Wtorek
14.02.2012
nr 045 (2389 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Łowczy i prezes KŁ "Łoś" w Aleksandrowie Kujawskim

Autor: jeager  godzina: 18:35
Ustawa Prawo łowieckie. Art. 35a. 1. Nadzór nad działalnoscia Polskiego Zwiazku Łowieckiego sprawuje minister własciwy do spraw srodowiska. 2. Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) regulujace zasady nadzoru nad stowarzyszeniami stosuje sie odpowiednio do nadzoru nad działalnoscia Polskiego Zwiazku Łowieckiego. Tak ten zapis ładnie brzmi. Nasuwa się pytanie; czy jest na tym forum szeregowy myśliwy, który korzystał z tego zapisu w przypadku braku reakcji nadzorczych organów PZŁ(ZO i ZG) na przypadki łamania Statutu PZŁ i prawa łowieckiego przez organy koła? Pozdrawiam

Autor: Manek67  godzina: 18:49
Witam :-) Oj tam, oj tam Arturze, nie badz taki pryncypialny :-) Chlapnalem troszke, to sie nie bede wypieral. Wiadomo, ze chodzilo mi o ten zapis regulaminu polowan: "Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania." Fakt, ze jakos "niefortunnie" zacytowalem. Zgodzisz sie chyba jednak, ze ten ich zapis o wpisywaniu sie na konkretna ambone (rewir) na trzy dni, to naruszenie regulaminu polowan? Chyba, ze zle go interpretuje... DB

Autor: Hupert  godzina: 20:43
Jeager, czytaj dokładniej Dziennik Łowiecki (www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=181), to nie będziesz musiał zadawać takich pytań.

Autor: Artur123  godzina: 21:24
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach: Rozdział 3 Nadzór nad stowarzyszeniami Art. 25. Organ nadzorujący ma prawo: 1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), 2) (skreślony), 3) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień. Art. 26. W razie niezastosowania się stowarzyszenia do wymagań określonych w art. 25, sąd na wniosek organu nadzorującego może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nie wyższej niż 5 000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do wymagań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny. Art. 28. W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29. (Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, 2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia, 3) cele i sposoby ich realizacji, 4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, 5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, 6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, 7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, 8) zasady dokonywania zmian statutu, 9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia. 2. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek). Art. 29. 1. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może: 1) udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia, 2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia, 3) rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. 2. Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia. 3. Rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, sąd może zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie” .

Autor: Wojt.  godzina: 21:26
Kolego jeager Ja jestem na forum i korzystałem z tego zapisu. Pozdrawiam Wojt.

Autor: jeager  godzina: 21:54
I właśnie taki nadzór nad PZŁ powinien być ze strony MŚ wynikający z ustawy przedstawionej przez Kol.Artur123. Nic innego nie wypada tylko lawinowo zasypywać MŚ skargami na brak reakcji ZG PZŁ. Może w końcu uwierzą, że ten związek jest chory i trzeba go zmodyfikować a z ludżmi nie udolnymi rozstać się raz na zawsze. Hupert, dzięki za linka. Wojt, Nie zapomnij powiadomić tu zainteresowanych z jakim skutkiem? Pozdrawiam Darzbór!

Autor: Wojt.  godzina: 23:02
Nie zapomnę. Ze skutkiem "mniej niż zero" MŚ ma swoich współpracowników od takich spraw. I tak np. Do Pana dr Lech Bloch "............Uprzejmie prosimy o analizę zarzutów kierowanych przez Pana W. K. oraz udzielenie odpowiedzi skarżącemu" Dyrektor Departamentu Leśnictwa Krzysztof Janeczko Albo "......Dołączona do wyjaśnień ZG PZŁ oraz ZO PZŁ Szczecin korespondencja wskazuje, że nie zostały popełnione rażące błędy w przestrzeganiu Statutu PZŁ przez jego struktury organizacyjne, które wymagałyby działań w ramach nadzoru " Podsekretarz Stanu W Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody Janusz Zalewski O załączonych przeze mnie dokumentach ani słowa, tak jakby ich nie było. Albo........ Albo...... Od 2003 roku pozbawiony prawa do polowania BEZPRAWNIE ! Wielokrotnie pomawiany i wykluczany z koła. Pozdrawiam Wojt.