Piątek
09.11.2012
nr 314 (2658 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Więcej o skardze do Trybunału autor: Radosław Abucewicz
Przedstawiamy naszym czytelnikom wypowiedzi zarejestrowane bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dziennikarze dziennika "Łowiecki" rozmawiaja przed kamerą z uczestnikami postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym z członkowie PZŁ Andrzejem Witkowskim i Wiesławem Tajerem, pierwszymi myśliwymi, których sprawy przyjęte zostały do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. W oparciu o skargi konstytucyjne sporządzone w ich imieniu przez adwokatów: Miłosza Marszała oraz Wojciecha Wownysza oraz wnioski wpływające do Rzecznika Praw Obywatelskich, ten ostatni wniósł również swój wniosek o uznanie za niekonstytucyjne zapisy ustawy Prawo Łowieckie, pozwalające karać zawieszeniem w prawach członka PZŁ bez kontroli sądów powszechnych.

Skarga konstytucyjna Rzecznika Praw Obywatelskich, choć złożona najpóźniej, wyprzedziła skargi wymienionych wyżej myśliwych i została poparta przez Sejm, Prokuratora Generalnego oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. W dniu 6 listopada 2012 Trybunał Konstytucyjny przyznał rację myśliwym. Z uzasadnienia wyroku wynika, że za datę powstania PZŁ uznać należy rok 1952, że Polski Związek Łowiecki nie jest stowarzyszeniem, do której przynależność jest dobrowolna i że ochrona praw członkowskich jest w tej organizacji co najmniej niewystarczająca. Trybunał Konstytucyjny tym wyrokiem zburzył pojęcie demokracji jaką szczycić się chcą organa Związku, na podstawie własnych unormowań, które takimi wcale nie są.


Redakcja od początku, kiedy to rodziły się podstawy w sprawie Kol. Tajera do doprowadzenia spraw przed Trybunał Konstytucyjny, wspierała te działania służąc nie tylko radą i umożliwiając kontakty, ale konsultowała niemalże wszystkie powstające pisma procesowe, ale także poprzez osobiste zaangażowanie choćby w postaci pełnienia funkcji obrońcy przez Głównym Sądem Łowieckim. To redakcja problemami myśliwych zainteresowała także Helsińską Fundację Praw Człowieka, która przysyłała swoich obserwatorów na szereg spraw przed sądem powszechnym, a także przed sądami łowieckimi.

Oglądając poniższe relacje filmowe mamy okazję poznać jak powstały i jak trafiły na wokandę Trybunału Konstytucyjnego z pozoru błahe, niedoceniane przez władze PZŁ problemy szarych członków, które można było rozwiązać przy minimum dobrej woli, przez zastosowanie się do przepisów prawa, czego jednak wymienionym wyżej Kolegom odmówiono. Są to wypowiedzi osób, dzięki którym Trybunał Konstytucyjny mógł się szeroko wypowiedzić na temat Polskiego Związku Łowieckiego i niedopuszczalnych praktyk karania swoich członków karami dyscyplinarnymi, do czego nie miał podstaw, bo zapisy prawa, z których korzystał, okazały nię niezgodne z zapisami konstytucji.


Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka:
Andrzej Witkowski:
Wiesław Tajer:
adwokat Wojciech Wownysz:

Redakcja aktualnie monitoruje podjęte już działania zmierzające do zmiany ustawy prawo łowieckie także w innych zapisach oraz działania zmierzające do likwidacji monopolu PZŁ w realizacji gospodarki łowieckiej.


PS - wypowiedzi przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratura Generalnego i Sejmu oraz ogłoszenie wyroku i przedstawienie uzasadnienia do niego można obejrzeć w formie video na stronie Tv.Łowiecki.