Sobota
23.05.2020
nr 144 (5410 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Walne zgromadzenie  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur123  godzina: 13:01
§ 36. Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy: [...] 6) uchwalanie budżetu i planu działalności koła; 7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i wykonania budżetu; 8) udzielanie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła; [...]”. „§ 38. Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem w szczególności rozpatrzenia spraw, o których mowa w § 36 pkt 6, 7 i 8”. Zarząd koła – w aktualnym porządku prawnym, może czy nie może zwołać walne zgromadzenie? Wolno mu czy nie wolno zwołać? Powinien czy nie musi? Gdyby zwołał, obrady walnego zgromadzenia mogą czy nie mogą się odbyć? (forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=141594&t=141594)

Autor: Silwerus  godzina: 13:57
A jakie jest twoje zdanie Arturze123 ??? Na jakim stanowisku stoisz?-:))

Autor: Artur123  godzina: 14:12
Wiem jedynie tyle, że odpowiedzi na postawione pytania nie należy szukać w następującym zapisie ustawy Prawo łowieckie: „Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. 2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1”.

Autor: Artur123  godzina: 14:19
Odpowiedzi być może należałoby szukać w rozporządzeniu (dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.pdf) Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ło :-). Tyle wiem, ale i to... nie wiem, czy wiedza ta jest poprawna.

Autor: Artur123  godzina: 14:39
Odnoszę wrażenie, że powinniśmy na to spojrzeć: „Rozdział 5 Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności § 13. 1. Do odwołania zakazuje się: 1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631); 2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań: a) danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, b) 2 osób. 2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych”.

Autor: Artur123  godzina: 14:47
Gdyby ktoś zapomniał, powtórzę pytania: Zarząd koła – w aktualnym porządku prawnym, może czy nie może zwołać walne zgromadzenie? Wolno mu czy nie wolno zwołać? Powinien czy nie musi? Gdyby zwołał, obrady walnego zgromadzenia mogą czy nie mogą się odbyć?

Autor: Silwerus  godzina: 17:52
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: jaszczur  godzina: 18:12
Po co komu teraz walne?