Sobota
21.07.2012
nr 203 (2547 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Krótka (?) historia skargi do TK  (NOWY TEMAT)

Autor: Witold Maziarz  godzina: 08:37
Ze skargą na statut PZŁ wystąpiłem w maju 2008 r. Zwróciłem się do MŚ i złożyłem skargę do TK. Dostałem odpowiedz, że skarga musi być podpisana przez urzędującego prawnika. Wtedy zwróciłem się do prawnika Braci Łowieckiej, prawników w Szczecinie i Ministerstwa Środowiska. Wobec odmów, wysłałem pytanie do TK o inne możliwości podpisanie skargi. TK odpisał, że mogę wystąpić do Sądu Okręgowego, który wskazał. Ale ten SO też odmówił poparcia skargi. Dopiero, gdy ponownie ze skargą wystąpiłem z ramienia Pro Bono, którego stałem się członkiem, do Rzecznika Praw Obywatelskich 20.02.2011 r., Rzecznik poparł naszą skargę i skierował do TK. Pozytywnie skargę zaopiniował też Sejm i Prokurator Generalny. Teraz czekamy na wyrok Trybunału. DB WM Wiceprezes Pro Bono

Autor: Scenthound  godzina: 09:34
Kolego Witoldzie – ojców sukcesu zawsze jest wielu . Ja to nazywam pokłosiem - '' prywatki ''. Gdzie wszyscy ze wszystkimi się ostro pierrrrrrdolili. Co się urodzi to zdajemy sobie wszyscy sprawę że to nadal wielki znak zapytania. Wskazana w innym wątku nam treść przez kolegę Piotra ''Stanowisko Prokuratury '' napawa optymizmem . Przestrzegam by nie popadać w tryumfalizm .Skład personalny w TK sędziów wydaje się być korzystny dla wnoszonej spawy. Lecz może zapaść wyrok salomonowy – trochę obecnym sądom łowieckim zostawić i trochę im zabrać np. w sprawach o ''koleżeństwo'' ???. Co ważne by zmienić tryb rozpatrywania i nie udupiać na rok / trzy. Kolego Witoldzie co do ojcostwa – bo jak czytam kolega bez zabezpieczeń na tej prywatce ??? By nie mieszać innym kolegą w głowie ....to jest tak; Skargę konstytucyjną może wnieść do Trybunału każdy, kogo konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone Skarga konstytucyjna to odrębny tryb od składania wniosku o zbadanie, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją. Taki wniosek może złożyć do TK: - prezydent, - marszałek Sejmu, - marszałek Senatu, - premier rządu, - pierwszy prezesowi Sądu Najwyższego, - prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, - prokurator generalny (obecnie - minister sprawiedliwości), - prezes Najwyższej Izby Kontroli, - rzecznik praw obywatelskich, - grupa 50 posłów lub 30 senatorów. Wszystkim im przysługuje inicjatywa powszechna (ogólna), co oznacza, że mogą kwestionować konstytucyjność każdego aktu normatywnego, niezależnie od tego, czy treść tego aktu jest związana z ich własnym zakresem działania. Wniosek do Trybunału mogą też składać instytucje, którym przysługuje inicjatywa szczególna, czyli prawo kwestionowania tylko takich aktów czy przepisów, które dotyczą spraw objętych zakresem działania wnioskodawcy. Inicjatywa szczególna przysługuje: - Krajowej Radzie Sądownictwa, w zakresie spraw dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów, - organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego (obecnie - radom gmin, powiatów oraz sejmikom województw), - ogólnokrajowym organom związków zawodowych oraz ogólnokrajowym władzom organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, - kościołom i związkom wyznaniowym. Oprócz tego, zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy może wnieść skargę konstytucyjną, jeżeli doszło do naruszenia jego konstytucyjnych wolności lub praw. Przede wszystkim chodzi tu o osoby fizyczne, zarówno obywateli, jak i cudzoziemców, ale z orzecznictwa TK wynika, że prawo skargi konstytucyjnej przysługuje także osobom prawnym (jednak tylko w zakresie wolności i praw ich dotyczących). Jednak żeby skarga konstytucyjna mogła być rozpatrzona, muszą być spełnione następujące warunki: - prawa skarżącego musiały zostać naruszone w wyniku orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, w indywidualnej sprawie skarżącego, - orzeczenie to musiało mieć charakter orzeczenia ostatecznego (art. 79 ust. 1 Konstytucji), co oznacza, że skarżącemu nie przysługuje już żaden środek prawny pozwalający na uruchomienie innego postępowania, - przedmiotem skargi może być tylko zarzut niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie naruszające konstytucyjne prawa lub wolności skarżącego, - skarga jest wnoszona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia (art. 46 ustawy o TK); termin ten nie może być przywrócony, - skarga musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawego. Trybunał rozpatruje też tzw. pytania prawne. Z takim pytaniem może wystąpić każdy sąd, a więc zarówno sąd pierwszej instancji, jak i odwoławczy lub kasacyjny, sąd powszechny, jak i wojskowy, sąd administracyjny, jak i Sąd Najwyższy. Mogą one pytać Trybunał w sytuacji, gdy od rozstrzygnięcia kwestii, czy dany przepis prawny jest zgodny z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami, zależy rozstrzygnięcie sprawy zawisłej przed danym sądem. Bardzo Serdecznie Pozdrawiam. Wice Prezesa – PROBONO . D.B.

Autor: Witold Maziarz  godzina: 10:01
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post o negatywnym wydźwięku personalnym wobec innego uczestnika forum.

Autor: Scenthound  godzina: 10:14
Kolego Maziarz już raz to napisałem . Pierdu pierdu - chwastu chlustu nie masz rączek jedenastu tylko masz dwie rączki małe do konsumpcji kiełbasy doskonałe. Takie sprawy załatwia się z głową a nie z kiełbasą. D.B.

Autor: Witold Maziarz  godzina: 10:31
No własnie ! DB

Autor: paradox06  godzina: 11:06
Przepraszam Kolego Witoldzie, ja w sprawie "ojcostwa". Piszesz cyt. " Dopiero, gdy ponownie ze skargą wystąpiłem z ramienia Pro Bono, którego stałem się członkiem, do Rzecznika Praw Obywatelskich 20.02.2011 r., Rzecznik poparł naszą skargę i skierował do TK." czego dotyczyła skarga ( artykuły ustawy etc.) pod jaka sygnatura w 2011 została przyjęta do rozpatrzenia przez TK. Tak tylko z prostej ciekawości. Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam

Autor: Witold Maziarz  godzina: 13:18
paradox06 Żeby rozwiać wątpliwości, opublikujemy na stronie Pro Bono pod specjalnym linkiem, całą drogę do wniesienia do TK skargi. Od pierwszego mego pisma z 2008 r., o którym wspominałem. I oczywiście odpowiedzi TK, RPO i MŚ. DB WM

Autor: Witold Maziarz  godzina: 13:22
Będę się starał o zamieszczenie powyższego do niedzieli, tj 22.7.2012 r., nie dalej niż w poniedziałek. Nie zależy to ode mnie. DB WM

Autor: Witold Maziarz  godzina: 13:23
Będziemy na odczytaniu wyroku. DB

Autor: Witold Maziarz  godzina: 15:25
PZŁ a TK. Jak na razie, w PZŁ i w "Ringu" nie zauważono terminu 24.7.2012 i sprawy w TK. Gdzie jest więc: posokowiec bartnik2 daras6022 harap. Jak wy pracujecie? Za co wam płacą? Do roboty! DB

Autor: Witold Maziarz  godzina: 15:59
Być może, że oni, w/w modlą się w Częstochowie, z marciniakiem, który jest specjalistą w środowisku szczecińskich myśliwych od modlitw. DB

Autor: tadek818  godzina: 18:10
Co Ty już sam ze sobą dyskutujesz na tym forum.pozdrawiam

Autor: Witold Maziarz  godzina: 21:36
Jak widać, czasem tak. DB