZA i Dariusza TOKARZ, a wycenionych przez Okręgową Komisję ds. Wyceny Trofeów na dwa czerwone punkty pozostawić na własność ww. myśliwych pod warunkiem dostarczenia na po-trzeby dokarmiania zwierzyny 3 ton suchej karmy w postaci kukurydzy przez każdego z nich. § 43. Walne zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Koła do zorganizowania uroczystości z okazji 60-cio lecia Koła przypadającego w 2010 roku na przełomie października i listopada br. na te-renie „Strasznego Dworu”. § 44. Walne zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Koła do powołania komitetu organizacyjnego obchodów, powołania kapituły medalu zasłużony dla koła oraz opracowania regulaminu kapitu-ły. Uchwała Nr 1 WZ Członków WKŁ „ŻBIK” Strona 18 z 18 Uchwała WZ Członków WKŁ „ŻBIK” § 45. W związku z obchodami 60-cio lecia Koła Walne Zgromadzenie zobowiązuje myśliwych Koła i kandydatów do PZŁ odbywających staż w Kole do dokonania wpłaty ostatniej transzy w wysokości 150 zł na poczet organizacji obchodów do 31 sierpnia 2010 roku. § 46. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do zamieszczenie treści powyższej uchwały na stronie internetowej koła. Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym. W głosowaniu brało udział 42 uprawnionych do głosowania członków koła, co stanowi 63 %. Uchwałę WZ przyjęto 37 głosami za i 5 głosami wstrzymującymi się. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW WKŁ „ŻBIK” Kol. Lechosław WOLIŃSKI