Środa
13.07.2011
nr 194 (2173 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Pomoc w postępowaniach dyscyplinarnych autor: Redakcja "Łowiecki"
Helsińska Fundacja Praw Człowieka otworzyła od 1 maja br. w swojej działalności nowy program – Standardy rzetelnego procesu w postępowaniach dyscyplinarnych. Jest on adresowany do osób będących stronami postępowań dyscyplinarnych przed sądami dyscyplinarnymi, a więc pasujący również do postępowań dyscyplinarnych w naszym Związku. Postępowania dyscyplinarne w Polskim Związku mają charakter represyjny i orzeka się w nim kary mogące być szczególnie dotkliwe i uciążliwe, pozbawiające na przykład możliwości wykonywania prawa do polowania, przez zawieszenie zdobytych państwowych uprawnień, bez możliwości odwołania się do sądu powszechnego, a tym właśnie chce się zająć Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Program realizowany jest poprzez prowadzenie bezpłatnej informacji prawnej i bezpłatnego poradnictwa prawnego. Tworzona baza internetowa zawierać będzie wszystkie procedury i reguły postępowań dyscyplinarnych. Wskazane będą również standardy prawa do rzetelnego procesu w oparciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Porady prawne programu, z uwagi na przedmiot działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, skupiają się na zakresie w jakim stosowany jest w ramach postępowania dyscyplinarnego kodeks postępowania karnego, a tak jest w myśl Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ oraz na przysługującym stronie postępowania prawie do rzetelnego procesu, zagwarantowanym w art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Odpowiedzialność dyscyplinarna w PZŁ jest odpowiedzialnością szczególnego rodzaju, polegającą na tym, że o winie członka Zrzeszenia rozstrzygają specjalnie do tego powołane organy quasi-sądowe, w których skład wchodzą wyłącznie przedstawiciele PZŁ. Myśliwi mogą oczekiwać zapewnienia stronom postępowania prawa do rzetelnego procesu, ale doświadczenie i historia wielu postępowań wskazują, że standardy postępowań dyscyplinarnych w PZŁ nie zawsze odpowiadają podobnym gwarancjom procesowym, co gwarancje zawarte w kodeksie postępowania karnego. Istnieją także wątpliwości co do zgodności z Konstytucją uregulowań nie zapewniających tych gwarancji, co spowodowało przyjęcie przez Trybunał skargi jednego z myśliwych. W tej sprawie sygn.akt SK 8/11 Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaangażowała się bezpośrednio. Skierowała do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego pismo datowane 15 czerwca 2011 r., w którym wnosi o wyrażenie zgody na przedstawienie Trybunałowi „opinii przyjaciela sądu” (amicus curiae). Zdaniem fundacji zaskarżony przepis ustawy 'Prawo łowieckie' jest sprzeczny ze standardami gwarantowanymi przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, bo rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych mają skutek dla praw i obowiązków o charakterze cywilnym. Jednym z wymagań rzetelnego postępowania jest możliwość odwołania się do przynajmniej jednej instancji sądowej. „Sąd” w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka to organ, który musi: być ustanowiony ustawą, wykonywać funkcje orzekające, być niezależnym w stosunku do władzy wykonawczej oraz stron postępowania. Fundacja uważa, że za „sądy” w rozumieniu Konwencji nie mogą być uznane okręgowe sądy łowieckie oraz Główny Sąd Łowiecki Polskiego Związku Łowieckiego.

Koordynatorem programu jest Piotr Kubaszewski. Jak zapewnił nas Piotr Kubaszewski, myśliwi będą mogli jak najbardziej liczyć na pomoc Fundacji w ramach programu. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przez email postepowaniadyscyplinarne@hfhr.org.pl
lub drogą pocztową, adres ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa (z dopiskiem: postępowania dyscyplinarne). Kontakt telefoniczny: 225564454.

Redakcja będzie zobowiązana za każdą informację od członków PZŁ, którzy skorzystali z opisanego wyżej programu, bo ich doświadczenia będzie mogła udostępnić innym zainteresowanym.