Poniedziałek
04.05.2009
nr 124 (1373 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Co zmienić w ustawie łowieckiej, cz. I - SĄDY autor: Piotr Gawlicki
Jak nasi czytelnicy pamiętają z poprzednich artykułów, ORŁ w Koszalinie w swojej uchwale nr 8 rozprawiła się z propozycjami zmian do ustawy 'Prawo łowieckie', które poznano jakoby m.in. za pośrednictwem dziennika "Łowiecki", co jak już wyjaśniałem, było wierutnym kłamstwem, bo żadnych propozycji nie publikowaliśmy. Przeczytawszy jednak tę uchwałę oraz podobne uchwały z innych okręgów, pomyślałem sobie, że mógłbym zgłosić swoje propozycje takich zmian w organizacji łowiectwa w Polsce, wynikające z 40-letniego aktywnego stażu w PZŁ i kole łowieckim oraz znajomości wypowiedzi naszych czytelników w okresie ponad 8 lat istnienia portalu "Łowiecki".

Uprzedzając spodziewany atak na zgłaszane przeze mnie propozycje, poinformuję moich adwersarzy, szczególnie tych spośród działaczy PZŁ, pełniących funkcje w organach, że jestem przeciwny:
  1. przekreśleniu 85 lat historii i tradycji Polskiego Związku Łowieckiego;
  2. likwidacji Polskiego Związku Łowieckiego;
  3. prywatyzacji lasów i prawa do polowania;
  4. odebraniu PZŁ demokratycznej podmiotowości w kształtowaniu swoich spraw;
  5. posługiwaniu się populistycznymi hasłami;
  6. ,

    czyli najczęściej formułowanymi zarzutami wobec najmniejszych nawet prób zmienienia czegokolwiek w PZŁ.
Jestem za to za transparentną demokracją wewnątrzorganizacyjną, zgodnością prawa łowieckiego z Konstytucją RP i prawem Unijnym, pełnym poszanowaniem i adaptowaniem w PZŁ rozwiązań właściwych dla państwa prawnego oraz taką strukturą PZŁ, która działa na rzecz członków, traktując ich podmiotowo, a nie przedmiotowo. Przy takich więc założeniach, chciałbym przedstawić swoje propozycje zmian do ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. 'Prawo łowieckie' [jednolity tekst Dz.U. 2005 Nr 127 poz. 1066z poźn. zm.], jakie uważam za najważniejsze w obecnej chwili.

Po 45 latach demokracji socjalistycznej PRL, Rzeczypospolita Polska stała się od 1989 roku demokratycznym państwem prawnym, w które wszystkie działania organów państwa, instytucji i innych jednostek organizacyjnych są precyzyjnie określane wobec obywatela na gruncie prawa, mającego w swoje źródło w Konstytucji RP. Nie jest z tej zasady wyłączony PZŁ i dlatego przystępując do analizy spraw wymagających zmian w funkcjonowaniu PZŁ, trzeba w pierwszej kolejności zając się tymi, które pomimo upływu 20 lat od momentu określenia RP państwem prawnym, nie zostały jeszcze uregulowane w zgodzie z regułami takiego państwa. Na pierwsze miejsce w tej materii wysuwają się te zapisy ustawy 'Prawo łowieckie', które prowadzą do naruszania Konstytucji RP.

Swoje propozycje przedstawię w czterech tematycznie różnych częściach, publikowanych w kolejnych dwóch tygodniach. Ułatwi to zapoznanie się z tymi propozycjami i zebranie komentarzy do każdego tematu oddzielnie. W pierwszej części zajmę się tematem niżej:


Sądownictwo łowieckie

Podstawowym niezgodnym z Konstytucja RP działaniem w Polskim Związku Łowieckim jest rozstrzyganie przez sądy łowieckie spraw naruszania ustaw i rozporządzeń regulujących zasady łowiectwa. W związku z tym, należy z ustawy 'Prawo łowieckie' usunąć te zapisy, które do tego dopuszczają. Takim właśnie zapisem do natychmiastowego usunięcia jest Art. 34 pkt 6 ustawy, traktujący, że do obowiązków PZŁ należy prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego.

Nadużywając tego zapisu Art. 34 pkt 6 ustawy, wprowadzono do statut PZŁ przepisy, naruszające bezpośrednio konstytucję RP, która powierza sprawy związane z naruszaniem prawa w gestię sądów powszechnych. Tymczasem w naszym Zrzeszeniu, sprawy o naruszanie ustaw i rozporządzeń z zakresu łowiectwa, zostały powierzone statutem sądom łowieckim, nie mającym ani konstytucyjnego, ani ustawowego umocowania, a którym pozwolono rozpatrywać sprawy i karać członków PZŁ, za naruszanie prawa łowieckiego. Ten niekonstytucyjny zapis statutu PZŁ znalazł się w §137 ust.1 pkt 1, a dla zobrazowania problemu przytaczam niżej ten właśnie paragraf, wraz z innymi tworzący wskazana przeze mnie niekonstytucyjność.

§ 136 ust.1 ..."Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega członek Zrzeszenia, który popełnił przewinienie łowieckie"...

§137 ust.1 pkt 1. Przewinieniem łowieckim członka Zrzeszenia jest działanie, bądź zaniechanie, polegające na:
1) naruszeniu obowiązującej ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń właściwego ministra regulujących zasady łowiectwa polskiego;...

§ 138 ust.1..."Postępowanie dyscyplinarne prowadzą sądy łowieckie "...


Cytowany wyżej §137 ust.1 pkt 1 statutu PZŁ jest niezgodny z następującymi artykułami Konstytucji RP:

Art. 177 1.Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów."...

w związku z innym zapisem w Konstytucji:

Art.87 ust. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia"...

Jeżeli sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, a sprawy naruszania ustaw i rozporządzeń dot. łowiectwa nie są ustawowo przekazane innym sądom, bo nawet przytoczony wyżej Art. 34 pkt 6 ustawy nie mówi nic o przekazaniu spraw dot. naruszania ustaw i rozporządzeń regulujących zasady łowiectwa jakimkolwiek sądom łowieckim i jeżeli źródłem prawa w Rzeczpospolitej Polskiej są ustawy i rozporządzenia, to sądy łowieckie nie mogą rozstrzygać spraw o naruszenie ustaw i rozporządzeń, bo te sprawy są konstytucyjnie przypisane sądom powszechnym. Dlatego poniżej przedstawiony zapis ustawy powinien zostać z niej usunięty.

Art. 34 pkt 6) prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego.

Zamiast powyższego artykułu, w Art. 32a ustawy powinien pokazać się zapis o Sądzie Koleżeńskim, jako organie Związku, z wyraźnym zaznaczeniem, że Sąd Koleżeński nie zajmuje się naruszaniem ustaw i rozporządzeń regulujących zasady łowiectwa, żeby znowu nie przyszło działaczom do głowy wpisywanie naruszania ustaw i rozporządzeń jako przewinień rozpatrywanych przez ten sąd. Moje propozycje dotyczące Sądu Koleżeńskiego będę omawiał w następnym odcinku niniejszego artykułu, w którym zajmę się wszystkimi zmianami do Art. 32a ustawy.

W przypadku uznania przez ustawodawcę, że nie przestrzeganie konkretnych zapisów ustawowych lub rozporządzeń dot. łowiectwa, które nie są obecnie wykroczeniami lub przestępstwami, wymaga karania, to musi o nie rozszerzyć zapisy Rozdziału X ustawy, powierzając te sprawy sądownictwu powszechnemu.


W czwartek zapraszam do części drugiej niniejszego artykułu, poświęconej strukturze organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego.