Czwartek
24.01.2019
nr 024 (4925 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Paragraf na 102  (NOWY TEMAT)

Autor: FMJ  godzina: 14:20
A gdyby w nowym statucie pojawił się taki paragraf, dajny na to 102? 1. Powołuje się okręgowy zespół ds. dzierżawy obwodów łowieckich, a także naczelny zespół ds. dzierżawy obwodów łowieckich. 2. W skład okręgowego zespołu ds. dzierżawy obwodów wchodzą delegaci na krajowy zjazd delegatów z danego okręgu. Przewodniczącym zespołu, z głosem decydującym (w przypadku równej liczby głosów) jest delegat - członek NRŁ 3. Okręgowy zespół ds. dzierżawy obwodów łowieckich obraduje w składzie minimum pięcio - osobowym. W przypadku braku możliwości wyłonienia spośród delegatów na KZD składu pięcio - osobowego, delegat członek NRŁ zobowiązany jest przedstawić zespołowi kandydatury spośród delegatów na OZD. Kandydaci winni być doświadczonymi myśliwymi o nieposzlakowanej opinii, zasługujący na miano mężów zaufania. Ich wybór odbywa się poprzez tajne głosowanie wszystkich delegatów na KZD z danego okręgu. W skład okręgowego zespołu ds. dzierżawy nie mogą wchodzić etatowi pracownicy PZŁ . 4. Naczelny zespół ds. dzierżawy obwodów łowieckich, w skład którego wchodzą członkowie NRŁ obraduje w składzie minimum pięcio osobowym, a swoje decyzje podejmuje w głosowaniu tajnym po wysłuchaniu analizy bądź oceny wymienionej w pkt. 5. W pracach zespołu nie może brać udziału członek NRŁ, który jest członkiem odwołującego się koła, lub dotyczy to obwodu znajdującego się w zasięgu terytorialnym jego okręgu. 5. Najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o wydzierżawienie obwodu łowieckiego do właściwych organów, zarząd okręgowy dokonuje analizy dotychczasowych działań gospodarczych w dzierżawionych przez koła łowieckie obwodach poprzez sporządzenie analizy gospodarki przeszłej. W przypadku koła łowieckiego, które dotychczas nie dzierżawiło żadnego obwodu, zarząd okręgowy sporządza analizę potencjału łowieckiego koła. Koło, dla którego ZO sporządził stosowną analizę, w terminie 14 dni od jej otrzymania może się do niej ustosunkować w formie pisemnej. 6. Metodykę sporządzania analizy gospodarki przeszłej, a także metodykę sporządzania analizy potencjału łowieckiego koła opracowuje Naczelna Rada Łowiecka. 7. Wymienione w pkt. 5 analizy wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami, jakie wpłynęły od kół łowieckich, przewodniczący właściwego terytorialnie zarządu okręgowego PZŁ przedstawia okręgowemu zespołowi ds. dzierżawy obwodów. 8. Po wysłuchaniu prezentacji prowadzonej zgodnie z pkt. 7, okręgowy zespół ds. dzierżawy obwodów łowieckich dokonuje oceny analizy gospodarki przeszłej bądź oceny potencjału łowieckiego danego koła. 9. Wyboru dzierżawcy po dokonanej ocenie analiz, w przypadku więcej niż jednej oceny pozytywnej, okręgowy zespół ds. dzierżawy obwodów łowieckich dokonuje w głosowaniu tajnym z zastrzeżeniem że: a) w pracach zespołu nie bierze udziału delegat a także mąż zaufania, którego koło łowieckie ubiega się o obwód łowiecki. b) w przypadku jeżeli dotyczy to delegata – członka NRŁ jego zadania pełni delegat na KZD posiadający najmocniejszy mandat (z największą liczbą głosów). c) jeśli ocena analizy gospodarki przeszłej dotychczasowego dzierżawcy, dokonana przez okręgowy zespół ds. dzierżawy obwodów łowieckich jest pozytywna, głosowania nie przeprowadza się, a przewodniczący ZO sporządza wniosek o dzierżawę do właściwego organu automatycznie. 10. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny okręgowego zespołu ds. dzierżawy obwodów łowieckich, a w określonych przypadkach po wyborze w wyniku głosowania, zarząd okręgowy zobowiązany jest wystąpić ze stosownym wnioskiem o dzierżawę obwodu do właściwego organu. 11. W przypadku braku pozytywnej opinii dla aspirujących o dzierżawę obwodu kół łowieckich, fakt taki podawany jest do przestrzeni publicznej przez przewodniczącego ZO, a procedura rozpoczyna się od początku. 12. Koło łowieckie, dla którego werdykt okręgowego zespołu ds. dzierżawy obwodów łowieckich jest niekorzystny (opinia negatywna) może odwołać się do naczelnego zespołu ds. dzierżawy obwodów łowieckich. 14. Decyzja naczelnego zespołu ds. dzierżawy obwodów łowieckich, obradującego zgodnie z zapisem pkt. 4 jest ostateczna i obliguje przewodniczącego ZO PZŁ właściwego terytorialnie do sporządzenia stosownego wniosku odpowiednio do dyrektora RDLP bądź starosty. Jak myślicie, czy Minister Środowiska zatwierdziłby statut z takim zapisem?

Autor: jano123  godzina: 14:38
Tak , minister zatwierdziły to w wielką chęcią, jak to piszecie reformatorzy, pyr, pyr, pyr.