Czwartek
12.04.2018
nr 102 (4638 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Kolejni wyeliminowani z funkcji

Autor: Artur1234  godzina: 00:17
"W Kole Łowieckim nr 70 "Sokół" w Sosnowicy zarząd składa się prawie z samych leśników". Kół, w których zarządach przeważają leśnicy, liczyć można na setki.

Autor: kriss/sieradz  godzina: 05:50
A redakcja lowieckiego nie może się oficjalnie zapytać Pana Dyrektora o powody takiej decyzji ? Redakcjo do dzieła !

Autor: Zaranek  godzina: 08:50
2. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego nie może wchodzić osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Panowie najpierw przeczytajcie Nowe Prawo Łowieckie a później krytykujcie dyrektora. Art. 35a. 1. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 11:32
Czy Lasy Państwowe podlegają pod Ministra Środowiska? Czy Lasy Państwowe wykonują jakieś czynności związane z łowiectwem? Mają coś wspólnego z nadzorem nad łowiectwem?

Autor: WIARUS  godzina: 12:06
jednolity tekst ustawy o lasach (prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911010444/U/D19910444Lj.pdf)
    Art. 5. 1. Nadzór nad gospodarką leśną sprawują: 1) minister właściwy do spraw środowiska – w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa; 2) starosta – w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Art. 6. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) gospodarka leśna – działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu;
A dalej szukaj ...

Autor: faun.of.king  godzina: 12:07
Ziarenko do koszyczka dla Nowej Ery Wykaz ambitnych leśników (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=136590&t=136579)