Niedziela
28.06.2015
nr 179 (3619 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Ocena trofeum płowej zaraz po pozyskaniu i przed odbiciem.  (NOWY TEMAT)

Autor: .Marek Bublej.  godzina: 18:17
Dochodzą do mnie w ostatnim czasie wypowiedzi kolegów z mojego koła i nie tylko zawierające w sobie pytanie dotyczące okazywania trofeów łowieckich zaraz po pozyskaniu al. Jeszcze przed odbiciem. Tak się składa, iż jest w moim posiadaniu ocena prawna na tak właśnie postawione pytanie. Pozwolę sobie ja przytoczyć w całości w celu uzyskania pełnego obrazu wypowiedzi. Oczywiście temat ten podnoszę ze względu na społeczny osąd tej sprawy, proszę jednocześnie o udział w dyskusji. ================================================================== Ocena prawna uchwały dotyczącej okazania trofeum zwierzyny płowej jakimkolwiek organom KŁ czy osobom funkcyjnym. Kompetencje Zarządu KŁ i WZ są określone w Statucie i Uchwałach Zrzeszenia nie przewidziano tam stosowania przymusu wobec myśliwych np. okazania trofeum zwierzyny płowej jakiemukolwiek organowi koła, czy osobom funkcyjnym w kole. Ustawa Prawo Łowieckie wraz z rozporządzeniem też nie daje delegacji do podejmowania uchwał przez organy koła i PZŁ w sprawie okazywania trofeum zwierzyny płowej komukolwiek. Wyraźnie jest napisane, co selekcjoner powinien zrobić w przypadku pozyskania zwierzyny trofealnej. W wyżej wymienionej sprawie mamy do czynienia z nieuprawnionym przyznaniem kompetencji łowczemu, poprzez zawłaszczenie prawa należącego wyłącznie Okręgowej Radzie Łowieckiej (§ 127 pkt 17) Naczelna Rada Łowiecka w załączniku do swojej uchwały nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 ( późniejszymi zm.) wyraźnie stanowi: „ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej oraz muflonów zwana dalej oceną prawidłowości odstrzału – DOKONYWANA jest przez członków okręgowych komisji powołanych przez okręgowe rady łowieckie. Bezpośredniej oceny dokonują składy oceniające powoływane każdorazowo przez zarządy okręgowe, z uwzględnieniem przepisu art. 42 ustawy Prawo Łowieckie, który jednoznacznie precyzuje: art. 42d: odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, sarn, i muflonów podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach podlegających wydzierżawieniu dokonują komisje powołane przez PZŁ, w składzie, których wchodzą przedstawiciele PZŁ oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W § 53 Statutu, wśród enumeratywnie wymienionych kompetencji walnego zgromadzenia, a tym bardziej zarządu koła nie znajdziemy takiej, która dałaby mu uprawnienia do podjęcia uchwałą przedmiotowego upoważnienia na rzecz kogokolwiek a już na rzecz łowczego w szczególności. Uprzedzając pewne fakty, pkt 10 wskazanego paragrafu nie daje walnemu zgromadzeniu takiego uprawnienia, z tej chociażby przyczyny, że mowa w nim jest o „zasadach zagospodarowania pozyskanej zwierzyny”, a jak powszechnie wiadomo, określenie „zagospodarowanie” związane jest z przeznaczeniem ostatecznym, docelowym, ewentualnie w niektórych przypadkach długoterminowym. Nie do przyjęcia jest teza, że zagospodarowanie pozyskanej mogłoby dotyczyć czegoś innego, niż przeznaczenia tuszy i poroża. Tak więc uchwalenie przez walne zgromadzenie, czy też zarząd obowiązku przedstawiania („okazywania”) trofeów do da facto wewnętrznej oceny jest niczym innym, jak ewidentną niezgodnością ze wskazanymi zapisami prawa. Oczywiście prawdą jest też, że trofeum stanowi własność koła (przynajmniej na początku), ale to na myśliwym spoczywa odpowiedzialność za odpowiednią preparację poroża (§ 154 Statutu PZŁ), a więc zarówno walne zgromadzenie, jak i zarząd koła do czasu przedstawienia trofeum do oceny przed składem oceniającym okręgowej komisji – nie mają absolutnie żadnego prawa wymuszać na nim jakichkolwiek czynności z porożem związanych.

Autor: pięta  godzina: 23:09
Kolego Marku od oceny są komisje wyceny trofeów a nie jakiś tam "funkcyjny " w kole znałem przypadki pewnego Pana nadleśniczego który też kazał sobie okazywać sztuki zwierzyny trofealnej ...co nie zawsze było możliwe do zrealizowania ...podobno jeszcze nadal funkcję nadleśniczego sprawuje nie wiem tylko czy jeszcze każe myśliwym polującym na terenie gdzie on "ZARZĄDZA" każe całe sztuki po odstrzeleniu okazywać mu do wglądu . To jest chore ! Pozdrawiam DB