Sobota
12.01.2019
nr 012 (4913 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: NRŁ okopuje się...

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 00:40
Oba zapisy mają dokładnie takie samo znaczenie. Piotrze Gawlicki, nie podzielam Twojego poglądu. Brzmienie § 83 pkt 8 projektu (forum.lowiecki.pl/download.php/15,144894,1539/ProjektStatutu.pdf) statutu, w porównaniu z § 105 pkt 9 obecnie obowiązującego, pozbawi Krajowy Zjazd Delegatów możliwości uchylania sprzecznych z prawem bądź statutem uchwał okręgowych zjazdów delegatów. Przytoczony na poparcie Twojej tezy § 120 ust. 2 projektu statutu, jest integralną częścią całości § 120, składającego się z ust. 1, 2 i 3. Nadzór w nim opisany dotyczy wyłącznie nadzoru sprawowanego przez Naczelną Radę Łowiecką, Zarząd Główny i zarządy okręgowe. Zresztą dość podobną mamy sytuację w obecnie obowiązującym statucie, gdzie w jego § 173 jest mowa o nadzorze sprawowanym przez Zarząd Główny nad zarządami okręgowymi i przez zarządy okręgowe nad kołami. Pominięty jest w nim nadzór Naczelnej Rady Łowieckiej nad Zarządem Głównym i zarządami okręgowymi. Ekipa pana Malca stara się ten mankament wyeliminować :-), ale prawdopodobnie świadomie, jak już wspomniałem, idzie także w kierunku pozbawienia Krajowego Zjazdu Delegatów możliwości uchylania sprzecznych z prawem bądź statutem uchwał okręgowych zjazdów delegatów. Ja nawet domyślam się dlaczego. Ty też? PS Projekt (forum.lowiecki.pl/download.php/15,144894,1539/ProjektStatutu.pdf) statutu: „Rozdział XXI Nadzór § 120. 1. Naczelna Rada Łowiecka, Zarząd Główny i zarząd okręgowy w ramach nadzoru mogą żądać od członków Zrzeszenia lub koła, a także podległych organów Zrzeszenia, niezbędnych oświadczeń, a także przedłożenia wymaganych dokumentów. 2. W przypadku niezgodności uchwały z prawem bądź Statutem organ nadzorujący stwierdza nieważność uchwały koła lub nadzorowanego organu Zrzeszenia. O nieważności lub uchyleniu uchwały w całości lub w części orzeka właściwy organ w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 3.Jeśli zachodzi duże prawdopodobieństwo, że uchwała jest sprzeczna z prawem bądź Statutem właściwy łowczy okręgowy – w przypadku uchwał podjętych przez organy kół łowieckich, Łowczy Krajowy – w przypadku uchwał zarządów okręgowych, a Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej – w przypadku uchwał Zarządu Głównego, może zawiesić ich wykonanie na okres nie dłuższy niż 30 dni, zwołując równocześnie posiedzenie organu nadzorczego, który wypowiada się w przedmiocie zgodności z prawem bądź Statutem zawieszonej uchwały”.

Autor: Zaranek  godzina: 09:49
Jak widać czas na atak na NRŁ. Kto następny