Sobota
12.01.2019
nr 012 (4913 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Obowiązki członków Zrzeszenia w malcowym projekcie statutu  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 18:50
Przyjrzałem się w projekcie (forum.lowiecki.pl/download.php/15,144894,1539/ProjektStatutu.pdf) statutu obowiązkom członka Zrzeszenia. Proszę zwrócić uwagę na całkowite nowości, jakie pojawiają się w porównaniu z aktualnie obowiązującym statutem. Oj, przybyło tego trochę, przybyło: „Rozdział III Obowiązki członków Zrzeszenia § 9. 1. Członek Zrzeszenia jest obowiązany: [...] 4) chronić przyrodę ojczystą, w tym: a) inicjować i organizować przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w celu zachowania równowagi środowiska przyrodniczego, b) dbać o środowisko naturalne, w tym utrzymanie i zachowanie gatunków zwierzyny poprzez uczestniczenie w działaniach na rzecz właściwej liczebności i kondycji osobniczej poszczególnych gatunków zwierzyny; 5) zachowywać, kultywować i rozpowszechniać tradycje i osiągnięcia dziedzictwa kulturowego łowiectwa polskiego; [...] 7) brać czynny udział w promocji łowiectwa; [...] 11) brać udział w realizacji zadań zlecanych, w ramach obowiązujące go prawa;”. Co to ma być??? Mówiąc szczerze, naprawdę zastanawiam się, czy przypadkiem niektórym autorom projektu statutu nie pomieszało się w głowach. Jak oni to sobie wyobrażają? Kogo chcą „zrobić” z członków Polskiego Związku Łowieckiego? Kim chcą uczynić polskich myśliwych? Bezwolną masą składkową? Parobkami, gotowymi na każde skinienie utrwalać popapraną ideologię wierchuszki „najlepszego modelu łowiectwa na świecie”? Nietrudno zauważyć, że projektowane przez komisję statutową Naczelnej Rady Łowieckiej obowiązki członków Zrzeszenia, wykraczają nie tylko poza zadania PZŁ, wyliczone w art. 34 ustawy Prawo łowieckie, ale też, a może przede wszystkim, nie za bardzo korelują z zapisami Konstytucji RP, gdzie m.in. czytamy: „Art. 5 Rzeczpospolita Polska […] zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. „Art. 74 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”. „Art. 86 Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenie […]”. Jakim zatem prawem próbuje się nakładać na polskich myśliwych cudaczne OBOWIĄZKI w typie takim, że mają oni: chronić, inicjować, organizować, uczestniczyć, zachowywać, kultywować, rozpowszechniać, promować i w ogóle być głównie tylko chłopcami na posyłki? No i stara kwestia... „§ 9. 2. Członek Zrzeszenia – osoba fizyczna jest ponadto obowiązany: […] 5) powiadamiać właściwy zarząd okręgowy o zmianach miejsca stałego zamieszkania w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany”. Przede wszystkim rad bym w końcu zapoznał się z pezetełowską definicją „miejsca stałego zamieszkania”. Po drugie, jakim cudem aktem zaledwie normatywnym, któremu rangą daleko nie tylko do ustawy, ale nawet do rozporządzenia takiego czy innego ministra, można zobowiązywać określoną grupę obywateli RP, do informowania jakiegoś tam organu terenowego Zarządu Głównego PZŁ, o zmianach dotyczących miejsca zamieszkania? Czemu ten obowiązek ma służyć? Do wykonywania jakich czynności i operacji administracyjnych, niezbędne jest Polskiemu Związkowi Łowieckiemu „miejsce stałego zamieszkania”? Co Polski Związek Łowiecki może obchodzić przykładowo „adres miejsca pobytu stałego” członka PZŁ? Nie wystarczyłby dla organizacyjnych potrzeb adres tylko kontaktowy, adres e-mail itp.?

Autor: WIARUS  godzina: 19:26
To "miejsce stałego zamieszkania" ma zapewne związek z UoBiA, , która w Art.27 (prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990530549/U/D19990549Lj.pdf) stwierdza:
    5. Polski Związek Łowiecki i zarządy stowarzyszeń strzeleckich są obowiązane do corocznego składania właściwym organom Policji aktualnych wykazów członków uprawiających łowiectwo lub strzelectwo z użyciem własnej broni oraz do powiadamiania tych organów o wykluczeniu wymienionych członków tych organizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia. 6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5, obejmuje imię i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz adres miejsca stałego pobytu.
Chyba tylko nie uzgodniono stosowanych określeń dotyczących "miejsca" ale chodzi pewnie o to samo.

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 19:34
Miejsce stałego pobytu a miejsce stałego zamieszkania to dwa różne byty prawne.

Autor: WIARUS  godzina: 19:37
Stanisław Pawluk - to jest gołe stwierdzenie! Udowodnij, że tak jest.

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 19:40
Kto chce - ten wie. Lekcja pierwsza. Drugiej udziel sobie sam. (dziennik.lowiecki.plhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Miejsce_zamieszkania)

Autor: WIARUS  godzina: 19:42
Wikipedia akurat nie jest źródłem prawa! Kodeks cywilny określa czym jest miejsce (a nie adres) zamieszkania. Natomiast ustawa o ewidencji ludności w dowodach osobistych mówi o pobycie stałym (lub czasowym) pod oznaczonym adresem. Nie ma to jednak znaczenia dla informacji udzielanych urzędnikom. Dane dotyczące adresu zamieszkania w pewnych sytuacjach są wymagane przez te organy i dlatego nie można odmówić udzielenia im takiej informacji (oczywiście tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla przeprowadzenia określonych czynności urzędowych czy operacyjnych). synonimy

Autor: taczar  godzina: 19:47
cyt; "próbuje się nakładać na polskich myśliwych cudaczne OBOWIĄZKI w typie takim, że mają oni: chronić, inicjować, organizować, uczestniczyć, zachowywać, kultywować, rozpowszechniać, promować i w ogóle być głównie tylko chłopcami na posyłki?" ......nasuwa się pytanie, co (po wprowadzeniu takiego statutu) będzie robił ZG i NRŁ ?.Może niech pracują wówczas honorowo - czyli nieodpłatnie, na równi z członkami szeregowymi PZŁ, ponieważ utrzymywanie Ich stanie się zbyteczne....

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 19:49
Masz wskazany przepis prawa. Zacznij od niego i idź w górę rzeki. Trafisz.

Autor: WIARUS  godzina: 19:51
trafiłem (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=146093&t=146087)

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 19:57
I do tego w wiarygodne źródło wiedzy prawniczej....

Autor: 28rafal  godzina: 21:24
Tylko idioci o mentalności prowincjonalnych towarzyszy mogli "obmyślić" taki stek idiotyzmów! "brać czynny udział w promocji łowiectwa,,, brać udział w realizacji zadań zlecanych, w ramach obowiązujące go prawa;”. Może dostanę nakaz udziału w wystawie łowieckiej? Może nakaz sprzątania śmieci w przydrożnych rowach?