Piątek
12.08.2022
nr 224 (6221 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu  (NOWY TEMAT)

Autor: Szymon7!!!  godzina: 08:49
Czy posiadając oświadczenie Członka Koła o wysyłaniu korespondencji drogą elektroniczną jest skuteczne przy zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu na podany adres mailowy - ( uważa się za prawidłowe powiadomienie ).

Autor: WIARUS  godzina: 11:48
STATUT PZŁ:
    § 40. 1. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia walnego zgromadzenia. 2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt porządku obrad oraz ewentualnie inne dokumenty określone przez walne zgromadzenie.
Póki co, to w kwestii zwołania WZ jest wszystko - statut nie przewiduje zawiadomienia o WZ w formie elektronicznej. Inna korespondencja (w innych sprawach) jest możliwa, przy czym trzeba dopełnić i przestrzegać warunki (dziennik.lowiecki.plhttps://lexlege.pl/dorecz-elektroniczne/paragraf-41/) określone w ustawie o doręczeniach elektronicznych - Dz.U.2022.0.569 t.j. - Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Autor: Szymon7!!!  godzina: 13:28
A interpretacja Par.107 ust. 8 Statutu, oraz Art. 73 Kodeksu Cywilnego

Autor: kedaT  godzina: 13:56
U mnie ZK też w ten sposób interpretuje zapis Par. 107 ust. 8 Statutu z tym ,że zawiadomienie otrzymujesz przez sms a porządek zebrania umieszczony na stronie Koła . I wszystko gra !!! "Smaczku " dodaje Par.42 Statutu

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 14:13
Zawiadomienie elektroniczne o WZ - przy wyrażonej zgodzie na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną - moim zdaniem jest wystarczająco skuteczne, bowiem nie wyszczególniony jest tu rygor nieważności. Trudno byłoby z powodu niestarannych i konfliktogennych zapisów statutowych uchylić tryb zwołania. Koła już od lat zwołują w ten sposób WZ i nie znam przypadku,w którym takie powiadomienia byłyby zanegowane. Już sama obecność członka na WZ wystarcza do stwierdzenia, że został skutecznie powiadomiony i nie ma potrzeby dochodzić czy zwołanie było prawidłowe czy nie. Piotr Waślicki

Autor: Szymon7!!!  godzina: 14:16
U mnie zawiadomienie wraz z porządkiem obrad zostało wysłane na maila podanego przez członka, oraz jako wiadomość z systemu KŁ.

Autor: WIARUS  godzina: 14:17
Ustawa Prawo łowieckie (dziennik.lowiecki.plhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19951470713/U/D19950713Lj.pdf) nie zawiera ustaleń związanych z komunikacją między organami łowieckimi a myśliwymi i nie opisuje form czynności , o których mowa jest w Art. 73 kodeksu cywilnego a więc ten artykuł kc jest bezprzedmiotowy i nie ma znaczenia dla tej sprawy. Paragraf 107 Statutu mówi o zgodzie na przesyłanie korespondencji członkowi Zrzeszenia, z której wyłączona jest mocą paragrafu 40 tegoż Statutu sprawa zawiadomienia o zwołaniu WZ!
    Art. 32. 3. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw środowiska.
Tak więc członek Zrzeszenia może wyrazić zgodę na dostarczanie mu korespondencji drogą elektroniczną, z której jednak wyłączone jest zawiadomienie o zwołaniu WZ, którego wysłanie jest obowiązkiem ZK w formie określonej przez Statut PZŁ.

Autor: Szymon7!!!  godzina: 14:22
Członek, który zaskarżył formę powiadomienia nie był obecny Walnym Zgromadzeniu.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 14:41
Jest skuteczne, tak przy zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu na podany adres mailowy jak i w przypadku wysłania uchwały np. o nałożeniu kary (§ 113 statutu). Przepis § 107 ust.8 jest przepisem lex specialis w stosunku do przepisów wymagających "skutecznego zawiadomienia", a takim są zawiadomienia określane w statucie tak w § 113 ust.3, jak i § 39 ust.4 oraz § 40 ust.1 statutu. Hipotetycznie, gdyby przyjąć, że ani uchwały o ukaraniu, ani zawiadomienia o WZ nie można wysłać droga elektroniczną, chociaż zainteresowany wyraził na to zgodę, to w jakiej sprawie przywołanej statutem o "skuteczne zawiadomienie" chodzi w przepisie § 107 ust.8 statutu?