Czwartek
09.06.2011
nr 160 (2139 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Odstrzały w okresie 21 - 31 marca autor: Piotr Gawlicki
Wśród korespondencji do redakcji znalazł się również list od jednego z kół łowieckich, mającego problem z nadleśniczym, który już po zatwierdzeniu przez siebie rocznego planu łowieckiego zażądał powtórnego jego złożenia, w związku z dokonaniem odstrzału zwierzyny w ostatnim tygodniu marca. Osobiście uważam takie żądanie za nie posiadające podstaw prawnych i zasugerowałem kołu, żeby tym żądaniem się nie przejmowało. Zakładając jednak, że nie moja opinia zmienić może stanowisko nadleśniczego, postanowiłem uzyskać w tej sprawie opinię Dyrekcji Lasów Państwowych oraz obowiązującą interpretację Ministerstwa Środowiska. W związku z tym skierowałem do obu jednostek następujące zapytanie:

Zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, plan roczny jest przedkładany do zatwierdzenia nie później niż do dnia 21 marca danego roku wraz z opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a jego zatwierdzenie następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia do zatwierdzenia.

W czasie od złożenia planu do zatwierdzenia, a więc co najmniej od 21 marca, do dnia 31 marca koła realizują jeszcze ciągle poprzedni plan roczny. Jeżeli w czasie od momentu przygotowania projektu planu, do końca miesiąca marca koło pozyska zwierzynę np. dziki lub lisy, to nie znajdzie się ona w rubrykach wykonania planu ub.r na formularzu planu przedkładanego do zatwierdzenia, bo jeszcze o ich pozyskaniu w najbliższych dniach nie było wiadomym. Nasi czytelnicy spotkali się w takiej sytuacji z dwoma stanowiskami nadleśnictw:

1. Nadleśnictwo prosi koła o pisemną informuję o pozyskaniu dodatkowych sztuk zwierzyny po złożeniu planu do zatwierdzenia.

2. Nadleśnictwo żąda przepisania planu w kwietniu z uwzględnieniem wykonania do 31 marca, uzyskania ponownie opinii gmin i ZO PZŁ na druku planu i złożenia takiego planu w nadleśnictwie do powtórnego zatwierdzenia.

Który z w/w sposobów podania informacji o wykonaniu planu ub.r. należy uznać za właściwy, a może powinno się to robić w jeszcze inny sposób?


Od Anny Malinowskiej, rzecznika prasowego Lasów Państwowych otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Prawo stawia w dość trudnej sytuacji nadleśniczych zatwierdzających roczne plany łowieckie dla obwodów dzierżawionych oraz dyrektorów RDLP, którzy zatwierdzają plany dla obwodów wyłączonych z wydzierżawienia. Prawo to nie wskazuje w jaki sposób „włączyć” zwierzynę pozyskaną od 22 marca do 31 marca oraz ubytki, które w tym czasie zostaną ujawnione do rocznego planu łowieckiego na kolejny sezon. Wobec tego nadleśniczowie poszukują różnych rozwiązań, aby dotrzymać ustalonych w przepisach prawa terminów w procedurze zatwierdzania planów łowieckich, a jednocześnie w tychże planach uwzględnić zwierzynę pozyskaną do końca sezonu łowieckiego. Podane rozwiązania są tego przykładem, przy czym za bardziej właściwe wydaje się uzyskanie od koła łowieckiego dodatkowej informacji dotyczącej okresu 22-31 marca. Informacja taka, łącznie z zatwierdzonym planem daje pełny obraz pozyskania zwierzyny i stwierdzonych ubytków w sezonie łowieckim. Stawianie wymogu ponownego sporządzania planu i poddawania go ponownie procedurze zatwierdzania jest trudne do uzasadnienia.

Z uwagi na to, iż Dyrekcja Generalna nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów zawartych w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska, a jedynie do stosowania tych przepisów w praktyce sugeruję skierowanie pytania w tej sprawie do Departamentu Leśnictwa. Ewentualne stanowisko Departamentu w tej sprawie mogłoby ujednolicić postępowanie w omawianym zakresie.


Od Biura Prasowego Ministerstwa Środowiska nadeszła odpowiedź, krótka, ale jednoznaczna.

W przypadku pozyskania np. dzików i lisów lub stwierdzenia ubytku w zwierzynie, które wystąpiły pomiędzy 21 a 31 marca kończącego się roku gospodarczego, należy dokonać korekty w formie pisemnej informacji w określonych pozycjach skierowanej do właściwego terytorialnie nadleśniczego, który dokonuje zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego w terminie do dnia 31 marca (przed podpisaniem planu na rok przyszły).

W świetle powyższej interpretacji, jedynym obowiązkiem koła łowieckiego, w którym dokonano odstrzału dzików lub lisów w okresie od przygotowania projektu planu do końca marca, albo stwierdzono ubytki w zwierzynie, jest dostarczenie do właściwego nadleśniczego korekty w formie pisemnej dot. określonych pozycji wykonania planu roku ubiegłego. Nadleśniczy zaś nie ma prawa żądać od koła powtórnego złożenia projektu planu zaopiniowanego przez gmin i ZO PZŁ na druku planu. Ta interpretacja jest oczywiście korzystna dla kół łowieckich i przeciwdziała władczym zapędom nadleśniczych wobec kół łowieckich.