Niedziela
26.06.2022
nr 177 (6174 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Wpisowe do Koła a darowizna

Autor: labor  godzina: 11:02
Ten problem powinno sie uregulować inaczej. A mianowicie tak, że wpisowe winno być stałe i wnoszone w środkach pieniężnych i powinno wracać do członka PZL. Składkę trzeba traktować jak część budżetu Koła, uchwaloną przez WZK, dla wspomożenia jego działalności przez wszystkich członków. Natomiast darowizna zwana "wpisowym" powinna być czymś w rodzaju "udziału" członka PZŁ na czas jego członkostwa w danym kole lub kołach. Po jego skreśleniu, rezygnacji czy wydaleniu wpisowe winno być zwrócone dla tego członka OZŁ. Byłoby to chyba "czyściej".

Autor: trucizna  godzina: 13:42
Przede wszystkim nie opłacałoby się takiego wywalać

Autor: labul  godzina: 14:01
labor mylisz z wkładem (wpisowym) członkowskim do spółdzielni.

Autor: Ryszard  godzina: 18:30
Wpisowe nie podlega zwrotowi, chyba że statut to przewidzi. Darowizna : Czy można odwołać darowiznę? Darowizny nie można odwołać w każdym przypadku. Ustawodawca przewidział jednak dwie sytuacje, w których istnieje możliwość odwołania darowizny. Pierwszą z nich jest rażąca niewdzięczność osoby obdarowanej w stosunku do swojego darczyńcy. W tym wypadku do odwołania darowizny może dojść bez względu na to, czy darowizna została już wydana obdarowanemu. Drugą sytuacją, która może pozwolić darczyńcy na odwołanie darowizny jest pogorszenie sytuacji majątkowej. Pamiętaj jednak, że jako darczyńca możesz odwołać darowiznę tylko w przypadku, gdy jej wykonanie spowodowałoby niemożność utrzymania się w Twoim życiu codziennym, a darowizna nie została jeszcze wykonana. Czym jest rażąca niewdzięczność obdarowanego? W art. 898 kc ustawodawca zdecydował się opisać problem rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. W myśl regulacji zawartej we wskazanym przepisie, Ty - jako darczyńca - masz prawo odwołać darowiznę, nawet tę, którą wykonałeś/aś, jeżeli obdarowany dopuścił się względem Ciebie rażącej niewdzięczności. To jednak już wiesz z poprzedniego akapitu. Czym jednak jest ta rażąca niewdzięczność? Niestety odpowiedzi na to pytanie nie znajdziesz w aktach prawnych. Na szczęście z pomocą przychodzi sądownictwo i praktyka prawnicza. Na samym początku warto wyjaśnić jedno. Zwykły rodzinny konflikt nie jest rażącą niewdzięcznością. Innymi słowy, nie możesz odwołać przekazanej darowizny z powodu incydentalnych sprzeczek. Sąd w trakcie orzekania w tej sprawie będzie badał nie tylko zachowanie obdarowanego, ale i samego darczyńcy. Nie możesz więc uznać za rażącą niewdzięczność takiego zachowania obdarowanego, które jako darczyńca sam sprowokujesz. Każdorazowo ocenę zachowania obdarowanego rozpatruje się zarówno pod względem kryteriów obiektywnych, jak i subiektywnych. Ponadto uwzględnia się także stosunki społeczne panujące w danym środowisku. Ważne! Zgodnie z art. 893 § 3 kc darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Termin ten ma charakter prekluzyjny. Oznacza to, że jego przekroczenie uniemożliwi darczyńcy odwołanie darowizny. Przejawem rażącej niewdzięczności, zgodnie z orzeczeniem SN (sygn. akt II CKN 729/97) może być zatem: popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, niedostarczenie darczyńcy niezbędnych środków utrzymania, pomimo oczywistych możliwości, przemoc psychiczna (np. dręczenie darczyńcy), przemoc fizyczna, zdrada małżeńska, znęcanie się nad darczyńcą, pomawianie darczyńcy. Jak odwołać darowiznę? Zgodnie z art. 900 kc odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Pamiętaj, że obowiązek zachowania formy pisemnej w tym przypadku ustanowiono jedynie dla celów dowodowych (ad probationem). Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś darowiznę odwołał/a ustnie. Jednakże zastosowanie formy ustnej może w przyszłości stworzyć Ci pewne problemy dowodowe, podczas ewentualnego postępowania w przedmiocie zwrotu darowizny. Warto wspomnieć, że odwołanie darowizny powoduje jedynie powstanie skutku obligacyjnego. Oznacza to, że odwołanie darowizny nie skutkuje zatem automatycznym przejściem prawa własności z obdarowanego na Darczyńcę. Stwarza natomiast obowiązek zwrotu rzeczy stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 898 § 2 kc). Taka regulacja doprowadza często do sytuacji, gdzie obdarowany nie chce wydać darczyńcy przedmiotu darowizny. W takich okolicznościach darczyńca powinien skorzystać z dobrodziejstwa art. 64 kc w zw. z art 1047 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: kpc).

Autor: Kapibara  godzina: 19:15
Ad. Cyt. …„Co do tej 'darowizny' (jak można uchwalić opłatę w formie darowizny?) to WZ może uchwalić 'inne opłaty', ale te opłaty tyczą się członka koła, a ktoś kto nie opłacił wpisowego członkiem nie jest (znowu § 36. pkt 9.)”. Opłaty uchwalane w kołach na rzecz gospodarki łowieckiej albo ekwiwalenty finansowe za nie przepracowanie ustalonych godzin na rzecz gospodarki łowieckiej są niezgodne z prawem. Zgodnie z § 31 statutu PZŁ z którego wynika hierarchia aktów wydawanych przez koła łowieckie, gdzie na pierwszym miejscu postawiono ustawę, dalej statut, a dopiero potem uchwały organów zrzeszenia i koła. Jednocześnie zgodnie z § 35. ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie, działalność Polskiego Związku Łowieckiego jest finansowana z funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej. Nie ma więc w ustawach mowy o takiego rodzaju obowiązkowej opłacie na gospodarkę łowiecką czy też innego ekwiwalentu za prace. Warto tu również przytoczyć Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2013 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny Sygn. akt I ACa 502/13 ….cyt. ”W ocenie Sądu Apelacyjnego „inne opłaty uchwalone przez walne zgromadzenie”, o jakich mowa w powołanym postanowieniu statutu Polskiego Związku Łowieckiego to opłaty związane z samym stosunkiem członkostwa w kole łowieckim. „Inną opłatą uchwaloną przez walne zgromadzenie” w rozumieniu § 36 ust. 10 statutu Polskiego Związku Łowieckiego jest opłata, którą członek koła łowieckiego będzie zobowiązany uiścić z racji samej przynależności do koła łowieckiego, niezależnie od innych okoliczności. Do tych opłat nie można zaliczyć zatem opłaty za niewykonaną na rzecz koła łowieckiego pracę. To, że opłata za niewykonaną na rzecz koła łowieckiego pracę została uchwalona przez walne zgromadzenie nie stanowi wystarczającej podstawy do zaliczenia jej do „innych opłat”, o jakich mowa w § 36 ust. 10 statutu Polskiego Związku Łowieckiego”.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 23:48
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (www.lowiecki.pl/co_nowego_dodawanie.php?act=redir&id=1873), o którym wyżej, które jednoznacznie wskazuje, że niedopuszczalnym jest uchwalanie przez WZ opłat za nie wykonane prace gospodarcze.