Czwartek
17.05.2018
nr 137 (4673 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Ubezpieczenie od szkód łowieckich Gotham TU

Autor: yogy  godzina: 14:47
Witek Definicję szkody łowieckiej możemy odkodować z treści art. 46 ust. 1 uPŁ. W skrócie chodzi o uszkodzenia płodów rolnych spowodowane przez wskazaną zwierzynę dziką. Przedmiotem ubezpieczenia dla członków kół i zarządów kół łowieckich przygotowana przez Gothaer wespół z PZŁ jest "odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wyrządzona kołom łowieckim lub osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka koła łowieckiego oraz funkcji członka ZK. Umowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną członków koła oraz członków ZK w związku z roszczeniem regresowym PZŁ z tytułu niewywiązania się przez KŁ z zobowiązania z tytułu odszkodowań, o którym mowa w art. 46 ust 1 uPŁ. Już sama konstrukcja ostatniego zdania wyklucza z zakresu ubezpieczenia szkody łowieckie jako szkody w uprawach rolnych. Ponadto, konia z rzędem temu, kto wykaże, że powstanie szkody łowieckiej w uprawie rolnej jest wynikiem uchybienia w wykonywaniu funkcji członka KŁ (?!) oraz funkcji członka ZK. Trudno będzie wykazać ów związek. Ponadto pragnę zwrócić uwagę na zapis - wyłączenia z zakresu ubezpieczenia, tj. wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa, które definiowane jest jako zachowanie, które uchybia podstawowym, elementarnym zasadom staranności oraz niepodjęcie określonego działania w przypadkach kiedy działanie to jest wymagane z uwagi na przepisy prawa lub pełnioną funkcję. Brak świadomości powstania szkody lub przeświadczenie, że do niej nie dojdzie, nie jest podstawą do uwolnienia się od odpowiedzialności. Zapis piękny, wykluczający niemalże w 100% odpowiedzialność Gothaer. Nadto, wprowadzone podlimity. Po co kołu suma gwarancyjna na poziomie 800 k zł, skoro za szkody w uprawach ogranicza się ją do 300.000 zł?! Przy czym podkreślam, ubezpieczenie w myśl zapisów z pkt 1 i 2 nie obejmuje odpowiedzialności za szkody w uprawach rolnych! Jedynie regres PZŁ do członków ZK i do koła... Udział własny - 5%, nie mniej niż 500/1000 zł - w zależności od wariantu ubezpieczenia. Jak szkoda będzie na 900 zł, to przy wyższych wariantach ubezpieczyciel nawet nie będzie odpowiadał. Uzbiera się 10 szkód po 1000 zł, i z odszkodowania 10.000 zł Gothaer nie zapłaci nic. Taka ukryta franszyza redukcyjna.