Środa
09.10.2019
nr 282 (5183 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: "KSIĄŻKA POZA ŁOWISKIEM"

Autor: Artur123  godzina: 09:55
Nie każda "norma" jest zgodna z prawem. Przedmiotowa - z całą pewnością nie jest zgodna.

Autor: Artur123  godzina: 10:20
No to jeszcze raz :-) Obecnie wszelkie sprawy związane z książką ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wynikają z przepisów art. 42b ustawy Prawo łowieckie”. Tajemniczy autor wywodu słabo zna zapisy rozporządzenia MŚ w sprawie szczególowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Nie znał ich dostatecznie dobrze na początku 2019 r., prawdopodobnie nie zna ich także dzisiaj. “Przepisy te jednoznacznie wskazują, że książkę tę zobowiązani są prowadzić – dla każdego obwodu – dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Jednocześnie nie normują one zagadnienia, gdzie książka ta fizycznie może się znajdować, jak również tego, czy miejsce jej wyłożenia musi znajdować się na terenie obwodu łowieckiego. Należy zwrócić uwagę, że w tej kwestii poprzednie przepisy, zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska, jednoznacznie wskazywały, że książka ta ma się znajdować na terenie obwodu łowieckiego. Obecnie w zapisach ustawowych warunek ten został zniesiony”. “W zapisach ustawowych warunek ten nie został zniesiony, bowiem nigdy w ustawie... się nie znajdował. A jeśli chodzi o rozporządzenie. No cóż, zajrzyjmy do niego, aby sprawdzić, co się w nim ostatnimi czasy w przedmiotowej sprawie naprawdę zmieniło. “§ 23. 1 Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym, zwana dalej "książką ewidencji". 2. Wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lub osoby upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów. 3. Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania. 4. W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania nie może w tym samym czasie, bez zgody myśliwego wykonującego polowanie w tym miejscu, polować inny myśliwy. 5. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osoby upoważnionej albo osób upoważnionych do dokonywania wpisów, a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie. 6. Książka ewidencji stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego i nie może być bez ich zgody przemieszczana z określonego miejsca jej wyłożenia". Wypadałoby, aby w ŁP zamieszczano bardziej rzetelne odpowiedzi.