Czwartek
07.10.2010
nr 280 (1894 )
ISSN 1734-6827

Psy myśliwskieTemat: Grzmilas

Autor: Bobo bobo  godzina: 01:57
to prawda, OGARY POLSKIE to już trzoda!!!!

Autor: grubszyzwierz  godzina: 09:02
:))))

Autor: Bobo bobo  godzina: 13:05
ale trzoda narodowa po dwa kola od lba!!!!!!!!

Autor: Bobo bobo  godzina: 13:15
jak hodowac knurki o najwyzszej wartosci hodowlanej !!! (www.polsus.pl/) ato skromny fragment wymagan hodolanych "knurkow i loszek" Regulamin prowadzenia ksiąg i oceny (wyciąg) I. Model strukturalny hodowli i zasady prowadzenia pracy hodowlanej 1.Hodowla świń ma strukturę 1-szczeblową. Wyodrębnia się dwie kategorie stad hodowlanych: ◦stada uprawnione do produkcji knurów i loszek - stada te mają prawo do kwalifikowania materiału hodowlanego zarówno żeńskiego jak i męskiego, ◦stada produkujące wyłącznie loszki - prowadzą taką samą dokumentację hodowlaną, lecz nie mają prawa produkcji knurów - wszystkie knurki są kastrowane i przeznaczone na tucz. 2.Prowadzi się kojarzenia w czystości rasy oraz międzyrasowe dla produkcji knurów i loszek czystych ras bądź mieszańców. 3.Produkcja knurów i loszek mieszańców oparta jest o zalecane kombinacje krzyżowania, uwzględniające predyspozycje komponentów matecznych i ojcowskich zgodnie z przyjętym programem hodowlanym. 4.Loszki mieszańcowe mogą być produkowane tylko i wyłącznie w oparciu o następujące rasy mateczne: ◦wielką białą polską ◦polską białą zwisłouchą ◦puławską 5.Knury mieszańce mogą być produkowane tylko i wyłącznie w oparciu o następujące rasy ojcowskie, zgodnie z programem hodowlanym: ◦hampshire ◦duroc ◦pietrain 6.W chlewni hodowlanej można utrzymywać stado loch jednej rasy bądź wielu ras. Każde stado musi posiadać własny numer. Zaleca się ,aby minimalna wielkość stada wynosiła co najmniej: ◦dla ras wbp i pbz produkujacych knury i loszki - 20 loch, ◦dla stad produkujących wyłacznie loszki oraz pozostałych ras - 10 loch. 7.Dla każdej rasy loch w chlewni prowadzi się odrębny rejestr stada, bądź kartotekę loch z ewidencją miotów zarówno z kojarzeń w czystej rasie, jak i międzyrasowych. Stosownie do tej zasady wystawia się i przesyła metryczki miotu z uwzględnieniem odrębnych ciągów ich numerowania. 8.Loszki i knury wprowadzane na remont w stadach ras: wbp, pbz, duroc i hampshire, są wolne od genu wrażliwości na sters. 9.Wymóg zawarty w pkt. 8 dotyczy loszek oproszonych po raz pierwszy po 31.12.2008 r. oraz knurów stadnych, po których pierwsze mioty urodziły się po 31.12.2008 r. 10.Loszki remontowe nie spełniające wymogu okreslonego w pkt. 8 nie zostana wpisane do ksiąg hodowlanych trzody chlewnej. Potomstwo tych loszek nie będzie podlegało ocenie i kwalifikacji. 11.Potomstwo knurów remontowych, nie spełniające wymogu określonego w pkt. 8, nie będzie podlegało ocenie i kwalifikacji. II. Dokumenty hodowlane oraz warunki wpisu do ksiąg 1.Dokumenty hodowlane stanowiące podstawę wpisu zwierząt do ksiąg dotyczą: ◦pochodzenia, ◦wyników oceny wartości użytkowej i hodowlanej. 2.Dokumentami stwierdzającymi pochodzenie zwierzęcia są: ◦dowód urodzenia zwany metryczką, wystawiony przez hodowcę, ◦zaświadczenie hodowlane wystawione przez prowadzącego księgi, zaś dla zwierząt importowanych świadectwo pochodzenia (rodowód) wystawione przez instytucję właściwą do spraw hodowli kraju eksportującego, ◦świadectwo pokrycia matki w przypadku, gdy locha posiada jednostronne pochodzenie. 3.Dokumentami stwierdzającymi: a) wartość użytkową zwierzęcia są: ◦metryczka potomstwa, ◦protokół z oceny użytkowości tucznej i rzeźnej przeprowadzonej przyżyciowo (własnej) wystawiony przez upoważnionego pracownika Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" ◦protokół z oceny użytkowości tucznej i rzeźnej wystawiony przez Stację Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej Instytutu Zootechniki. b) wartość hodowlaną zwierzęcia są: ◦wydruki komputerowe sporządzone ze zbioru danych przesłanych z Instytutu Zootechniki; wartość hodowlaną loszek i knurów określa indeks BLUP. 4.Do księgi mogą być wpisane lochy i knury, które odpowiadają warunkom określonym w przepisach Unii Europejskiej. 5.Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej " POLSUS" prowadzi księgi dla ras: wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, belgijskiej zwisłouchej, hampshire, duroc, pietrain i puławskiej. 6.Do ksiąg mogą być wpisywane zwierzęta hodowli krajowej oraz pochodzenia zagranicznego. 7.Księgi prowadzone są odrębnie dla każdej płci i dzielą się na część wstępną - dla loch i część główną - dla loch i knurów. 8.Do ksiąg mogą być wpisane lochy po odchowaniu pierwszego miotu prosiąt, które poddane były ocenie użytkowości tucznej i rzeźnej przeprowadzonej przyżyciowo. 9.Do ksiąg mogą być wpisane knury, które poddane były ocenie użytkowości tucznej i rzeźnej przeprowadzonej przyżyciowo. 10.Do części wstępnych i głównych ksiąg wpisuje się zwierzęta jeżeli: ◦nie wykazują zewnętrznych objawów chorobowych, ◦odpowiadają wzorcowi rasy, ◦są prawidłowo zbudowane i wyrośnięte, ◦są poddawane ocenie wartości użytkowej. 11.Do części wstępnej księgi wpisuje się lochy, które pochodzą co najmniej po knurze wpisanym do księgi. 12.Do części głównych ksiąg wpisuje się lochy i knury posiadające co najmniej dwa pokolenia przodków wpisanych do ksiąg. 13.Potomstwo lochy nie wpisanej do księgi, lecz posiadającej jedno pokolenie przodków wpisanych do ksiąg, uważa się za posiadające dwa pokolenia przodków wpisanych do ksiąg, jeżeli pochodzi po knurze wpisanym do księgi. tu w calosci do wgladu... (www.polsus.pl/hodowla.php?str=struktura_hodowli) tak ze nie wiem czy OGARY POLSKIE sie pod trzode nawet lapia????