Czwartek
15.03.2007
nr 074 (0592 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: wykluczenie - opłaty  (NOWY TEMAT)

Autor: Edward Turek  godzina: 11:30
Myśliwy - w dniu 15.10.2006 r. został wykluczony z koła uchwałą NWZ . Uchwałę tę myśliwy zaskarżył i wniósł odwołanie do ZOPZŁ. ZO PZŁ rozpatrzył odwołanie w dnia 23.02.2007 r. podjął uchwałę , w której zaskarżoną uchwalę NWZ utrzymł w mocy. Czy myśliwy powinien zapłacić składkę w kole za rok 2007 ? DB.

Autor: WIARUS  godzina: 11:37
Ostateczną datą utraty członkostwa w kole jest dzień uprawomocnienia się uchwały ZO podjętej w trybie odwoławczym . Do tego dnia myśliwy jest pełnoprawnym członkiem koła a więc powinien mieć uregulowane wszystkie należności związane z członkostwem w kole w terminach i wysokościach uchwalonych przez WZ.. Dalej paragraf 46 Statutu.! Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Edward Turek  godzina: 12:26
Kol. WIARS o jakim uprawomocnieniu się uchwały ZO Kolega myśli?

Autor: WIARUS  godzina: 12:49
Żle to określiłem. Chodzi o okres od dnia podjęcia uchwały do momentu doręczenia jej na piśmie zainteresowanemu. ( data pokwitowania na zwrotnym poświadczeniu odbioru). Trzeba dochować zasad określonych w Statucie w paragrafie 170 . 2 i 3. Pozdrawiam. Darz Bór!!

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 18:57
Edward, sytuacja prawna jest następująca: 1.NWZ w dn.15.10.06r. wykluczyło członka .... 2. Członek złożył odwołanie .../ nie ważnym jest czy w terminie, bo nie kołu o tym rozstrzygać i nie ma znaczenia czy ZK zawiesił go na podst. par.44 ust.1 pkt 1/ 3. ZO w dniu 23.02.2007 r. odwołania nie uwzględnił /inaczej - utrzymał uchwałę NWZ w mocy/, tym samym uchwała stała się prawomocna. Dla wykluczonego Istnieje co prawda droga sądowa ale to dla rozpatrywanego postępowania wewnątrzorganizacyjnego też jest bez znaczenia. Teraz co do Twojego pytania: 1. składkę wykluczony myśliwy powinien zapłacić za 2006 r w terminie 30 dni od dnia utraty członkostwa na podst. par.46, bez względu na to, że sytuacja członka była niejasna do momentu rozpatrzenia odwołania 2. brak jest podstaw do żadania opłacenia składki za 2007 r, bowiem członkostwo ustało z dniem podjęcia przez WZ uchwały o wykluczeniu. Uchwała ZO jedynie uprawomocniła decyzję WZ podjętą w pierwszej instancji. Chciałbym przypomnieć Ci o obowiązku spoczywającym na ZK a dotyczącym poinformowania ZO w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały o utracie członkostwa. Podst. prawna: par.47 statutu. Trochę to nielogiczne bowiem to ZO rozpatrywał odwołanie i powinien wiedzieć - ale z punktu formalnego wyślijcie informację. Pozdrawiam kol. łowczego i DB Piotr Waślicki

Autor: WIARUS  godzina: 19:46
Piotr Waślicki 1)Złożenie odwołania od uchwały WZ z dnia 15.10 2006 o wykluczeniu z koła łowieckiego wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy (par 172 ust. 5 ). Paragraf 45 dotyczy tylko zawieszenia w prawach członka kola do czasu rozpatrzenia odwołania jeżeli wykluczenie nastąpiło na podstawie par 44 ust 1 pkt 1. 2.) ZO odwołania nie uwzględnił 23.02 2007 i zgodnie ze Statutem par 170 ust 2 i 3 i uchwałę ZO w tej sprawie wraz z uzasadnieniem powinien otrzymać zainteresowany . Uchwała ta jest prawomocna od 23 . 02 2007 ale o niej i jej treści zainteresowany dowie się jak ją otrzyma i do tego dnia formalnie jest członkiem koła! Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 19:49
Edward, muszę odszczekać to co napisałem pochopnie w odpowiedzi na Twoje pytanie w pkt. 2. CZŁONKOSTWO USTAŁO W MOMENCIE PODJĘCIA UCHWAŁY W TRYBIE ODWOŁAWCZYM. W ROKU 2007 WYKLUCZONY BYŁ CZŁONKIEM DO 26.02.2007 r I POWINIEN ZA TEN ROK TEŻ ZAPŁACIĆ. PEWNIE NIE ZAPŁACI SKORO NIE JEST JUŻ CZŁONKIEM. MOŻE ZA TRZY LATA ....? Zasugerowałem się zawieszeniem ,od którego złożone odwołanie nie wstrzymywało wykonania uchwały. Próbowałem aktualizować zapis ale serwer tego nie PRZYJMOWAŁ. Piotr Waślicki

Autor: WIARUS  godzina: 20:00
Edward Turek Jeżeli składkę roczną w kole opłacacie wg roku gospodarczego tj 1.04 - 31.03 to w takim przypadku nie powinien już płacić! U mnie tak WZ postanowiło i w grudniu płacimy na Zrzeszenie a w kwietniu na koło. Ale rozwiązania tej sprawy mogą być różne (par 53 ust 8 ) , łącznie z tym że składki mogą być opłacane miesięcznie czy kwartalnie. W każdym razie za okres członkostwa w kole płaci wg par 46 Statutu. Pozdrawiam Darz Bór!!!

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 20:14
WIARUS Oczywiście masz rację, że złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie uchwały. Sytuację opisaną przez Edwarda Turka znam w szczególach...tam było jeszcze zawieszenie na podst. par.44 ust. 1 pkt. 1 i z rozpędu napisałem , że członkostwo ustało w dniu podjęcia uchwały przez WZ bo "delikwent " złożył odwołanie po terminie i tu nabrałem wątpliwości czy traktować to tak jakby w ogóle nie złożył.... Ale doszedłem do wniosku, że nie nam to rozstrzygać ... stąd całe zamieszanie. Próbowałem korzystać z funkcji aktualizacji ale serwer nie działał... Członkostwo w tym przypadku ustało jednak w dniu podjęcia uchwały przez organ odwoławczy.../ nie zaś w dniu dostarczenia uchwały /. DB Piotr Waslicki

Autor: WIARUS  godzina: 20:39
Piotr Waślicki Wobec możliwości dochodzenia swych racji przez wykluczonego przed sądem powszechnym należy brać pod uwagę przepisy kpa , który taki organ jak ZO traktuje jako organ administracji publicznej! Art. 110. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej. Art. 111. § 1. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. § 2. W przypadkach określonych w § 1 termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi. Podsumowując - obstaję przy swoim. Jest członkiem dopóki nie pokwituje prawomocnej uchwały ZO prawidłowo mu doręczonej!! Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 21:05
Edward, chyba Ci jeszcze raz zamieszam...dokładnie przemyślałem jeszcze raz całą sprawę.... nie pamiętam co dokładnie ZO odpisał na złożone odwołanie, ale chyba odwołania nie uwzględnił TYLKO z uwagi na przekroczenie terminu... w takim przypadku uchwała jest deklaratywna a nie merytoryczna i po zastanowieniu inaczej trzeba traktować datę ustania członkostwa..... w takim przypadku CZŁONKOSTWO USTAJE Z UPŁYWEM TERMINU DO ZŁOŻENIA ODWOŁANIA. INACZEJ: - OD DATY PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ WZ + 14 DNI. To, co ZO przesyła jest tylko informacją ... Uchwała WZ stała sie ostateczną ... Przepraszam za całe zamieszanie - ale to dowód na to, że najpierw trzeba dokladnie całość przeanalizować i po namyśle napisać a nie klepać w klawiaturę... na szczęście rzadko mi sie to zdarza... Składkę powinien jednak zapłacić wyłącznie za 2006 r. Pozdrawiam Piotr Waslicki

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 21:29
WIARUS z całą pewnością kpa nie ma tu zastosowania.... ustawodawca określając możliwość dochodzenia praw w sprawach członkoskich /nabycie lub utrata / przed sądem powszechnym nie zakreślił żadnego terminu ani nie zawarł żadnych inych uwarunkowań. Trochę to dziwne ale nie takie zapisy już widzieliśmy ... DB PIotr Waślicki