Piątek
21.08.2015
nr 233 (3673 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Wpisy w odstrzale.  (NOWY TEMAT)

Autor: macek  godzina: 19:05
Nadal dostaje w odstrzale odyniec, przelatek, warchlak albo pozostałe a podobno od kiedy w rocznych planach nie ma już podziału na klasy wiekowe tzn są tylko dziki tak też powinno być wpisywane do ostrzału. pytanie: gdzie jest tak napisane, skąd to wynika, że w odstrzał nie powinno się wpisywać że tak powiem klas wiekowych dzików? chodzi mi o podstawę prawną. Pozdrawiam.

Autor: 28rafal  godzina: 20:39
"Łowiec Polski" Dzicze rozporządzenia Wydłużenie okresu polowań na lochy ma być – zdaniem Ministerstwa Środowiska – receptą na zmniejszenie populacji dzików . W listopadzie ubiegłego roku do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia zakładający odstrzał wszystkich dzików przez cały rok na terenie całego kraju. Przepisy te miały obowiązywać przez… trzy lata. Po konsultacjach – między innymi z ZG PZŁ – zmieniono zapis. Jednak według nowego prawa, które ukazało się w Wigilię 2014 roku, okres polowań na lochy w całym kraju, z wyłączeniem woje­wództwa podlaskiego, trwać będzie od 15 maja do 15 lutego. Na Podlasiu lochy będzie można strzelać przez cały rok. Rozporządzenie będzie obowiązywać przez dwa lata, do 31 grudnia 2016 roku. Nowelizacji uległo również rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich. W nadchodzącym sezonie w rocznych planach hodow­lanych nie będziemy już uwzględniać podziału dzików według klas wiekowych. Nie ma już zatem loch, odyńców, warchlaków i pozostałych dzików. Łowczowie od marca nie będą już w odstrzałach wypisywać „warchlak” czy „locha”, a jedynie „dzik”. Dotychczasowy podział dzików – według klas wieku – pozostanie tylko w inwen­taryzacji, by prawidłowo wyliczyć przyrost i zaplanować odstrzał. Wacław Matysek / fot. Rafał Łapiński

Autor: macek  godzina: 22:44
To jest coś ale czy istnieje zapis z którego jasno wynika że można wpisywać tylko tak jak jest w rocznym planie łowieckim? W którym numerze był ten art?

Autor: 28rafal  godzina: 23:55
Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. − Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. Nr 221, poz. 1646 oraz z 2013 r. poz. 95) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3 w ust. 1: a) w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: „f) powierzchnię zredukowaną, o której mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), wyrażoną w hektarach,”, b) w pkt 4: – lit. h otrzymuje brzmienie: „h) liczbę zwierząt łownych, których pozyskanie w danym roku gospodarczym uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, z podziałem na gatunki, zwierzynę grubą i drobną oraz w przypadku zwierzyny grubej, z wyłączeniem dzików, także z podziałem na płeć i osobniki młode (do pierwszego roku życia),”, – lit. j otrzymuje brzmienie: „j) optymalną liczbę dzików i zwierzyny płowej uwzględnianych przy realizacji planów rocznych, zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej, o których mowa w art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. − Prawo łowieckie, z podziałem na gatunki, a ponadto w przypadku samców zwierzyny płowej − z podziałem na klasy wieku.”; 2) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: „6) wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierząt łownych lub określenia okresu polowań na gatunek zwierzęcia łownego objęty dotychczas całoroczną ochroną; 7) wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”;