Piątek
19.05.2017
nr 139 (4310 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: pkt. w porządku obrad WZ  (NOWY TEMAT)

Autor: szpaczek  godzina: 08:47
Od kilku lat mamy w kole taki oto pkt. w porządku obrad ,, Dyskusja nad przygotowanymi projektami uchwał przez Zarząd Koła i ich zatwierdzenie ” . Podczas realizacji tego pkt jeden z członków Komisji Skrutacyjnej czyta uchwały przygotowane przez ZK a następnie odbywa się głosowanie. Członkowie koła nie wiedzą w jakim temacie bendą podejmowane uchwały. Nie mogą zgłaszać swoich uchwał, ponieważ jak twierdzi ZK nie maja takiego prawa- mogą jedynie głosować nad uchwałami przygotowanymi przez ZK. Czy to normalne?? Jak koledzy wygląda u was głosowanie wszelkiego rodzaju uchwał?

Autor: Kulwap  godzina: 08:56
W PZŁ normalne. W cywilizowanym świecie lub w organizacjach demokratycznych NIE!

Autor: freon  godzina: 11:19
Chyba projekt uchwał winien trafić do członków przed WZ by mogli się z nim zapoznać i przygotować do ewentualnej dyskusji.Tak sobie tylko myślę.

Autor: Pomorski Łowca  godzina: 11:19
Jeżeli jest dyskusja nad uchwałami to można je zmienić ;-) Jeżeli mocno zmienimy to mamy całkiem nową uchwałę. W naszym kole też jest pakiet uchwał przygotowanych przed ZK. Ale jeżeli w trakcie ktoś zgłosi propozycję uchwały to jest ona dyskutowana i przegłosowana. I tak jest chyba normalnie.

Autor: szpaczek  godzina: 11:33
Małe sprostowanie- oczywiście chodzi o członka Komisji Uchwał a nie Komisji Skrutacyjnej

Autor: przemus401  godzina: 11:40
Gdy ktoś w trakcie obrad zgłosi projekt uchwały, to rzeczywiście było by normalnym jego głosowanie. jednak nasz chory Statut na to niestety nie pozwala. Nie pozwala też na kretyńskie pomysły zarządu Twojego koła szpaczek. Muszą być głosowane projekty zgłoszone także przez KR oraz podpisane przez 1/3 członków, ale zgłoszone do porządku obrad na co najmniej 10 dni przed WZ. I tak jest w normalnym kole, czyli na przykład moim.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 12:01
A najważniejsze, uchwała, która nie wynika z tematycznego porządku obrad przesłanego wcześniej członkom wraz z zawiadomieniem o WZ, nie może być w ogóle dyskutowana i uchwalana. Jeżeli więc np. zarząd da komisji uchwał projekt uchwały "o obowiązkowych dyżurach na zasiewach", a w porządku obrad nie było punktu "Przyjęcie uchwały o obowiązkowych dyżurach na zasiewach", to takiej uchwały nie można procedować, a w przypadku głosowania jej i przyjęcia, ZO PZL musi taką uchwałę uchylić w trybie nadzoru, tylko trzeba to zgłosić to do ZO, bo w ZO dostarczonych po WZ uchwał się nie czyta. Równocześnie nie ma obowiązku dostarczania członkom wcześniej projektu, który zarząd zamierza zgłosić, choć można, a każdy z członków koła może zgłaszać swoje propozycje lub poprawki, które WZ obowiązane jest przyjąć pod głosowanie, w tym nawet gotowe uchwały przygotowane poza zarządem.

Autor: pięta  godzina: 12:09
Kolego szpaczku będą Ci tu wypisywać takie różne tam ,ze w demokracji nie a w PZŁ tak nie bierz sobie tych uwag do ..serca . Jest tak ZK ma prawo o obowiazek przedstawić swoje propozycje uchwał które chce przeforsować glosowaniem te muszą być podane członkom co najmniej na 14 dni przed Walnym . Ale i członkowie mają prawo wnieść do ZK swoje propozycje lecz także w takim czasie by zmieściły się w podanym terminie minimum 14 dni przed zebraniem . Ot i wszystko jeśli propozycje będą przedstawione wszystkim członkom /najlepiej na piśmie / to nie pozostaje nic innego jak tylko glosować a od ilości za lub przeciw zależy przyjęcie lub odrzucenie ot i cała filozofia i po co tu mieszać demokrację jak Ci to przedstawił ..kulwap? Ale niektórym trudno to pojąć dobrze odpisał Ci kolega Gawlicki jak uchwala jest nie zgloszona to sie jej nie głosuje przynajmniej na tym Walnym DB

Autor: szpaczek  godzina: 12:47
Zgłaszałem na WZ, że właśnie tak to powinno wyglądać jak opisuje to Piotr Gawlicki ale chyba mnie nie zrozumiano albo nie chciano zrozumieć. Ale jestem dobrej myśli ponieważ Prezes czytuje Łowca Polskiego a tam w ostatnim numerze taka oto porada prawna: Pytanie: Na wniosek określonych w par. 56 ust. 2 Statutu PZŁ podmiotów Zarząd zobowiązany jest umieścić w porządku obrad wnioskowane przez nie sprawy. Czy Zarząd ma prawo dokonywać merytorycznej oceny zasadności wniosku? Czy porządek obrad powinien zawierać punkty dotyczące wszystkich spraw, które będą rozpatrywane, czy wystarczy umieścić w porządku obrad jeden punkt, np. głosowanie uchwał i wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków? Nazwisko i adres znane redakcji Odpowiedź: Statut w par. 55 określa jednoznacznie, jaki organ koła zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie – jest to zarząd koła. To właśnie zarząd określa porządek walnego zgromadzenia. Oczywiście 1/3 członków koła ma prawo zawnioskować o wniesienie nowych spraw do porządku obrad. W tym przypadku zarząd działa nie z własnej inicjatywy, tylko realizując wniosek 1/3 ogólnej liczby członków koła. Wniosek powinien wskazywać sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Jeżeli taki wniosek miałby wywoływać bezprawność, to zarząd koła nie powinien takiego wniosku uwzględnić. W tym zakresie zarząd koła ma prawo weryfikacji takiego wniosku. Oczywiście decyzja zarządu koła podlega kontroli. Właściwy zarząd okręgowy w ramach nadzoru nad kołami łowieckimi ma prawo zweryfikowania rozstrzygnięcia zarządu koła i sposobu zwołania walnego zgromadzenia. Przypomnieć należy, że walne zgromadzenie ma prawo podejmować uchwały jedynie w tych sprawach, które zostały objęte porządkiem obrad, z wyjątkiem określonym w par. 59 Statutu PZŁ. Za niedopuszczalne należy uznać rozwiązanie zawarte w pytaniu czytelnika. Porządek obrad powinien jasno i precyzyjnie określać sprawy, które zostaną rozstrzygnięte przez walne zgromadzenie. Punkt porządku obrad o charakterze ogólnym, o ile zawierałby podpunkty z wyszczególnieniem konkretnych projektów uchwał, byłby rozwiązaniem właściwym. Zatem uchwały podjęte przez walne zgromadzenie koła, jeżeli nie były ujęte w porządku obrad, powinny zostać uchylone w trybie nadzoru przez właściwy zarząd okręgowy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w par. 59 Statutu PZŁ. Maciej Grudziński

Autor: quattro  godzina: 14:04
Głosujcie tylko nad uchwałami które są w porządku obrad, który zaś był dostarczany wraz z zaproszeniem na WZ. Jeżeli ktoś z koła wyraża chęć podjęcia dodatkowej uchwały to jest na to miejsce w punkcie pt. wolne wnioski. Oczywiście w ramach wniosku albo uchwały może być to formalizowane. Dodatkowo nie rozumiem stwierdzenia ze członkowie nie wiedzą nad jaka uchwała głosują, chyba jest czytana uchwała i podejmowane odrazu po odczytaniu głosowanie?

Autor: szpaczek  godzina: 16:52
quattro nigdzie nie napisałem że ,,członkowie nie wiedzą nad jaka uchwała głosują" -wiedzą, bo dowiadują się na WZ, jak członek Komisji Uchwał je odczyta. Moim skromnym zdaniem tematy uchwał powinny być zawarte w porządku obrad. Np. Uchwały dotyczące zasad wydawania odstrzałów-jest temat, i teraz wszystkie uchwały, czy to przygotowane przez ZK czy zgłoszone przez członków koła ( pod warunkiem że dotyczą w/w tematu) powinny być głosowane.