Poniedziałek
13.06.2011
nr 164 (2143 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Uprawnienia z kraju UE nie wystarczają autor: Piotr Gawlicki
Jak wiemy wielu Polaków wyjechało po 2004 r. za granicę, pracują tam i mieszkają, ale myślą o powrocie do kraju. Niektórzy z nich uzyskali uprawnienia łowieckie w państwach Unii Europejskiej, i chcieliby po powrocie do kraju polować na równi z myśliwymi polskimi. Miałby im to umożliwiać w Polsce art. 42a ust.1 ustawy 'Prawo łowieckie', który stanowi:
Art. 42a.1. Uprawnienia do wykonywania polowania posiadają także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli posiadają uprawnienia do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej i złożą egzamin uzupełniający w języku polskim....

Na podstawie tego zapisu ustawowego chcieli zdawać egzamin uzupełniający, żeby uzyskać polskie uprawnienia i zostać członkami PZŁ. O to czy będzie to możliwe pytali redakcję, a my chcąc odpowiedzieć im najbardziej wiarygodnie przesłaliśmy następujące pytanie rzecznikowi prasowemu Ministerstwu Środowiska:

Czytelnicy dziennika i portalu "Łowiecki" spotkali się z różną interpretacją art. Art. 42a ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. [jednolity tekst Dz.U. 2005 Nr 127 poz. 1066 ze zm.], sprowadzającą się do odpowiedzi na pytanie, czy "obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej" przywołani tym przepisem, to również obywatele polscy. W związku z powyższym chciałbym prosić o przedstawienie stanowiska Ministerstwa Środowiska, jako odpowiedzi na powyższe pytanie.


Gdyby stanowisko Ministerstwa Środowiska wskazało, że przepis art. Art. 42a ust.1 w/w ustawy nie obejmuje obywateli polskich, to proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Na jakiej podstawie prawnej można wyłączyć obywateli polskich z pojęcia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z przepisu art. Art. 42a ust.1 w/w ustawy?

2. Jak się ma do zasady równości wobec prawa obywateli państw Unii Europejskiej zasada uzyskania uprawnień do wykonywania polowania w Polsce wynikająca z art. 42 ust.4 oraz art. 42a ust.1 w/w ustawy, że obywatele polscy posiadający uprawnienia do wykonywania polowania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, muszą podporządkować się obowiązkowi:

- odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
- złożenia, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki,

a obywatelom państw członków Unii Europejskiej innych jak Polska z takimi samymi uprawnieniami swojego kraju, wystarczy zdanie egzaminu z przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, tj. z zakresu mniejszego niż obowiązujący obywateli polskich, bez szkolenia w Polskim Związku Łowieckim i bez obowiązku należenia do tej organizacji.


Odpowiedź przygotowaną przez Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska zamieszczamy poniżej.

„Regulacja zawarta w art. 42a ustawy Prawo łowieckie została wprowadzona do ustawy nowelizacją w 2004 r., mając na celu dostosowanie przepisów ustawy do norm prawnych obowiązujących w UE. Podkreślić należy, że chociaż każdy z krajów członkowskich Unii posiada własne rozwiązania prawne w zakresie łowiectwa, to zgodnie z art. 12 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zakazującym wszelkiej dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, uprawnienia do wykonywania polowania posiadane w tych państwach należy uznać za równoważne z naszymi, regulowanymi ustawą Prawo łowieckie. Wprowadzony zaś do ustawy egzamin uzupełniający dla obywateli UE sprawdzający poziom wiedzy koniecznej do bezpiecznego i właściwego wykonywania polowania spełnia istotną rolę, zwłaszcza, że regulacje w tym zakresie w poszczególnych krajach mogą być odmienne.

Chcemy też zaznaczyć, że art. 42a ustawy Prawo łowieckie należy interpretować w ujęciu całej ustawy, podobnie jak inne akty prawne. W związku z tym art. 42a ust. 1 odnosi się wyłącznie do obywateli państw członkowskich UE, nie posiadających obywatelstwa polskiego (tak art. 42 ust. 1 Prawa łowieckiego „polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzoziemców, o których mowa w art. 42a ust. 1(…)”).”


Odpowiedź jest jednoznaczna i zamyka myśliwym polskim z uprawnieniami łowieckimi z kraju UE możliwość uzyskania uprawnień polskich, na takiej samiej zasadzie jak obywatele innych państw Wspólnoty. Ale przeciez podobno obywatele Unii są równi, to dlaczego obywatel w Polsce ma byś traktowany gorzej, niż obywatel innego kraju? Skierowaliśmy wię to pytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Otrzymaną odpowiedź Departament Prawa UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych była następująca:

Zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania polowania przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, określone w art. 42a ustawy - Prawo łowieckie, zostały wprowadzone w celu zapewnienia zgodności z art. 18 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Poddanie bowiem obywateli państw członkowskich UE niebędących obywatelami RP reżimowi, jaki obowiązuje obywateli RP w powyższym zakresie, bez wzięcia pod uwagę analogicznych uprawnień uzyskanych przez osobę przybywającą z innego państwa członkowskiego mogłoby być uznane za sprzeczne z zasadą niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo.

Jeżeli natomiast zastosowanie powyższego mechanizmu uznawania uprawnień do wykonywania polowania skutkuje pogorszeniem sytuacji rodzimych obywateli w stosunku do obywateli innych państw członkowskich UE, to wówczas art. 18 TFUE nie ma zastosowania. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie można się powoływać na art. 18 TFUE w celu zakazania państwu członkowskiemu traktowania swoich obywateli w sposób mniej korzystny niż obywateli innych państw członkowskich, gdyż zasada niedyskryminacji określona w art. 18 TFUE nie ma zastosowania do sytuacji czysto wewnętrznych państwa członkowskiego (wyrok TSUE z 15 stycznia 1986 r. w sprawie 44/84, Derrick,, Zb. Orz. 1986, str. 00029, pkt 5).


No cóż, ta odpowiedź również jest jednoznaczna. Jeżeli obywatel polski uzyska uprawnienia łowieckie w kraju Unii Europejskiej, poluje tam i chciałby polować również w Polsce na równi z myśliwymi polskimi, to zobowiązany jest odbyć kurs dla nowowstępujących do PZŁ, zdać egzamin i zostać członkiem PZŁ. Jedyne, co zostanie mu oszczędzone, to odbywanie rocznego stażu. Z takiego stażu zwalnia go ustawa 'Prawo łowieckie'.