Niedziela
28.01.2018
nr 028 (4564 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: INWENTARYZACJA I RPŁ

Autor: Artur1234  godzina: 12:16
"Nie jest wymagany podpis przedstawiciela nadleśnictwa na druku inwentaryzacji robionej przez koło...". Spytam tak - który zapis prawa powszechnie obowiązującego wymaga, aby w związku ze sporządzaniem RPŁ przeprowadzać inwentaryzację tego czy innego gatunku zwierzyny?

Autor: WIARUS  godzina: 14:13
„Art. 8a. 2. szersze uzasadnienie jest pod projektem (orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/71C70A5B733636D0C125806F003746AF/%24File/1042.pdf) Jeżeli przedstawione na forum rekomendacje MŚ (www.lowiecki.pl/prawo/ustawa/poprawki_do_propozycji_rzadu_z_druku_1042.pdf) zostaną szybko i sprawnie uwzględnione to ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. Do tej pory prowadzenie inwentaryzacji zwierzyny łownej jakąkolwiek ze znanych metod wynikało z par 3. 4) (prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20072211646/O/D20071646.pdf) Rozwiązywano tą sprawę w różnoraki sposób, łącznie z braniem danych z sufitu. Pojawiali się w tym temacie również "cudotwórcy" z tytułami profesorskim włącznie, o czym było na forum w swoim czasie.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 15:14
Wymaga tego Art. 8 ust. 3a w związku z ust. 4 tego artykułu, uszczegółowionym w § 3 ust. 1 pkt 4) ppkt a) rozporządzenia http://www.lowiecki.pl/prawo/prawo_13c.php.

Autor: WIARUS  godzina: 17:58
Poprawka do mojego poprzedniego wpisu: - jest: - Do tej pory prowadzenie inwentaryzacji zwierzyny łownej jakąkolwiek ze znanych metod wynikało z par 3. 4) - powinno być: - Do tej pory prowadzenie inwentaryzacji zwierzyny łownej jakąkolwiek ze znanych metod wynikało z par 3.1.4) (prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20072211646/O/D20071646.pdf) Pozostała treść wpisu - bez zmian. PS Za nieprecyzyjność mego wpisu bardzo przepraszam! Sorry!

Autor: Artur1234  godzina: 18:40
Nie bez powodu trochę wcześniej zadałem to pytanie: Który zapis prawa powszechnie obowiązującego wymaga, aby w związku ze sporządzaniem RPŁ, przeprowadzać inwentaryzację tego czy innego gatunku zwierzyny? Odpowiedzi otrzymałem dwie, z których zacytuję pierwszą, a drugą z kilku względów pominę milczeniem. Piszesz Piotrze Gawlicki tak: „Wymaga tego Art. 8 ust. 3a w związku z ust. 4 tego artykułu, uszczegółowionym w § 3 ust. 1 pkt 4) ppkt a) rozporządzenia http://www.lowiecki.pl/prawo/prawo_13c.php.”. Pozwól, że spróbuję poniekąd odgadnąć pełny sens Twojej wypowiedzi: Wymaga tego art. 8 ust. 3a ustawy Prawo łowieckie, w związku z ust. 4 tego artykułu, uszczegółowionym w § 3 ust. 1 pkt 4) ppkt a) rozporządzenia rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych. Jeżeli dobrze odgadłem nazwy aktów prawnych, które masz na myśli, to... To wskaż mi, proszę, w którym miejscu poniżej zacytowanych (mam nadzieje, że poprawnie), a wcześniej przywołanych przez Ciebie zapisów, choć raz występuje określenie „inwentaryzacja” lub jakikolwiek synonim tego słowa. Bardzo Cię o to proszę. Ustawa Prawo łowieckie: „Art. 8 „3a. Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i podlegają zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim”. „4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sporządzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych oraz zatwierdzania rocznych planów łowieckich, uwzględniając zasadę optymalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz ochrony lasu przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta”. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych: „§ 3. 1. W planie rocznym zamieszcza się: 4) dane dotyczące zwierząt łownych w obwodzie łowieckim, określone osobno dla każdego z gatunków tych zwierząt: a) szacowaną liczebność występujących zwierząt, według stanu na dzień 10 marca roku, w którym jest sporządzany plan roczny, z wyłączeniem łownych ptaków migrujących”.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 22:11
§ 3. 1. W planie rocznym zamieszcza się: ..................... a) szacowaną liczebność występujących zwierząt łownych, według stanu na dzień 10 marca roku, w którym jest sporządzany plan roczny, To obowiązek koła, niezależnie, czy koło nazwie to szacowaniem, czy też inwentaryzacją. Dla niepoliczalnej w lesie zwierzyny można uznawać te dwa słowa za synonimy, szczególnie, że nadleśnictwa wprowadzające do języka komunikacji z kołem słowo "inwentaryzacja", nie zakładają, że jest to zliczenie takie jak zapasów w sklepie na dzień 1 stycznia, to jest z dokładnością do jednej sztuki. Przypominam przy tym swój wcześniejszy wpis, cytuję: ....nadleśnictwa przysyłały kołom druki, które same wymyśliły lub otrzymały od swoich zwierzchników. Koło mogły, ale nie musiały ich stosować. Więcej, nie były zobowiązane do uzgadniania tych druków z przedstawicielami nadleśnictwa i uzyskiwania ich podpisów na druku.