Środa
21.03.2012
nr 081 (2425 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Co Lasy Państwowe na protokół ubytków autor: Redakcja "Łowiecki"
Poniżej korespondencja, którą redakcja wymieniła z rzecznikiem prasowym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

Do redakcji wpłynął protokół z ustaleniami i wnioskami z narady przeprowadzonej w siedzibie jednej z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, na której przy obecności przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego ustalono wzór protokołu ubytków, o którym mówi §3 ust.5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych [Dz.U. 20007 Nr 221 poz.1646]. Wzór tego protokołu z instrukcją wypełniania i postępowania w załączeniu. Redakcja próbowała ustalić kto jest autorem tego wzoru i instrukcji do niego, ale bezskutecznie, choć jedna z sugestii płynąca od osób indagowanych wskazała Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy załączone do niniejszego wzór protokołu i instrukcja stosowania powstały w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i z niej trafiły do Regionalnych Dyrekcji LP oraz Polskiego Związku Łowieckiego?

2. Czy załączone do niniejszego wzór protokołu i instrukcja stosowania są zdaniem Generalnej Dyrekcji LP zgodne §3 ust.5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych [Dz.U. 20007 Nr 221 poz.1646], szczególnie w aspekcie miejsca przechowywania takiego protokołu oraz obowiązku sfinansowania kosztów dokumentacji fotograficznej?

3. Czy załączone do niniejszego wzór protokołu i instrukcja mogą być przez jakikolwiek podmiot narzucone kołom łowieckim do obowiązkowego stosowania, a jeżeli tak, to przez kogo i na jakiej podstawie prawnej?

Z poważaniem

Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny
Dziennik "Łowiecki"


Pozniżej odpowiedź na powyższe pytanie, przygotowana prez Jana Błaszczyka głównego specjalistę ds. łowiectwa w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, otrzymana już następnego dnia:

Odpowiadając na zapytania zawarte w mailu uprzejmie informuję, że załączony wzór protokołu stwierdzenia ubytku, jak również instrukcja nie powstały w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Z informacji poprzedzającej Pańskie zapytania wynika, że dokumenty te powstały na naradzie, która odbyła się w jednej z RDLP. W naradzie, jak Pan informuje brali udział przedstawiciele PZŁ.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie zalecała również dyrekcjom regionalnym tworzenia wzorów takiego dokumentu.

Paragraf 3 ust 5 wymienionego przez Pana rozporządzenia MŚ nie nakłada na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązku stosowania konkretnego wzoru protokołu. Wzór taki nie został również dołączony do rozporządzenia. Oznacza to, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może tworzyć dokument – protokół wg. własnego uznania, byleby zawarte w nim były informacje pozwalające na wpisanie stwierdzonego ubytku w odpowiedniej rubryce rocznego planu łowieckiego. Protokół musi być oczywiście potwierdzony przez jedną z osób wymienionych w cytowanym już ustępie 5.

Odnosząc się do konkretnego wzoru i instrukcji załączonej do maila uważam, że dla usprawnienia postępowania mogą być one tworzone, niezależnie od tego kto będzie inicjatorem takiego działania. Powinno to jednak stanowić wynik zgodnego działania dzierżawców obwodów łowieckich np. z nadleśniczym zatwierdzającym rpł. Wszelkie próby jednostronnego narzucania samego wzoru, bądź trybu działania (postępowania) związanego ze stwierdzeniem ubytku są niedopuszczalne.

Z informacji przekazanej przez Pana Redaktora trudno zorientować się czy wzór i instrukcje wypracowano w uzgodnieniu czy też nie. Obecność przedstawicieli PZŁ może wskazywać na to, iż wymienione dokumenty zyskały ich aprobatę.

Reasumując stwierdzam, że w moim przekonaniu protokół stwierdzenia ubytku powinien być tak sporządzony aby zawierał wszystkie niezbędne informacje pozwalające zaliczyć ubytek do wykonania rocznego planu pozyskania zwierzyny. Sama forma protokołu nie ma większego znaczenia.

Pozdrawiam

Anna Malinowska
Rzecznik Prasowy
Lasów Państwowych


Reasumując stanowisko Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych można stwierdzić, że nie w tej Dyrekcji powstał protokół ubytków przyjęty na naradzie w RDLP w Gdańsku. Co więcej, zdaniem rzecznika prasowego DGLP, jeżeli wzór takiego protokołu ewentualnie powstaje, to powinien być on wynikiem zgodnego działania kół łowieckich i np. nadleśniczego zatwierdzającego plan łowiecki, a nie może być jednostronnie narzucany. Smutno przy tym brzmi konkluzja, że obecność na naradzie w RDLP przedstwicieli PZŁ może wskazywać na to, iż wymienione dokumenty zyskały ich aprobatę. Też tak myślę, z tym, że jestem absolutnie przekonany, że aprobata ta udzielona została całkowicie bezmyślnie i bez najmniejszej próby zastanowienia się, czy wzór protokołu jest zgodny z prawem i czy odpowiadać będzie kołom łowieckim. Jeżeli zaś stanowisko Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych sugeruje, że ewentualnie powstający wzór protokołu wymaga zgody kół łowieckich, to wcinanie się organów PZŁ w to uzgodnienie jest niczym innym jak naruszeniem kompetencji, jakie tym organom przypisuje prawo. Stąd tytułowe pytanie artykułu Dlaczego PZŁ staje przeciw myśliwym? tylko zyskuje na znaczeniu.

PS - podobne pytanie jak do DGLP wysłaliśmy do MŚ i ZG PZŁ. Ciągle oczekujemy ich stanowiska.