Piątek
30.04.2010
nr 120 (1734 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: PROBLEM PRAWNY

Autor: Mnich  godzina: 09:38
Ad saampek Jeśli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone przez koło łowieckie to kołu przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Reguluje to art. 306 par. 1 k.p.k. i art. 305 par. 4 k.p.k. Koło powinno zwrócić się na piśmie do prokuratury o przesłanie odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia, a po jego otrzymaniu jeżeli nie będzie zgadzało się z podjętą decyzją może złożyć zażalenia do właściwego sądu rejonowego za pośrednictwem prokuratury. W przypadku gdy prokuratura bedzie odmawaiać przesłania odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia koło może złożyć zażalenie do prokuratury okręgowej (art. 306 par. 3 k.p.k.). DB

Autor: Artur123  godzina: 09:59
Brawo. Dziękuję, zwłaszcza, że nie wiedziałem o tym. Jeszcze raz dziękuję. Art.305 § 4: „O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego - z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach Art. 306. § 1: Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4 przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, a stronom - na postanowienie o jego umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt. § 2. (uchylony). § 3. Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie”.

Autor: saampek  godzina: 10:15
dziękuję Mnichowi o takie porady mi chodziło.