Czwartek
31.03.2016
nr 091 (3896 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Termin WZ

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 09:06
Nie warto dywagować na tematy poboczne. Każde koło łowieckie bez względu czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie oraz niezależnie od formy prowadzenia ksiąg rachunkowych - ma psi obowiązek sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia swoich sprawozdań finansowych. A na to ma 3 miesiące od dnia bilansowego. I tyle w tym temacie! Piotr Waślicki

Autor: WIARUS  godzina: 10:30
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2013 poz. 330 (Brzmienie od 1 stycznia 2016)
    Art. 52. 1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. 2. Sprawozdanie finansowe podpisuje — podając zarazem datę podpisu — osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy — wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Art. 53. 1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b*, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64, podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7**.
* - 2b. Roczne sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego uważa się za zatwierdzone, jeżeli zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego, obejmujące dane sprawozdania finansowego tego oddziału ** - Rozdział 7 - Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych PS Powyższa ustawa zawiera przepisy, które wcześniej regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Autor: Rafał J.  godzina: 11:04
Brawo! Dla Piotra Waślickiego to jednak "tematy poboczne" :-)

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 14:24
ad Rafał J. Widzę, że nie rozumiesz . Tematami pobocznymi jest to co pisałeś o zapisach w prawie łowieckim i różnicach pomiędzy PZŁ a kołem, o dawnym rozporządzeniu Ministra Finansów itp. To nie ma żadnego znaczenia dla terminu zwołania WZ. Kwintesencją jest to, że każde koło - i to bez wyjątku - ma prawnie uregulowany obowiązek sporządzenia i przedłożenia do zatwierdzenia sprawozdań finansowych a tym samym ma zawity termin odbycia WZ. Muszę Twój wpis sprostować, bo dla mnie to, co pisałem wcześniej a potwierdził to zacytowaniem przepisów ustawy - Wiarus - nie jest żadnym tematem pobocznym a głównym wątkiem i konkretną odpowiedzią na zadane przez założyciela tematu /kubę/ pytanie. Piotr Waślicki