Poniedziałek
12.03.2012
nr 072 (2416 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Kto odpowiada za wpis do książki autor: Piotr Gawlicki
Ustawa 'Prawo łowieckie" czyni myśliwego wykonującego polowanie odpowiedzialnym za dokonanie wpisu w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Równocześnie rozporządzenie MŚ o warunkach wykonywania polowania pozwala na dokonywanie wpisów w tej książce również przez myśliwych upoważnionych do dokonania wpisu przez myśliwego polującego oraz przez osoby upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego. W tej sytuacji w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wpisu dokonuje osobiście myśliwy polujący w obwodzie łowieckim albo inny myśliwy przez niego upoważniony, albo też osoba upoważniona przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego.

W powyższej sytuacji prawnej polujący w obwodzie łowieckim myśliwy może nie tylko sam dokonać wpisu, ale może też upoważnić innego myśliwego o dokonania za niego wpisu lub zwrócić się z tym do osoby upoważnionej przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, np. telefonicznie, wiadomością SMS lub email'em, licząc, że osoba upoważniona dokona wpisu. Zdarzyć się jednak może, że osoba upoważniona nie dokona wpisu w ogóle, dokona go błędnie, np. co do czasu lub miejsca polowania, albo też wpisze polującego myśliwego do książki w innym obwodzie. W takiej sytuacji ważnym dla myśliwych staje się pytanie, kto odpowiada za błędny wpis do książki lub jego brak. Dlatego redakcja zwróciła się do Ministerstwa Środowiska z następującym pytaniem:

Kto i jakiej odpowiedzialności podlega (karnej, dyscyplinarnej w PZŁ, moralnej, innej?), jeżeli myśliwy polujący w obwodzie nie dokonuje osobiście wpisu do książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, tylko wpisu powinien dokonać inny myśliwy przez niego upoważniony, albo też osoba upoważniona przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, ale osoba upoważniona wpisu nie dokonuje lub też dokonuje go błędnie, np. co do czasu i miejsca polowania, albo też dokonanego odstrzału zwierzyny.

W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie.

Zgodnie z art. 42b ust. 1 i 3 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 126, poz. 1066, z późn. zm.), zw. dalej jako „P.ł.”, myśliwy wykonujący polowanie odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zawierającego termin rozpoczęcia i zakończenia polowania indywidualnego oraz ilość i gatunek pozyskanej zwierzyny. § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska
z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548, z późn. zm.), zw. dalej jako „rozporządzenie”, umożliwia dokonanie wpisu w imieniu myśliwego wykonującego polowanie przez upoważnionego przez niego innego myśliwego albo osobę upoważnioną do dokonywania wpisów przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.

Udzielenie upoważnienia nie zwalnia jednak myśliwego wykonującego polowanie z odpowiedzialności za skutki wynikające z niedokonania wpisu przez osobę upoważnioną. Art. 42b ust. 3 P.ł. stanowi bowiem jednoznacznie, że to myśliwy jest odpowiedzialny za dokonanie wpisu w książce ewidencji. W naszej opinii wiąże się to m.in. z koniecznością podjęcia przez myśliwego działań zmierzających do ustalenia przed rozpoczęciem polowania lub po jego zakończeniu, czy wymagany wpis został dokonany. Przepisy P.ł. oraz rozporządzenia nie określają jednak konsekwencji niewykonania lub niewłaściwego wykonania tego obowiązku. W szczególności niedokonanie lub nienależyte dokonanie wpisu w książce ewidencji przez myśliwego wykonującego polowanie lub upoważnioną osobę nie narusza przepisów karnych P.ł. Zgodnie bowiem z art. 51 ust. 1 pkt 7 P.ł. karze grzywny podlega jedynie niedokonanie wymaganych w art. 42b ust. 2 tej ustawy wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego. Z art. 42 Pł. wynika, że warunkiem wykonywania polowania jest posiadanie uprawnień do wykonywania polowania oraz zgody dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. W przypadku polowania indywidualnego zgoda ta wyrażana jest w formie upoważnienia do wykonywania tego polowania. Braku wpisu w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym nie należy zatem utożsamiać z brakiem zgody na wykonywanie polowania. Tym samym polowanie mimo niespełnienia obowiązku wpisu do książki ewidencji nie może być uznane za polowanie bez uprawnień do polowania – art. 53 pkt 4 P.ł.

Oprócz odpowiedzialności karnej członkowie PZŁ podlegają również odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów P.ł. oraz wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń, Statutu PZŁ, uchwał organów PZŁ, wykonywanie polowania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką oraz działanie na szkodę PZŁ lub dobrego imienia łowiectwa (§ 137 ust. 1 w zw. z § 136 ust. 1 Statutu PZŁ). Z tego względu rozważyć można odpowiedzialność dyscyplinarną myśliwego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku wpisu do książki ewidencji. Ocena, czy zachodzi taka odpowiedzialność, powinna być jednak dokonywana przez sądy łowieckie w oparciu o zebrany materiał dowodowy w sprawie.


Z powyższego wynika, że za złe wykonanie pełnomocnictwa, czyli za brak wpisu albo wadliwość wpisu nie odpowiada osoba upoważniona, tylko myśliwy wadliwie zapisany. Grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna przed sądem łowieckim, a o sprawach dyscyplinarnych z powodu braku lub niewłaściwego wpisu słyszał pewnie każdy członek PZŁ. Co ma oznaczać i jak ma wyglądać podjęcie przez myśliwego działań zmierzających do ustalenia przed rozpoczęciem polowania lub po jego zakończeniu, czy wymagany wpis został dokonany Ministerstwo nie pisze, pozostawiając to polującemu. Na zdrowy rozum, ustalenie przed polowaniem, czy wpis został dokonany prawidłowo, wymaga odwiedzenia książki i sprawdzenia wpisu. To samo dotyczy wypisania z książki, które polujący powinien sprawdzić, bo ryzyko odpowiedzialności dyscyplinarnej jest znaczące. Jeżeli tak, to po co rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza możliwość zapisu przez pełnomocnika, jeżeli odpowiedzialność dyscyplinarna za niewłaściwy wpis i tak pozostaje przy polującym, który powinien to sprawdzać, a upoważniony pełnomocnik jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności?