Czwartek
26.03.2020
nr 086 (5352 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Wielka improwizacja ...

Autor: wuj Onufry  godzina: 04:23
Autor: Jurekel "Jak to zrobić, żeby ogłosić pomoc , ale nikomu nic nie dać?" A jak to zrobić, by dotarło do jaśnie oświeconych jasnogrodzkich lewusiątek, ze państwo nic swojego dać nie może, bo państwo ma pieniędze zabrane społeczeństwu, a nie przez pańatwo wypracowane? Jedyna prawdziwa możliwa pomoc państwa - to legislacja i pilnowanie przestrzegania prawa. Niestety, by to pojąć trzeba mieć IQ wyższe od jasnogrodzkiego leminga oraz szympansa.

Autor: 28rafal  godzina: 06:41
wuj Onufry,,,,,""Jak to zrobić, żeby ogłosić pomoc , ale nikomu nic nie zabrać?",,,widzisz onufry,,państwo to nie UB-ek przesypujący zrabowane ziemniaki do mniejszych worków, odkładający większe dla siebie i swoich kumpli.Niestety, by to pojąć trzeba mieć IQ wyższe od jasnogrodzkiego leminga oraz szympansa. BEZPIECZEŃ STWO SPOŁECZNE A WSPÓŁCZESNE PA ŃSTWO "„Nadrzędnym celem działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa społecznego jest zapewnienie szybkiej i odczuwalnej poprawy jakości życia obywateli. Wymaga to prowadzenia aktywnej polityki społecznej " "Od czasów Wielkiego Kryzysu odmiennie zaczęto patrzeć na rolę państwa w gospodarce. Koncepcja New Deal Roosvelta usankcjonowana poglądami J. M. Keynesa na długo zagościła w polityce ekonomicznej państw. Koncepcja państwa dobrobytu nakłada wręcz zobowiązania o charakterze socjalnym na państwo względem obywateli. Obecnie, na kanwie kryzysu finansowego, znowu stoimy na rozdrożu i szukamy odpowiedzi na pytanie, co z rolą państwa, czy bezpieczeństwo społeczne to obowiązek ze strony państwa, czy raczej rzadki przywilej dla nielicznych społeczności w skali międzynarodowej. " Poszerzenie zainteresowania bezpieczeństwa państwa o obszar bezpieczeństwa społecznego wynika z roli współczesnego państwa demokratycznego, którego obowiązkiem jest troska o obywateli, niezależnie od ich statusu materialnego, o to, by mogli w sposób realny uczestniczyć w życiu społecznym. „Upośledzenie” ekonomiczne du- żych grup społecznych powoduje, iż demokracja staje się fasadowa, a instytucje państwa demokratycznego są niedostępne dla szerokich kręgów społecznych . Bezpieczeństwo socjalne pojmowane jest zatem jako ochrona egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) oraz realizacji aspiracji życiowych przez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne4 . „(…) są ścisłe związki między bezpieczeństwem a warunkami tworzenia współzależności, dobrobytem, liberalizacją gospodarki oraz wzmocnieniem demokracji. Inaczej mówiąc, bezpieczeństwo ściśle wiąże się z tym, co dzieje się w gospodarce. Im gospodarka silniejsza, bezrobocie mniejsze, społeczeństwo bogatsze, tym bardziej dany kraj przejawia zainteresowanie działaniem stabilizującym gospodarkę innych krajów. Działanie to nie jest charytatywne w swym charakterze — wynika z interesu anga- żującego się w nie kraju”5 . Bezpieczeństwo społeczne obejmuje całokształt działań prawnych, organizacyjnych realizowanych przez podmioty rządowe (krajowe i międzynarodowe), pozarządowe i samych obywateli, które mają na celu zapewnienie pewnego poziomu życia osobom, rodzinom i grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o zapewnienie pomocy ludziom czasowo bądź trwale niezdolnym do pracy zawodowej, którzy znaleźli się na skutek własnej niezaradności w trudnej sytuacji życiowej lub padli ofiarą niezależnych od nich zdarzeń losowych (pożar, powódź, inne klęski żywiołowe). Istotne znaczenie ma tutaj uwaga o konieczności wzmocnienia odpowiedzialności obywateli za los własny i rodzin, ponieważ walka z marginalizacją i nadrzędna rola państwa w tym procesie nie może kształtować postaw znanych jako wyuczony syndrom bezradności. Polega on na stopniowym zatracaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i sięganiu po pomoc instytucji pomocy społecznej w sytuacjach do tego nieuprawnionych. Drugim elementem bezpieczeństwa społecznego jest tworzenie warunków rozwojowych, chodzi tu zwłaszcza o aktywne uczestnictwo w tworzeniu dochodu (uczestnictwo w rynku pracy) jako podstawa do samodzielności ekonomicznej" Marek Leszczyński .

Autor: Jurekel  godzina: 08:05
Ja już państwo zbierze do wspólnego worka to już zawartość worka jest jego i " ma" i jeszcze decyduje komu rozda lub nie , czyli redystrybuje . . Co tu zrobić, żeby prawuski to zrozumiały, bo lewuski rozumieja , że nie wypracowuje jak i to , że zbiera prawem ustalone daniny podatkowe i je redystrybuje według kolejnego klucza prawnego.

Autor: WIARUS  godzina: 08:27
Improwizacja albo zagrywka PR - będzie w tym worku trochę więcej bo zrezygnowali z przetargu na dostawę tych wysublimowanych 210 + 70 wypożyczanych samochodów dla KPRM! Może przeznaczą tą kasę na walkę z koronawirusem?

Autor: pięta  godzina: 10:47
Tego nie byłbym taki pewny kolego WIARUS gdyż ostatnimi czasy trochę tej VIP-OWSKIEJ floty porozbijano więc potrzeby są ....

Autor: Jurekel  godzina: 20:46
Najlepsza jest pomoc dla firm .... warunek PRZYCHÓD mniejszy niż 15 000 tys. Co to jest ? Albo są tak oderwanie od życia, albo są nienormalni ?