Sobota
26.10.2013
nr 299 (3009 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Czy prof. Radecki ma rację? autor: Redakcja "Łowiecki"
Na przełomie sierpnia i września ożywioną dyskusję na forum spowodowała uchwała ORŁ w Olsztynie z roku 2003, która zabraniała kołom łowieckim przekazania myśliwemu trofeum zwierzyny pozyskanej przez niego w drodze odstrzału ocenionego jako naganny (dwa punkty czerwone „XX”). ZO PZŁ w Olsztynie przypomniał kołom i myśliwym z okręgu o jej obowiązywaniu w Biuletynie Informacyjny nr 4/2013 z tego roku. Do tego dołączył ekspertyzę prawną prof. Wojciecha Radeckiego z Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu, która wskazywała, że uchwała ORŁ jest zgodna z prawem.

W dyskusji wskazywano m.in., że opinia prawna, uzasadniając legalną poprawność uchwały ORŁ w Olsztynie z 2003 r., powołuje się na zapisy Statutu PZŁ z roku 2006 i to na takie, które nie istniały w statucie obowiązującym w roku 2003. Tu prof. Radecki, mówiąc kolokwialnie, nie popisał się, ale to nie był jedyny zarzut formalny, jaki można było jego opinii postawić. Redakcję zainteresował zarzut braku odniesienia się do zapisu Art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, gwarantującego nienaruszalność prawa własności, a prawo to wobec koła łowieckiego uchwała ORŁ w Olsztynie ograniczała. Zgodnie z Konstytucją RP, ....Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.....

W związku z powyższym, redakcja zwróciła się do prof. Wojciecha Radeckiego z prośbą, żeby uzupełnił swoją opinię wykonaną dla ZO PZŁ w Olsztynie o pominięty w niej aspekt ewentualnego naruszania przez uchwałę ORŁ Konstytucji RP, ponieważ ograniczała ona prawo do dowolnego dysponowania swoją własnością przez koło łowieckie, co bez podstawy ustawowej, wymaganej przez Konstytucję RP, naruszać może istotę prawa własności zapisaną w art.140 kodeksu cywilnego. Prof. Radecki takiego uzupełnienia dokonał, podtrzymując swoje stanowisko w sprawie zgodności z prawem uchwały ORŁ w Olsztynie z 2003 r., ale sformułowania których użył nie są już tak stanowcze. W piśmie do redakcji wskazał przy tym, że może się mylić, a problem jest istotny i warty przedyskutowania na łamach dziennika "Łowiecki".

Uzupełnienie opinii dokonane na naszą prośbę przez prof. Wojciecha Radeckiego zamieszczamy poniżej na żółtym tle i z podkreśleniem akapitu, który wydaje się być warty dyskusji, którą profesor sugerował. Z całą opinią po korekcie można się zapoznać w portalu i zachęcamy czytelników do wypowiedzi.