Poniedziałek
25.05.2020
nr 146 (5412 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Walne Zgromadzenia w trybie art.15 zzzr ustawy tarczowej ?

Autor: Artur123  godzina: 01:39
Nie, nie można. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późniejszymi zmianami), w skład której wchodzi art. 15zzzr, jeśli mówi się w niej o sposobie działania czy wręcz o zadaniach organów, dotyczy to w zasadzie, a w przypadku art. 15zzzr na pewno, organów administracji publicznej. Wystarczy uważnie przeczytać art. 1 tej ustawy. Z całą pewnością nie należy do tych organów walne zgromadzenie kola łowieckiego.

Autor: Broxen  godzina: 10:26
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 89/13 wyjaśnił, że ustawodawca w art. 34 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1226), przekazał Polskiemu Związkowi Łowieckiemu szereg zadań z zakresu administracji publicznej, w tym m. in.: prowadzenie gospodarki łowieckiej w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia i w obwodach wydzierżawionych przez koła łowieckie, troskę o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, a także w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych dziko żyjących. Związek realizuje również inne zadania powierzone mu przez ministra właściwego do spraw ochrony środowiska. Wymienione zadania nałożone na Związek w drodze ustawy ze względu na ich cel mają charakter publiczny, (por. R. Stec: "Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Uwarunkowania administracyjnoprawne, cywilnoprawne i organizacyjne., Lex 2012). Powyższe zadania mogą być realizowane również przez organy okręgowe Związku.

Autor: Artur123  godzina: 11:58
Broxen, w sferze zadań publicznych działają nawet organizacje pozarządowe, typu stowarzyszenia, ale fakt ten nie czyni z nich administracji publicznej, a ich organy to z całą pewnością nie organy administracji publicznej.

Autor: Broxen  godzina: 13:05
Czyli jak ? To jaki ma status ta „jednostka organizacyjna” której szefa powołuje minister ?

Autor: Artur123  godzina: 14:06
Broxen, spytaj tego szefa lub nawet ministra. Z mojego punktu widzenia, Polski Związek Łowiecki nie jest jednostką administracji publicznej. Ale nie jest też organizacją pozarządową, o których to organizacjach mowa jest w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. PZŁ jest zrzeszeniem, powołanym do życia dekretem agenta NKWD - Bolesława Bieruta, w 1952 r. i utrzymywanym przy życiu kolejnymi ustawami. Zrzeszenie to na samym starcie obciążono (i tak jest do dzisiaj) pewną dość wąską paletą zadań państwa, w zakresie ochrony środowiska. Tyle.

Autor: Broxen  godzina: 14:19
Czyli co ? Znamy „punkt widzenia” Artura 123 oraz konkretne i obowiązujące decyzje ministra, który najpewniej zna zapis art. 33 i dalsze ustawy o Radzie Ministrów

Autor: Artur123  godzina: 17:42
Ale nie wiemy, co w istocie rzeczy chce nam przekazać Broxen.

Autor: xaafuun  godzina: 22:29
Arturze masz racje pezeteł to taki dziwny twór. Ni to pies, ni to wydra coś na kształt świdra... Niby samorządna, ale "szefa" wybiera W.Cz. minister ministerowicz.... Niby samofinansująca, ale wykonuje zadanie za rząd... DB Rafał