Piątek
06.04.2012
nr 097 (2441 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Protokół ubytków wg PZŁ autor: Redakcja "Łowiecki"
Ponad dwa tygodnie temu przedstawiliśmy w dzienniku próbę narzucenia kołom łowieckim wzoru protokołu ubytków w województwie Pomorskim. Opublikowaliśmy również stanowisko Dyrekcji Generalnej LP w tej kwestii. Okazało się jednak, że identyczny wzór protokołu obowiązywał już od roku w wojewodztwie Małopolskim, gdzie przyjęto go identycznie jak w Gdańsku, to jest na naradzie w RDLP w Krakowie, przy udziale prezesów ORŁ PZŁ z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Prezesi ORŁ Janusz Szkatuła, Henryk Gąsior i Tadeusz Kubacki podpisali porozumienie z Dyrektorem RDLP w Krakowie, w którym zobowiązali się, że od dnia 1 kwietnia 2011 r. wszystkie koła łowieckie w województwie będą stosowały wzór protokołu oraz procedury jego zgłaszania w nadleśnictwie, jawnie niezgodne z Rozporządzeniem MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich. Jak informowali nas nasi czytelnicy, koła, które sporządzały protokoły ubytków literalnie zgodnie z w/w Rozporządzeniem MŚ, były w niektóych nadleśnictwach szykanowane, ponieważ nie stosowały procedury zgodnej z w/w porozumieniem, ale zgodnej z w/w Rozporządzeniem.

Pisząc na temat wzoru protokułu ubytków i procedury ich stosowania, nie mieliśmy jeszcze stanowisk Zarządów Okręgowych z województw Pomorskiego i Małopolskiego, stanowiska Zarządu Głównego, ani stanowiska Ministerstwa Środowiska. Tego ostatniego nie mamy w całości do chwili obecnej (jest częściowe, nie odpowiadające na podstawowe pytania o zgodność z prawem omawianych wzorów protokołów), ale mamy stanowisko PZŁ. Przewodniczący ZO PZŁ w Elblągu Wienczysław Tylkowski oraz ZO PZŁ w Słupsku Marian Wilczewski generalnie odcięli się od ustaleń narady w RDLP w Gdańsku i poinformowali redakcję, że żaden z organów okręgowych nie zaakceptował wzoru protokołu ubytków zaproponowanych przez Lasy Państwowe i nie zalecali koło w swoich okręgach stosowania tych wzorów. Zarządy Okręgowe PZŁ w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w ogóle nie odpowiedziały, ale w pewien sposób odpowiedział za nich Zarząd Główny PZŁ, stanowiskiem przesłanym redakcji przez Rzecznika Prasowego PZŁ Marka Matyska. Wpierw stanowisko ZG PZŁ nt. sytuacji w województwie Pomorskim:

Warszawa dnia 23.03.2012 r .

BOP 144/12

W związku z pytaniami postawionymi w piśmie z dnia 19.03.2012 r. dot. protokołu ubytków wyjaśniam co następuje:

1. Treść załączonego do pisma protokołu nie powstała w Polskim Związku Łowieckim i nie była ona ze Związkiem konsultowana. Z uzyskanych informacji wynika, że protokół ten powstał w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i został przekazany podczas narady w dniu 02.02.2012 r. jej uczestnikom. Do treści protokołu, w szczególności w zakresie dokumentacji fotograficznej, zgłaszał uwagi Łowczy Okręgowy PZŁ w Elblągu kol. W. Tylkowski, jednak nie zostały one wzięte pod uwagę.

2. Protokół nie został przekazany kołom PZŁ do obowiązkowego stosowania, jednak ZO PZŁ w Gdańsku przesłał go wraz z komunikatem do kół łowieckich okręgu gdańskiego. Z ustaleń i wniosków z narady sporządzonych przez Romana Wasilewskiego – gł. specjalistę ds. gospodarki łowieckiej i polowań DRLP w Gdańsku i podpisanych przez Dyrektora Zbigniewa Kaczmarczyka wynika, że protokół upadku i wytyczne do jego stosowania mają być przekazywane dzierżawcom czy zarządcom obwodów łowieckich podczas zatwierdzania rocznych planów łowieckich.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie planów łowieckich oprócz przytoczonej w piśmie treści nie zawiera delegacji do opracowania wzoru protokołu, jak i prawa do narzucania dzierżawcom obwodów łowieckich trybu postępowania w przypadku stwierdzenia ubytku czy też prawa do nakładania na nich obowiązków nie wymienionych w przepisie § 3 ust.5 . Treść i forma protokołu należy do swobodnego uznania dzierżawcy czy zarządcy obwodu, przy czym musi on zawierać dane niezbędne do „zdjęcia z planu” zwierzyny. Nikt nie powinien kwestionować obowiązku podania danych osoby sporządzającej protokół, daty i miejsca jego sporządzenia, miejsca stwierdzenia ubytku, gatunku, płci, ewentualnie klasy wieku zwierzyny płowej czy też stwierdzenia, że był to dzik warchlak, przelatek lub dzik starszy. Oczywiście protokół musi być potwierdzony przez jedną z osób wymienionych w rozporządzeniu, a także powinien być przechowywany u dzierżawcy czy zarządcy obwodu. Brak jest podstaw do nakładania obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej lub przekazywania protokołu w określonym terminie nadleśnictwu.

4. Odpowiadając na pytanie drugie stwierdzić zatem należy, że przedstawiony protokół nie jest sprzeczny z rozporządzeniem w sprawie planów łowieckich, o ile zarządca czy dzierżawca obwodu zawarł w nim z własnej woli i dla własnych potrzeb ujęte tam dane. Zastrzeżenia budzą natomiast, z przyczyn podanych wyżej, wytyczne do protokołu, w zakresie w jakim nakładają obowiązki nie wynikające ze stosownego przepisu rozporządzenia.


A teraz stnowisko ZG PZŁ w sprawie sytuacji w województwie Małoposkim:

Warszawa dnia 29.03.2012 r .

BOP 152/12

W związku z kolejnym pismem dot. protokołu ubytków, a także pismami skierowanymi do zarządów okręgowych PZŁ w Nowym Sączu i Tarnowie Polski Związek Łowiecki podtrzymuje w całości stanowisko i argumentację przedstawioną w odpowiedzi z dnia 23.03.2012 r. I tak:

1. Obowiązujące przepisy nie przewidują narzucenia dzierżawcom czy zarządcom obwodów łowieckich sporządzania dokumentacji fotograficznej dla zobrazowania ubytku, jak i obowiązku przekazywania protokołów ubytków właściwym nadleśnictwom.

2. Brak jest jakichkolwiek podstaw do odmowy zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego w części dot. ubytków z uwagi na fakt, że nie spełnione zostały wymogi określone kwestionowanym wzorem protokołu, jak i wytycznymi do niego. O ile protokół spełnia wymogi przewidziane w stosownym przepisie rozporządzenia Ministra Środowiska to brak jest podstaw do kwestionowania przez nadleśnictwa ubytków.

3. Z posiadanych informacji wynika, że zbieżny z powyższym pogląd prezentuje zarówno Ministerstwo Środowiska, jak i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Odpowiadając na postawione przez Redakcję w wymienionych we wstępie pismach pytania, po zasięgnięciu informacji w zarządach okręgowych PZŁ, wyjaśniam co następuje:

- porozumienie z dnia 26.04.2011 r. powstało podczas spotkania, na jakie zaprosił Prezesów Okręgowych Rad Łowieckich w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Spotkanie dotyczyć miało ogólnych zagadnień łowieckich bez sprecyzowania konkretnych spraw, jakie mają być poruszone. W związku z powyższym prezesi ww. Rad Łowieckich nie dysponowali pełnomocnictwami do podpisywania jakichkolwiek porozumień bowiem problem ten pojawił się dopiero podczas spotkania. W jego trakcie przedstawiono opracowany w Lasach Państwowych protokół, który po dyskusji i poprawkach zgłoszonych przez prezesów okręgowych rad łowieckich został przez nich zaakceptowany. Przy podpisywaniu protokołu nie wzięto niestety pod uwagę stosownego przepisu rozporządzenia traktującego o obowiązku dokumentowania ubytków formułując jednocześnie protokół w sposób nakładający na koła obowiązki nie przewidziane w rozporządzeniu. Stronom porozumienia, przynajmniej ze strony PZŁ, przyświecała chęć ujednolicenia wzoru protokołu, tak aby nie budził on wątpliwość w poszczególnych nadleśnictwach czy też chęć wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości, jakie mogą być związane z konieczności uwzględniania w rocznych planach łowieckich ubytków czy też nawet nadużywania tej „ instytucji ” przy sporządzaniu planów. Jak wspomniano nie wzięto pod uwagę faktu, że sprawę protokołu reguluje już przepis § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie planów łowieckich i brak jest podstaw do sporządzania i narzucania kołom łowieckich obowiązujących druków protokołów.

- podpisane porozumienie zostało przesłane do kół łowieckich okręgu krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego do stosowania.

- fakt podpisania porozumienia, jak i przesłanie wzorów protokołów ubytków nie był znany wcześniej Zarządowi Głównemu PZŁ, nie posiadamy też informacji aby tego typu porozumienia, poza znanymi już okręgami, były podpisywane.

Powyższe stanowisko zostanie przekazane łowczym okręgowym celem wzięcia go pod uwagę w procesie corocznego zatwierdzania rocznych planów łowieckich.


Wydaje się, że stanowisko Zarządu Głównego PZŁ zamyka sprawę, co najmniej na płaszczyźnie wewnątrz związkowej. Stanowisko to jest w ocenie redakcji właściwe, szkoda tylko, że trzeba było rabanu w prasie, żeby to stanowisko powstało i zostało przekazane okręgom, które wcześniej jakoś zupełnie bezwolnie poddawały się żądaniom formułowanym przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, wbrew prawu i wbrew interesom kół łowieckich, a działacze podpisywali lub milcząco akceptowali porozumienia, do czego nie mieli ani podstaw prawnych ani upoważnień organów PZŁ.