Piątek
21.12.2007
nr 355 (0873 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Pozbawienie broni cech użytkowych

Autor: jurek123  godzina: 10:16
Co to znaczy przywiązanie i sentyment i to w dodatku do Iża.Ja nie miał bym skrupułów i odaał do złomowania. Pomiędzy Iżem a psem jest jednak zasadnicza różnica.Pozdrawiam.

Autor: Krzych  godzina: 11:55
Ad. jurek123 Po pierwsze róznica jest istotna i to na korzyść psa. Po drugie to moja pierwsza broń, jest w bardzo dobrym stanie technicznym więc oddałbym ją komuś potrzebujacemu. pozdrawiam Krzych

Autor: jurek123  godzina: 12:02
Kol Krzych Myślałem że chcesz ją powiesić na ścianie jako ozdobę i dlatego jest konieczność pozbawienia cech użytkowych.Co do oddania komuś potrzebującemu nawet z rodziny nie ma problemu bo broń w szafie może postać wiele lat.Problem tylko z pojemnością szafy.Znam ten problem bo sam mam dubeltówkę kupioną w 1965 roku ale ona jest do tej pory moją najlepszą jednostką mimo że kupiłem nowocześniejszego bocka. My myśliwi czasem nie potrafimy racjonalnie myśleć. Pozdrawiam

Autor: Krzych  godzina: 13:27
Ad. jurek123 Mój problem jest podobny. Oprócz tego iża 16 mam jeszcze boka12, a tak się składa, że mój ojciec (85 wiosen w tym 56 lat w PZŁ) chce już zaknczyć przygodę łowiecką i oddaje mi ślicznie odnowioną fortunkę również 16. Stąd chęć pozbycia owego iża. Pozdrawiam, Wesołych Świąt Krzych

Autor: Andreas  godzina: 13:41
Miałem problem ze zbyciem starej Sauerki więc zdecydowałem się napisać podanie do KWP o zmianę cech użyteczności i wisi u mnie na ścianie. DB

Autor: Krzych  godzina: 15:50
Ad. Andreas Zgodnie z przepisami prawa na samym "pisaniu" się nie kończy. Po pierwsze trzeba pozbawić broń cech użytkowych zgodnie z pewnymi wymogami, miedzy innymi poza rozwiercaniem i zaslepianiem muszą być nadane nowe numery - kto to robi w Warszawie i ile to kosztuje. Następnie trzeba broń przedstawić do ekspertyzy policyjnej - gdzie i ile to kosztuje? i dopiero wtedy można ubiegać się o pozwolenie powieszenia na ścianie. Pozdrawiam Krzych

Autor: WIARUS  godzina: 16:18
Ustawa o Bi A - Art. 6a. 1. Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowo sposób pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni, zwaną dalej "specyfikacją techniczną", wydaną przez jednostkę uprawnioną i zatwierdzoną przez jednostkę uprawnioną do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych. 2. Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych, zwane dalej "pozbawieniem cech użytkowych", rozumie się pozbawienie cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe. 3. Uprawnionym przedsiębiorcą do pozbawiania cech użytkowych jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania broni, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036). 4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech użytkowych po dokonaniu pozytywnej oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną. Potwierdzenie pozbawienia cech użytkowych odnotowuje się w ewidencji broni palnej pozbawionej cech użytkowych, prowadzonej przez tę jednostkę. 5. Broń palną pozbawioną cech użytkowych oznakowuje się w sposób wskazujący, że została ona pozbawiona tych cech. 6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech użytkowych oraz dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną jest odpłatne. 7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i sposób znakowania broni pozbawionej cech użytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4; 2) jednostki uprawnione do: a) wydawania specyfikacji technicznych, b) potwierdzania pozbawienia cech użytkowych oraz zatwierdzania specyfikacji technicznej; 3) sposób postępowania z bronią palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych przez uprawnione jednostki do: a) pozbawiania cech użytkowych, b) wydawania specyfikacji technicznych, c) potwierdzania pozbawienia cech użytkowych; 4) stawki odpłatności za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną. 8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na względzie wymogi bezpieczeństwa i określając: 1) tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i sposób znakowania broni pozbawionej cech użytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4: a) wprowadzi wymóg przedstawienia jednostce uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych dokumentu wystawionego przez jednostkę uprawnioną do pozbawiania cech użytkowych stwierdzającego, że broń palna została pozbawiona cech użytkowych zgodnie ze specyfikacją techniczną, b) może wprowadzić odrębny tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych w odniesieniu do pojedynczych egzemplarzy broni palnej oraz partii tej broni, c) ustali wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie umieszczone na broni palnej pozbawionej cech użytkowych, w szczególności umożliwiające identyfikację jednostki uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych oraz egzemplarza broni, d) uwzględni konieczność umieszczenia w ewidencji, o której mowa w ust. 4, informacji jednoznacznie identyfikujących dany egzemplarz broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz uprawnioną jednostkę, która pozbawiła tę broń cech użytkowych; 2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych - wskaże rodzaje broni palnej, w odniesieniu do których dana jednostka będzie właściwa do wydawania specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem posiadanego przez tę jednostkę wyposażenia badawczego i doświadczenia w zakresie dotyczącym właściwego rodzaju broni, tak by do wydawania specyfikacji technicznej do danego rodzaju, typu i modelu broni była uprawniona jedna jednostka; 3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych oraz zatwierdzania specyfikacji technicznej co do sposobów pozbawiania cech użytkowych broni palnej danego rodzaju, typu i modelu - wskaże rodzaje, typy i modele broni palnej, w odniesieniu do których dana jednostka będzie właściwa, przy czym uwzględni warunki w zakresie wyposażenia technicznego tej jednostki pozwalającego stwierdzić, czy pozbawienie broni cech użytkowych nastąpiło zgodnie ze specyfikacją techniczną, oraz warunki dotyczące kwalifikacji osób wykonujących czynności związane bezpośrednio z potwierdzaniem pozbawienia cech użytkowych; 4) sposób postępowania z bronią palną przekazaną do pozbawienia cech użytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych przez jednostki uprawnione do: pozbawiania broni palnej cech użytkowych, wydawania specyfikacji technicznych oraz potwierdzania pozbawienia cech użytkowych - uwzględni specyfikę podejmowanych w tych jednostkach czynności oraz taką organizację tych czynności, w tym przechowywania broni palnej, aby dostęp do broni palnej był ograniczony wyłącznie do osób bezpośrednio wykonujących te czynności; 5) stawki odpłatności za wydanie specyfikacji technicznej oraz dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną - uwzględni przeciętne koszty badań i czynności związanych z wydaniem specyfikacji technicznej dotyczącej danego rodzaju, typu i modelu broni palnej oraz dokonaniem oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną, włącznie z kosztem znakowania broni. Rozporządzenie MSWi A (www.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=26&id=857&search=475931) o którym mowa w Art. 6a.7. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: Andreas  godzina: 19:14
Ad. Krzych Jechałem z podaniem i z bronią do KWP, ich rusznikarz wymontował zamki ,iglice, napinacze oraz zalał lufy ołowiem. Dokładnie nie pamiętam ale kosztowało mnie to 180zł.To było 5 lat temu

Autor: Andreas  godzina: 19:22
Dostałem jeszcze pozwolenie na broń z wpisem o przeznaczeniu jako pamiątka. Robiłem to we Wrocławiu. DB