Wtorek
15.08.2006
nr 227 (0380 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
ZO PZŁ w Białej Podlaskiej zdecydował .... autor: Piotr Gawlicki
Materiał dziennikarski Stanisława Pawluka z dnia 7 lipca br., opublikowany w dzienniku "Łowiecki" przyniósł bulwersującą informację o uchwale Walnego Zgromadzenia KŁ Nr 63 "Dąbrowa" w Białej Podlaskiej, niespotykanej chyba jeszcze nigdy historii PZŁ, o zakazie zeznawania przez członków koła w sądzie powszechnym w sprawach innych członków koła. Podjęta na tym samym WZ druga uchwała zawieszała w prawach członkowskich tych członków koła, którzy w sądzie się stawią i będą w takich sprawach zeznawać. Uchwały przez nas opisane zbulwersowały naszych czytelników, którzy w swych komentarzach nie pozostawili zadnych wątpliwości, że oczekują ich uchylenia.

Materiał powyższy opisywał rozprawę w Sądzie Okręgowym w Lublinie z powództwa jednego z członków KŁ "Dabrowa" Tomasza Rappe, przeciwko kołu i ZO PZŁ, o uchylenie uchwały o wykluczenie go z koła. Na tej rozprawie zeznawało wezwanych przez sąd trzech członków koła, a ich zeznania w korzystnym świetle stawiały osobę Tomasza Rappe. W ciągu tygodnia od posiedzenia sądu odbyło się posiedzenie zarządu KŁ "Dabrowa", podczas którego zarząd koła podjął decyzję o ograniczeniu A. Rudzkiemu, Z. Wrzaszczowi i Z. Olkowskiemu odstrzałów tylko do szkodników łowieckich, za ..."szkalowanie dobrergo imienia koła przezd Sądem Okręgowym w Lublinie w sprawie T. Rappe oraz z powodu negatywnej opinii o nas wyrażonej na NWZ w dniu 24/06/2006". ..., tym samym, kóre na dwa dni przed w/w rozprawą w sądzie uchwałiło zakaz zeznawania.

Stanisław Pawluk poszedł tropem powyższej uchwały zarządu i w materiale z dnia 27 lipca br., opisał jak to zarząd arbitralnie wymierzył w/w kary i wpisał je do ksiażki wyjść w obwodzie, z której zainteresowani dowiedzieli się, że nia mają prawa polować na zwierzynę łowną, z wyjątkiem drapieżników.

Materiał dziennikarski był na tyle bulwersujący, że redakcja dziennika "Łowiecki" zwróciła się do przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej Romana Laszuka, z prośbą o stanowisko ZO w sprawie wyżej opisanych uchwał podjętych w KŁ Nr 63 "Dąbrowa". Pomimo okresu urlopowego, Zarzad Okręgowy zebrał się w dniu 7 sierpnia br. i zajął się uchwałami podjętymi w tym kole, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, że stoi na straży praworządności w kołach w swoim okręgu. Informacja o podjętych decyzjach przesłana została do redakcji dziennika. Wynika z niej, że rozpatrując odwołania Antoniego Rudzkiego, Zbidniewa Wrzaszcza i Zbigniewa Olkowskiego, ZO uchylił uchwały NWZ KŁ "Dąbrowa" z dnia 24 czerwca br. Równoczesnie działając w trybie nadzoru, uchylił uchwałę zarządu tego koła o wstrzymaniu upoważnień do polowania indywidualnego w/w członków koła.

W uzasadneiniu zwrócił uwagę, że uchwały NWZ KŁ "Dąbrowa" nie znajdywały jakichkolwiek podstaw prawnych, a na dodatek naruszłąy przepisy Statutu Zrzeszenia i przepisy powszechnie obowiązujące. Zakazywanie uchwałą NWZ korzystania obywatelom z przysługujących im praw obywatelskich nazwano ..."co najmniej nieporozumienie"..., a zawieszanie nieposłusznych wobec uchwały NWZ określono ...'naruszeniem zasady kompetencyjności"... Uchwałę zarządu o ukaraniu w/w również uchylono, jako sprzeczną ze Statutem PZŁ, bo kara taka ani nie mieściła się w kategorii kar porządkowych, ani nie mogła wynikać z zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne.

Równocześnie Zarząd Okręgowy zobowiazał się , że ..."wystąpi do najbliższego Walnego Zgromadzenia Kł "Dąbrowa" z pismem informującym o niedopuszczlności podejmowania tego rodzaju uchwał, jak i niezasadnym, zakwestionowanym stanowiskiem Zarządu kołą w niniejszej sprawie."...

Jak wynika z powyższych decyzji ZO w Białej Podlaskiej, sprawę można uznać za zamknietą, w sposób jakiego ogół myśliwych i czytelników dziennika "Łowiecki" oczekiwał od tego organu PZŁ. Czy działania ZO PZŁ w Białej Podlaskiej wobec koła i członków KŁ "Dabrowa" będzie można nazwać rzeczywiście bez zarzutu, odpowie sprawa prowadzona przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Jeżeli wyrok w tym sądzie będzie dla Tomasza Rappe niekorzystny, to potwierdzi, że nie uchylenie przez ZO PZŁ uchwały WZ KŁ "Dąbrowa" o wykluczeniu go z koła było prawidłowe. Ale jeżeli wyrok sądu będzie dla Tomasza Rappe korzystny i uchwała WZ wykluczająca go z koła zostanie uchylona, to pozostanie niesmak, że nieprawidłowości przy jej podjęciu uszły uwadze ZO PZŁ w Białej Podlasce. Gdyby tak się stało, to pozostanie życzyć Koledze Romanowi Laszukowi, żeby w podobnych sprawach w przyszłości ZO dochował większej staranności, a rozpatrywane sprawy rozstrzygał w sposób, w jaki potrafił rozprawić się z opisanymi wyżej pomysłami NWZ i zarządu KŁ Nr 63 "Dąbrowa" w Białej Podlaskeij.