Poniedziałek
21.01.2019
nr 021 (4922 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Taki statutu należy się członkom PZŁ autor: Piotr Gawlicki
Opublikowany przez redakcję 08/01/2019 projekt statutu powstał w ciągu dwóch dni na bazie projektu opracowanego przez komisje statutową NRŁ. Znalazło się w nim wiele propozycji, ale ze względu na bardzo mało czasu, nie wszystkie zapisy tego projektu zostały gruntownie przeanalizowanie. Okres czasu od tamtego momentu pozwolił na dokładniejsze przyjrzenie się projektowi komisji statutowej NRŁ, a dodatkowo napłynęły do redakcji uwagi i propozycje, za co serdecznie dziękuję. Pozwoliło mi to na przygotowanie projektu kompletnego, którego propozycje idą w kierunku oczekiwań członków PZŁ. Ten projekt statutu, różniący się od propozycji NRŁ dzisiaj publikujemy.

Przedstawiony przeze mnie projekt porządkuje wiele spraw, w tym redakcyjnych, ale przede wszystkim wprowadza szereg zmian, nie tylko w stosunku do projektu komisji statutowej Naczelnej Rady Łowieckiej, ale również porządkuje i uzupełnia mój projekt sprzed dwóch tygodni. Wtedy to czytelnicy dziennika "Łowiecki" wyrazili swoje zdanie na temat tego projektu, popierając go jednoznacznie w ankiecie porównującej istniejące projekty, w której w ciągu 4 dni wypowiedziało się 409 osób. 52% procent respondentów opowiedziało się za projektem przygotowanym przeze mnie, a tylko 18% poparło projekt komisji statutowej NRŁ. Był to jasny przekaz, że rozwiązania przygotowane w NRŁ nie odpowiadają większości członków PZŁ.

Przesłaliśmy wówczas mój projekt członkom NRŁ, którzy przegłosować mają projekt dla Krajowego Zjazdu Delegatów. Nie wiemy, czy członkowie NRŁ z niego skorzystali i jakie zapisy projektu nowego statutu NRŁ już przyjęła, bo pracuje bez żadnego kontaktu z członkami PZŁ, nie informując ani o tym, co już przyjęła, ani nawet o tym, kiedy się spotyka i co z jej posiedzeń wynika dla nas członków PZŁ. No ale widać NRŁ przyjmuje stary i sprawdzony sposób kierowania Związkiem - tajne/poufne, który obecny Zarząd Główny chyba żartem nazwał "zwiększeniem transparentności działań" w planowanych przedsięwzięciach ZG PZŁ, zapisanych w swoim pierwszym komunikacie po powołaniu.

Zmiany do projektu komisji statutowej NRŁ wypunktowuję niżej, ale nie przytaczam do nich uzasadnień ze względu na obszerność tej tematyki. Jedno je łączy, to są zmiany demokratyzujące relacje członków, kół łowieckich i organów PZŁ. Nie wszystkie zmiany zawarte w tekście projektu zostały ujęte niżej, bo jest ich naprawę dużo, a niektóre mają tylko redakcyjne znaczenie, ale jeżeli coś znaczącego pominiętego niżej i czytelnicy znajdą to w tekście projektu, to listę poniżej uzupełnimy. Równocześnie obiecuję, że na pytania i uwagi dotyczące poszczególnych punktów na pewno odpowiem, bo do każdego z poniższych punktów jest szczegółowe uzasadnienie, oparte o moje doświadczenie jako członka Polskiego Związku Łowieckiego przez 50 lat oraz dziesiątki przykładów z życia kół, przysłanych do redakcji dziennika "Łowiecki" przez ostatnie lata. To kopalnia wiedzy o praktycznych konsekwencjach, takich a nie innych zapisach w statucie, z których te negatywnie wpływające na relacje wewnątrzzwiązkowe powinny zostać wyeliminowane.

Proponowane zmiany do projektu statutu przyjętego przez komisje statutową NRŁ
(wersja 2.0 z dnia 21 stycznia 2019 r.)
 1. Do praw członków PZŁ dopisano prawo do spotkań i dyskusji z kandydatami do objęcia funkcji w organach Zrzeszenia;
 2. Zamiast miejsca stałego zamieszkania, członek Zrzeszenia informuje zarząd okręgowy o adresie miejsca stałego pobytu;
 3. ZO PZŁ ma pomagać w znalezieniu koła dla odbycia stażu, a nie narzucać stażysty kołu;
 4. Można mieć przerwę w odbywaniu stażu;
 5. Można się odwołać do ZO PZŁ w przypadku nie zaliczenia stażu;
 6. Nie można wykluczyć koła z PZŁ za naruszanie przepisów ustawy, Statutu lub uchwały organów Zrzeszenia;
 7. Koło może utracić członkostwo w PZŁ tylko w przypadku braku zarządu lub obniżenia się liczby członków poniżej 10 i nie usunięcia tych przeszkód w ciągu 6 m-cy.
 8. Dzierżawienie, czy nie obwodu nie ma wpływu na utratę przez koło członkostwa w PZŁ i koło może istnieć bez obwodu, np. czekając na zwolnienie się jakiegoś obwodu do wydzierżawienia;
 9. Nie można wykluczyć myśliwego z PZŁ lub koła za nie zapłacenie składki lub innej opłaty uchwalonej dla wszystkich, bo to są sprawy cywilno-prawne, których nie można rozstrzygać wewnątrzorganizacyjnie;
 10. Za uchylanie się od płatności wpisowego, składek i innych opłat równo obowiązujących wszystkich członków koła można karać karą porządkową, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wpłacenia zaległych składek w termie 30;
 11. Za uchylanie się od płatności składek PZŁ karę porządkową nakłada zarząd okręgowy;
 12. Nie można wykluczyć członka z koła za naruszenie zasad etyki łowieckiej i koleżeństwa, bo to pojęcia nie są definiowane jednoznacznie i w przeszłości służyły do usuwania osób niewygodnych zarządom kół;
 13. Status członka niezrzeszonego otrzymuje się automatycznie, nie będąc członkiem żadnego koła;
 14. Legitymacja członkowska PZŁ wydawana jest na 12 lat i nie wymaga potwierdzania ważności co roku;
 15. Z zadań koła i członków wykreślono uczestnictwo w realizacji zadań zlecanych, w ramach obowiązującego prawa, przez właściwe organy administracji rządowej, bo jeżeli prawo przewiduje zlecanie coś kołu, to nie trzeba tego powtarzać w statucie;
 16. Zarząd koła musi przyjąć do koła niezrzeszonego członka Zrzeszenia, którego właściwy zarząd okręgowy jest również właściwym dla danego koła, z zastrzeżeniem jak niżej;
 17. Obowiązek wyżej wygasa, jeżeli po dniu wejścia w życie tego statutu, koło przyjmie tylu członków niestowarzyszonych, ilu statystycznie przypadało w danym okręgu na jeden obwód dzierżawiony przez koła tego okręgu na dzień 31 grudnia 2018 r. Liczbę tę określi zarząd okręgowy do dnia wejścia w życie tego statutu.
 18. Członek Zrzeszenia mający stałe miejsce zamieszkania w granicach obwodu i będący członkiem innego koła, musi zostać przyjęty do koła dzierżawiącego ten obwód przed każdym innym członkiem Zrzeszenia, nie mającym stałego miejsca zamieszkania na terenie tego obwodu, który złoży deklarację później.
 19. Możliwe jest odwołanie się od negatywnej uchwały zarządu koła o przyjęciu, o których w pkt 16 i 17 wyżej, do zarządu okręgowego, a nie do walnego zgromadzenia koła;
 20. Liczbie 1/3 liczby członków koła przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu koła o przyjęciu do koła nowego członka;
 21. Wydawanie upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego i udział członków koła w polowaniu zbiorowym nie mogą stanowić środka dyscyplinującego lub przymusu, ani wyróżniającego lub nagradzającego;
 22. Rezygnacja ze statusu rezydenta w kole, który nie musi wpłacać wpisowego, a ma prawa i obowiązki członka koła;
 23. Na zawieszenie członkostwa w PZŁ nie musi wyrażać zgody koło. Okres zawieszenie zainteresowany może skrócić.
 24. W kole można zawiesić członkostwo i okres zawieszenie zainteresowany może skrócić.
 25. W walnym zgromadzeniu członków koła nie może uczestniczyć delegowany przedstawiciel organów PZŁ, o ile nie zostanie zaproszony przez zarząd lub 1/3 liczbę członków koła;
 26. Porządek obrad ustala zarząd, ale walne zgromadzenie ma prawo wykreślić z niego niektóre punkty;
 27. Wykreślono obowiązek, żeby walne zgromadzenie odbywało się tylko w granicach obwodów;
 28. Podczas walnego zgromadzenia musi być kworum, a statut komisji NRŁ dopuszczał, że można podejmować uchwały, jeżeli nie ma kworum;
 29. Odwołanie z funkcji w organach koła możliwe większością bezwzględną (ponad 50%), a nie zwykłą;
 30. W skład zarządu koła nie mogą wchodzić członkowie zarządów okręgowych i Zarządu Głównego, członkowie organów dyscyplinarnych PZŁ, członek NRŁ i członkowie prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów w okręgu w którym koło ma siedzibę lub dzierżawi obwody łowieckie i inne osoby zatrudnione w Polskim Związku Łowieckim oraz osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub są podwładnymi w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej w stosunku do wskazanych wyżej osób;
 31. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej koła nie mogą być zatrudniani lub powoływani na funkcję strażnika łowieckiego oraz zatrudniani na funkcje podporządkowane jednemu z tych organów;
 32. Wniosek o głosowanie odwołania członka zarządu, który nie uzyskał absolutorium może zgłosić każdy członek koła obecny na tym walnym zgromadzeniu;
 33. Rezygnacja członka organów koła i Zrzeszenia następuje z chwilą poinformowania o tym fakcie organu powołującego, a nie jest przyjmowane uchwałą tego organu;
 34. W przypadku nie zwołania posiedzenia danego organu przez wskazaną statutem osobę, posiedzenie może zwołać większość tego organu, np. w kole trzech, a nie dwóch członków, bo pozostałych dwóch może zwołać na tę samą godzinę w innym i oba posiedzenia będą ważne;
 35. Kandydaci na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz do prezydium zjazdu okręgowego zgłaszają swoje kandydatury do zarządu okręgowego, załączając uchwały o poparciu swojej kandydatury przez zarządy co najmniej 10% kół mających siedzibę w okręgu lub 300 osób fizycznych członków Zrzeszenia z tego okręgu. Poparcie jednego koła jest równoważne poparciu 40 osób fizycznych i odwrotnie;
 36. Kandydaci na funkcję Łowczego Krajowego zgłaszają swoje kandydatury do Zarządu Głównego, a NRŁ wybiera kandydatów na Łowczego Krajowego spośród osób fizycznych członków Zrzeszenia, którzy przedstawili Prezydium Rady poparcie 10 prezydiów okręgowych zjazdów delegatów lub zarządów 100 kół. Poparcie prezydium jednego zjazdu delegatów jest równoważne poparciu 10 kół łowickich i odwrotnie;
 37. Kandydaci na funkcję łowczych okręgowych zgłaszają swoje kandydatury do zarządu okręgowego, a Zarząd Główny powołuje łowczych okręgowych z grona kandydatów, którzy przedstawią uchwały o poparciu swojej kandydatury przez zarządy co najmniej 10 % kół mających siedzibę w okręgu lub 300 osób fizycznych członków Zrzeszenia. Poparcie jednego koła jest równoważne poparciu 40 osób fizycznych i odwrotnie;
 38. Łowczy krajowy i okręgowi po powołaniu oraz corocznie w miesiącu styczniu składają oświadczenie majątkowe na zasadach obowiązujących wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a ich wynagrodzenie otrzymywane w Zrzeszeniu jest jawne;
 39. W skład zarządów okręgowych nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub będące podwładnymi w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej w stosunku do członków Zarządu Głównego, prezydium danego zjazdu okręgowego oraz prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej;
 40. W skład Zarząd Głównego nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub będące podwładnymi w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej do członków Naczelnej Rady Łowieckiej;
 41. Członkami Kapituły Odznaczeń nie mogą zostać osoby, które były pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tym organami;
 42. Każdy członek PZŁ ma prawo wstępu na obrady krajowego i okręgowych zjazdów delegatów;
 43. Przedstawiciele zarejestrowanych organów prasowych i mediów mają prawo wstępu na obrady krajowego i okręgowych zjazdów delegatów oraz Naczelnej Rady Łowieckiej;
 44. NRŁ może określać i zmieniać liczbę i granice okręgów PZŁ;
 45. NRŁ może zmienić długość kadencji władz i i organów PZŁ, jeżeli tej kadencji nie będzie określać ustawa;
 46. Zlikwidowano kompetencję NRŁ uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niestowarzyszonych, w tym zasad tworzenia klubów łowieckich skupiających dobrowolnie takich myśliwych, bo tworzyłoby to dodatkowe podmioty o charakterze członka PZŁ, nie przewidywane przez ustawę;
 47. Każde postępowanie wewnątrzorganizacyjne jest dwuinstancyjne z możliwością odwołania do innego organu, niż organ pierwszej instancji;
 48. Roczna składka członkowska w Zrzeszeniu naliczana jest za rok gospodarczy, a nie rok kalendarzowy;
 49. Roczna składka członkowska osób fizycznych nie może przekraczać 7,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, za drugi kwartał w poprzednim roku kalendarzowym, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny;
 50. Składkę ulgową do Zrzeszenia i koła wpłacają osoby, które ukończyły 65 lat życia;
 51. Składka członkowska może być uiszczona tylko w pieniądzu.
 52. Członkom Zrzeszenia osobom fizycznym, które utraciły członkostwo poprzez dobrowolne wystąpienia ze Zrzeszenia lub ich członkostwo zostało zawiedzone, zwraca się składkę za liczbę pełnych miesięcy pozostawania poza Zrzeszeniem do końca roku;
 53. Wpisowe w PZŁ dla członków osób fizycznych oraz osób prawnych wynosi podwójna składkę roczną obowiązującą te podmioty danym roku.
 54. Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać pięciokrotnej rocznej składki do Zrzeszenia.
 55. Wpisowe płatne dopiero po przyjęciu do PZŁ i do koła;
 56. Pojęcia flagi i barwy, jako dotychczas w praktyce nie używane, zostały usunięte.