Wtorek
22.10.2019
nr 295 (5196 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: K 4/18

Autor: Opechancanough  godzina: 02:56
Ladnie to Pan Artur przedstawil. Jasno i celnie!

Autor: Artur123  godzina: 12:45
Małe sprostowanie. Napisałem wyżej: Ta w jego, i w pani Pasławskiej pojęciu, demokracja, skutkowała równolegle tym, że za każdym razem „ustępujący” łowczy krajowy miał przywilej powoływania „nowych” łowczych okręgowych. Poprawiam na: Ta w jego, i w pani Pasławskiej pojęciu, demokracja, skutkowała równolegle tym, że za każdym razem „ustępujący” łowczy krajowy miał przywilej powoływania (formalnie rzecz oceniając, czyniła to okręgowa rada łowiecka „w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym") „nowych” łowczych okręgowych.

Autor: Artur123  godzina: 12:54
FMJ, z całą pewnością warto wniosek (forum.lowiecki.pl/download.php/21,137365,1606/WniosekPGSeremetAndrzej.pdf) Prokuratora Generalnego z 2014 r. reaktywować. Szkoda, wielka szkoda, że (z przyczyn wyłącznie politycznych; poszło o skład orzekający) został wycofany z Trybunału przez następcę PG Andrzeja Seremeta. Ponadto uważam, że w ustawie Prawo łowieckie nie jest trudno wskazać kolejne zapisy, które wzbudzają wielkie wątpliwości pod względem zgodności ich z konstytucją RP. Ot chociażby dotyczące całego sądownictwa łowieckiego (dziennik.lowiecki.plhttps://lowiectwookiemartura.blogspot.com/2016/09/sadownictwo-owieckie.html).

Autor: Artur123  godzina: 23:21
Wracając do meritum, Rzecznik Praw Obywatelskich (forum.lowiecki.pl/download.php/21,137377,1608/rzecznikprawobywatelskich.pdf) w sprawie K 4/18 (2. wybór łowczego krajowego przez Ministra Środowiska - od strony 8.), w konkluzji: "W ocenie Rzecznika wprowadzone w art. 32a ust. 2 i 5-6 ustawy ogramczema wolności zrzeszania dotyczące wyboru organów wewnętrznych zrzeszenia nie mogą zostać uznane za konieczne. Należy bowiem zwrócić uwagę, że PZŁ posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw środowiska. Istnieją więc ramy prawne realizowania przez to zrzeszenie powierzonych zadań. Nie jest więc konieczne zwiększenie wpływu organów władzy wykonawczej na obsadę personalną organów wewnętrznych PZŁ, co w istotny sposób ogranicza niezależność i samorządność tego zrzeszenia. Zasadne z punktu widzenia art. 58 ust. 1 Konstytucji RP byłoby pozostawianie PZŁ swobody w kształtowaniu składu osobowego swych organów zarządczych, tak jak miało to miejsce w poprzednim brzmieniu ustawy. Umożliwiłoby to zarówno kołom łowieckim jak i osobom fizycznym należącym do PZŁ demokratyczne kształtowanie struktur zrzeszenia i podejmowanie działań w zgodzie z zasadą pluralizmu społecznego".