Piątek
07.10.2011
nr 280 (2259 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Kto może skracać okresy polowań autor: Piotr Gawlicki
Użytkownicy forum dziennika i portalu "Łowiecki" zauważyli, że w niektórych okręgach PZŁ podejmowane są uchwały ograniczające okresy polowań, które zgodnie z ustawą łowiecką określa Rozporządzenie MŚ w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. Jednym z przykładów takich uchwał jest uchwała ORŁ w Suwałkch, która ograniczała, a może ciągle jeszcze ogranicza, możliwość polowania na kaczki przez wszystkie dni tygodnia nakazując, że takie polowania mogą odbywać się tylko w środy, soboty, niedziele i święta w okresie do końca września. W związku z tym skierowaliśmy do MŚ następujące zapytanie:

Biuro Prasowe
Ministerstwa Środowiska

Na podstawie praktyki stosowania Rozporządzenia MŚ z dnia 16 marca 2005 r.w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48 z dnia 25 marca 2005 r. ze. zm.) ściśle definiującego okresy dozwolonego polowania na wymienione w tym rozporządzeniu gatunki zwierząt łownych, rodzi się praktyczne pytanie, które zadają nam nasi czytelnicy.

Czy na gruncie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. (jednolity tekst Dz.U. 2005 Nr 127 poz. 1066 ze zm.) dopuszczalne jest, żeby organa Polskiego Związku Łowieckiego przywołane w Art. 32a ust. 1 lub ust. 4 w/w ustawy mogły swoimi uchwałami zmienić okresy dozwolonego dla myśliwych polowania zapisane w przywołanym wyżej rozporządzeniu MŚ, zmieniając daty rozpoczęcia lub daty zakończenia okresu polowania na wybrane gatunki zwierząt łownych określone w w/w rozporządzeniu. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie na podstawie jakiego zapisu w/w ustawy jest to możliwe.

Z poważaniem

Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny


W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie:

Szanowny Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na pytania przesyłamy wyjaśnienia Departamentu Leśnictwa w MŚ:

„Do skracania okresów polowań jest uprawniony wyłącznie sejmik województwa po spełnieniu warunków określonych w art. 44 ust. 2 Prawa łowieckiego”.

Działania koła łowieckiego aprobowane przez walne zgromadzenie mogą być tylko nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania polowania i skuteczne organizowanie działalności tegoż koła łowieckiego poprzez uwzględnienie miejscowych uwarunkowań.

Na przykład kwestia ograniczenia liczby polowań w danym obwodzie na zające jest dopuszczalna i mieści się w pojęciu właściwego gospodarowania populacjami zwierząt łownych".

Z poważaniem
Biuro Prasowe MŚ
tel. (022) 57-92-376


W odpowiedzi wskazano, że ograniczać okresy polowań może sejmik województwa i walne zgromadzenia kół łowieckich, które w ten sposób realizują właściwą gospodarkę łowiecką w dzierżawionym obwodzie. Zabrakło jednak w odpowiedzi jednoznacznego stwierdzenia, że okresów tych nie może zmieniać Polski Związek Łowiecki i jego organy. Dlatego poprosiliśmy Ministerstwo Środowiska o uszczegółowienie odpowiedzi, pisząc:

Witam

Przepraszam, ale odpowiedź nie jest odpowiedzią na zadane pytanie.

Pytanie było, czy dopuszczalne jest, żeby organa Polskiego Związku Łowieckiego przywołane w Art. 32a ust. 1 lub ust. 4 w/w ustawy mogły swoimi uchwałami zmienić okresy dozwolonego dla myśliwych polowania zapisane w przywołanym rozporządzeniu MŚ. W odpowiedzi jest informacja, że do skracania uprawniony jest sejmik województwa oraz koła łowieckie dla właściwego gospodarowania populacjami zwierząt łownych. Ta wiedza jest oczywista i nie była przedmiotem pytania, które dotyczyło kompetencji lub ich braku Polskiego Związku Łowickiego wynikających z ustawy, do zmian okresów polowań określonych rozporządzeniem MŚ.

Uprzejmie proszę o krótką odpowiedź, tak lub nie, a jeżeli byłaby to odpowiedź na tak, to będę zobowiązany za jej uzasadnienie na gruncie ustawy.

Pozdrawiam

Piotr Gawlicki


W odpowiedzi otrzymaliśmy odpowiedź, którą cytuję:

Szanowny Panie Redaktorze,

w uzupełnieniu do przesłanych Panu odpowiedzi z 22 września br. wyjaśniamy, że w przywoływanej odpowiedzi użyto słowa "wyłącznie" więc wydaje się, że to jest stwierdzenie jednoznaczne.

Doprecyzowując informację z 22 września informujemy, że treść rozporządzenia może zmieniać tylko właściwy Minister po przeprowadzeniu przewidzianej prawem legislacji i nikt inny, kto nie ma upoważnienia ustawowego.

Z poważaniem

Biuro Prasowe MŚ


Wprawdzie znowu nie padło jednoznaczne stwierdzenie, że okresów polowań nie może zmieniać PZŁ, bo widać w MŚ jakiekolwiek krytyczne stanowisko wobec PZŁ nie daje się wyartykułować, ale ponieważ PZŁ nie posiada "upoważnienia ustawowego" do zmian okresów polowań, to można jednoznacznie stwierdzić, że uchwały organów PZŁ ograniczające okresy polowań określone Rozporządzeniem MŚ w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne nie obowiązują. Uchwały nie mające podstawy prawnej i jako takie nieobowiązujące myśliwych i kół łowieckich powinny zostać natychmiast usunięte z obrotu prawnego w Związku, żeby nie myliły jego członków i nie kompromitowały jego organów.