Środa
07.07.2010
nr 188 (1802 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: O rzetelności ... NRŁ  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur123  godzina: 12:01
A tak na marginesie tej sprawy (www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=269) pozwolę sobie na wyrażenie pewnej wątpliwości. Otóż Statut PZŁ : ”§ 108 Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy: 5) uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie; § 138 2. Zasady działania rzeczników dyscyplinarnych i sądów łowieckich, w tym składy orzekające tych organów w zależności od rodzaju prowadzonych spraw, oraz tryb postępowania przed tymi organami określa Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką. § 36 2. Prawa i obowiązki członków koła są równe. Ograniczenie praw członków koła [...] może wynikać jedynie z postanowień Statutu”. Pytanie: Które z postanowień Statutu dało Naczelnej Radzie Łowieckiej prawo do umieszczenia poniższego zapisu w Regulaminie PDwPZŁ, a jednocześnie prawo do wyposażenia sądu łowieckiego w narzędzie (to nic, że czasowego) odebrania członkowi Zrzeszenia wszelkich jego praw jeszcze przed zakończeniem postępowania przed sądem: ”§ 53 1. W przypadku, gdy obwiniony pozostaje pod zarzutem przewinienia łowieckiego a jego stopień szkodliwości jest znaczny lub stawiany mu zarzut wiąże się z pełnieniem funkcji w organach koła lub władzach bądź organach Zrzeszenia, a dalsze pełnienie funkcji lub wykonywanie praw członka Zrzeszenia, mogłoby być szkodliwe dla dobrego imienia łowiectwa lub dla Zrzeszenia, sąd na wniosek rzecznika dyscyplinarnego może zawiesić obwinionego w prawach członka Zrzeszenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego”? PS Jeżeli dobrze widzę, to Statut prawo takie daje (a nawet jest to obowiązek) zarządowi okręgowemu, ale w stosunku do członka, przeciwko któremu „wszczęto postępowanie karne o przestępstwo wymienione w rozdziale 10 ustawy” (§ 142 ust.3). Czego więc nie zauważam?