Środa
07.01.2009
nr 007 (1256 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Najlepsi do organów krajowych, cz. II autor: Hubert Zentkowski
Czytelnikom dziennika "Łowiecki" obiecałem w felietonie z dnia 12 grudnia ub.r. opis krucjaty mgr inż. Ryszarda Gierlińskiego, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i prezesa KŁ Nr 76 "Jeleń" w Parczewie, okręg Bialsko Podlaski, przeciwko Wiesławowi Tajerowi, przewodniczącemu komisji rewizyjnej tego samego koła. Przypomnę, że wyniki kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Białej Podlaskiej za lata 2003-2005 oraz komisji rewizyjnej koła pod kierownictwem Wiesława Tajera za rok 2005/06 nie były pomyślne dla zarządu KŁ Nr 76 "Jeleń" w Parczewie, kierowanego przez mgr inż. Ryszarda Gierlińskiego. Wśród zarzutów były miedzy innymi takie, że brak pokwitowań za pieniądze księgowane jako szkody wypłacone rolnikom budzi wątpliwości, czy kwoty te zostały rzeczywiście wypłacone, a wypłat takich dokonał osobiście prezes koła na sumę 3,120 zł.

Lata mijały, zarząd koła uchybień wskazanych przez OKR i KR koła nie usunął, ale pamiętał o nich Wiesław Tajer. W lutym 2007 r. poprosił o spotkanie z prezesem ORŁ Aleksandra Witt-Kompą i przewodniczącym ZO Romana Laszuka i podczas tego spotkania, wspólnie z obecnym na spotkaniu mgr inż. Ryszardem Gierlińskim ustalono, że nieprawidłowości zostaną usunięte. Ponieważ uchybienia dalej nie były usuwane, Wiesław Tajer złożył doniesienie do prokuratury, prosząc o przeprowadzenie dochodzenia na okoliczność niewłaściwego nadzoru nad gospodarką koła i nieudokumentowanymi wydatkami, wskazując mgr inż. Ryszarda Gierlińskiego jako na osobę, która miała największy wpływ na tę sytuację i sama popełniała nieprawidłowości. Już w trzy tygodnie po złożeniu doniesienia, Wiesław Tajer stał się podejrzanym o popełnienie przewinienia łowieckiego, że na polowaniu zbiorowym obraził łowczego koła Mirosława Kiewela nazywając go kłamcą i oszustem, a OSŁ w Białej Podlaskiej szybko uznał Wiesława Tajera winnym tego czynu i udzielił mu kary nagany.

mgr inż. Ryszarda Gierlińskiego nie wystarczyło chyba w/w postępowanie dyscyplinarne przeciwko Wiesławowi Tajerowi, bo w sierpniu 2007 r. złożył do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ, wraz z pięcioma innymi członkami KŁ Nr 76 "Jeleń" w Parczewie, żądanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Wiesława Tajera za ..."działanie na szkodę Zrzeszenia i dobrego imienia łowiectwa"..., zarzucając przewodniczącemu KR w swoim kole, złożenie zawiadomienia do prokuratury o nieprawidłowościach popełnionych przez sześciu członków koła, akurat przeciw tym, którzy teraz zgodnie podpisali pismo do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ. Podpisani pod pismem mgr inż. Ryszard Gierliński, Antoni Kozioł, Zbigniew Małafiejew, Waldemar Wójcik, Euzebiusz Muszyński i Włodzimierz Krupski uważali, że jeżeli prokuratura umorzyła postępowanie, to oni ponieśli ..."istotne szkody w swoich dobrach osobistych - przede wszystkim poprzez narażenie na istotny uszczerbek ich dobrego imienia, co może oddziaływać zarówno na ich sytuację ściśle osobistą jak i ich działalność w ramach PZŁ".... O tym, że w sposób jednoznaczny, potwierdzony przez kontrolę OKR w Białej Podlaskiej, to oni niekompetentnie kierowali kołem dopuszczając do szeregu uchybień, w swoim piśmie nie wspomnieli. Dlaczego złożyli swoje żądanie do GRD, a nie ORD w Białej Podlaskiej, jak przewidują to uregulowania wynikające ze Statutu PZŁ można się tylko domyślać. Wydaje mi się, że przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej bliżej było do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, którego interwencja podnosiłaby rangę przewinienia i gwarantowała sprawniejsze doprowadzenie do przykładnego ukarania Wiesława Tajera.

Tadeusz Andrzejewski, Główny Rzecznik Dyscyplinarny nie zawiódł mgr inż. Ryszarda Gierlińskiego, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i natychmiast polecił pisemnie Okręgowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu w Tarnobrzegu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Wiesławowi Tajerowi. Nie może więc dziwić, że inż. Józef Rajtar (tak tytułuje się na pieczątce), z-ca ORD w Tarnobrzegu wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Wiesławowi Tajerowi, zarzucając mu, że składając ..."zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, W. Tajer nie wyczerpał możliwości postępowania wewnątrzorganizacyjnego, jakie dają przepisy zawarte w z § 70 oraz § 71 Statutu PZŁ."...

inż. Józef Rajtar okazał słabą znajomość prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, bo zapisy Statutu PZŁ postawił przed obowiązkiem ustawowym, zapisanym w Kodeksie Postępowania Karnego. Dokładny przepis kodeksu brzmi następująco:
Art. 304 § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję .....

Jednak zdaniem inż. Józefa Rajtara, jeżeli Wiesław Tajer podejrzewał popełnienie przestępstwa, to nagannym było wywiązanie się z obowiązku zapisanego w w/w Art. 304 kpk, ponieważ Statut PZŁ, najwyraźniej dla rzecznika akt "wyższego rzędu" niż ustawa, zobowiązywał go wpierw do poinformowania o tym ZO PZŁ, współdziałania z OKR oraz KR koła i złożenie doniesienia do ORD. Tego, że Wiesław Tajer bezskutecznie interweniował u przewodniczącego ZO w Białej Podlaskiej Romana Laszuka i u prezesa ORŁ Aleksandra Witt-Kompy oraz, że minęło już 2,5 roku od ujawnienia przez OKR nieprawidłowości, rzecznik nie zauważył.

Podczas trwania postępowania dyscyplinarnego nie oszczędzono Wiesławowi Tajerowi specjalnych uszczypliwości. Odmówiono powołanemu przez niego obrońcy, członkowi PZŁ i dziennikarzowi dziennika "Łowiecki" Stanisławowi Pawlukowi, prawa do obrony obwinianego. Postanowienie takie wydał prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego w Białej Podlaskiej, znany już czytelnikom Stefan Karasińki, prawdopodobnie w rewanżu, za opisanie jego niezbyt czystej działalności przez w/w dziennikarza. Dopiero Główny Sąd Łowiecki, musiał uchylić postanowienie prezesa OSŁ i dopuścił Stanisława Pawluka do obrony obwinianego. O konsekwencjach widocznej prywaty prezesa OSŁ jakoś cicho w Okręgowej Radzie Łowieckiej w Białej Podlaskiej i u prezesa GSŁ Zygmunta Jabłońskiego, nadzorującego sądy okręgowe.

Zastanówcie się Koledzy dwukrotnie, zanim wykonacie swój obywatelski obowiązek i zgłosicie się do prokuratury z podejrzeniem, że działacz PZŁ popełnił przestępstwo, bo PZŁ żąda, żebyście wpierw rozpoczęli postępowanie wewnątrzorganizacyjne, pod rygorem oskarżenia o przewinienie łowieckie. Takie oskarżenie wytoczono właśnie przeciwko Wiesławowi Tajerowi, podobnie jak w okręgu szczecińskim przeciwko Witoldowi Maziarzowi i Wojciechowi K.

Jak można się domyślić, ORD w Tarnobrzego inż. Józefa Rajtara sporządził akt oskarżenia i skierował go do OSŁ w Białej Podlaskiej. Zarzucił w nim Wiesławowi Tajerowi, ..."Wystąpienie do organów ścigania z pominięciem postępowania wewnątrzorganizacyjnego stanowi rażące naruszenie zasad określonych Statutem PZŁ.".... OSŁ też nie miał wątpliwości i uznał Wiesławowi Tajerowi winnym, ale nie dokładnie zarzutu określonego przez rzecznika, bo dodał do niego ..."Wiesław Tajer osobiście, bez porozumienia i zgody pozostałych członków komisji rewizyjnej przygotował i złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa"... . Za ten czyn skład sędziowski OSŁ w Białej Podlaskiej, w składzie: Stefan Karasiński, Lech Santus i Ryszard Darczuk, ukarał tego 75-letniego członka PZŁ z 50 letnim stażem, posiadającego brązowy, srebrny i złoty Medal Zasługi Łowieckiej, karą zawieszenia w prawach członka PZŁ na okres 1 roku. Zobowiązał też Wiesława Tajera do przeproszenia wszystkich członków zarządu koła i dwóch członków KR, podpisanych na doniesieniu na niego do GRD, poprzez wywieszenie tekstu przeprosin na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZO PZŁ w Białej Podlaskiej.

W uzasadnieniu powyższego orzeczenia Stefan Karasiński napisał m.in.:
W ocenie Okręgowego Sadu Łowieckiego w Białej Podlaskiej obwiniony Wiesława Tajer dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu polegającego na naruszeniu § 137 ust.1 pkt 2 i 4, gdyż pełniąc funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła "Jeleń" Nr 76 w Parczewie, wbrew wynikającym z tej funkcji obowiązkom wynikającym z § 70 pkt 6 i § 71 Statutu PZŁ, działając osobiście, bez konsultacji z zgody pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej, złożył doniesienie do organów ścigania"....

Jak dęta i dlaczego była powyższa ocena dokonana przez Stefana Karasińskiego w uzasadnieniu orzeczenia, dowiecie się szanowni czytelnicy już w piątek.