Piątek
14.10.2005
nr 075 (0075 )
ISSN 1734-6827
Listy do redakcji
Książka ewidencji - oficjalnie autor: alex
Drodzy Koledzy!
W związku z tym, że na forum www.lowiecki.pl kwestia książki ewidencji pojawia się ostatnio bardzo często, postanowiłam zwrócić sie do ZO PZŁ w Szczecinie o interpreatcję jej "zawartości". Poniżej zamieszczam pytania skierowane do zarządu okręgowego oraz otrzymaną odpowiedź.

Domysłów, dnia 11 października 2005

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Szczecinie
ul. Waryńskiego 43

71-316 Szczecin

Szanowni Koledzy!

Mając na uwadze liczne wątpliwości, sygnalizowane ze strony myśliwych naszego koła, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy zapis w Książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania), stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia, który określa, że wpisu o zakończeniu polowania nocnego należy dokonać do godz. 9:00 rano oznacza, że po godz. 9:00 rano nie wolno myśliwemu kontynuować polowania? Czy oznacza to, że ma on obowiązek zakończyć polowanie nocne o godz. 9:00 i ewentualnie ponownie wpisać się do książki, aby kontynuować (a właściwie rozpocząć „nowe”) polowanie? Czy myśliwy, który z różnych względów nie chce lub nie może przerwać wykonywania polowania przed godz. 9:00 rano kontynuując polowanie i wpisując zakończenie polowania np. o godz. 11:30 – zgodnie ze stanem faktycznym – łamie przepisy prawa łowieckiego?
Proszę również o odpowiedź na pytanie: czy na bazie obowiązujących przepisów prawa łowieckiego, myśliwy może wpisać do „książki ewidencji” zamiar wykonywania polowania indywidualnego na okres dłuższy niż 1 doba (np. od godz. 12:00 dnia 04.10.2005 do dnia 06.10.2005 i wpisać zakończenie polowania o godz. 8:50 w dniu 06.10.2005)?
Jako, że termin Walnego Zgromadzenia członków KŁ Tumak przypada na dzień 23 października, w miarę możliwości bardzo proszę o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na zadane pytania przed upływem tego terminu – abym mógł przedstawić ją Kolegom w celu „rozwiania” licznych wątpliwości z tym związanych.
Oczekując szybkiej odpowiedzi pozostaję z poważaniem

Darz Bór!

Łowczy Koła
Wiesław Załanowski
Koło Łowieckie TUMAK
w Świnoujściu z/s Dargobądz – Zagroda
72–510 Wolin


Otrzymana odpowiedź:

Szczecin, dnia 12 października 2005r.


Kol. Wiesław ZAŁANOWSKI
Ł O W C Z Y
Koła Łowieckiego
" T U M A K "
w  Ś w i n o u j ś c i u
=====================Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie odpowiadając na pismo z dnia wczorajszego, wyjaśnia co następuje:

Z literalnego zapisu cytowanego przepisu wynika, iż wpis o zakończeniu polowania nocnego musi być dokonany do godz. 9.00. Nic nie stoi na przeszkodzie w rozpoczęciu dalszego wykonywania polowania na zasadzie kolejno naniesionego wpisu. Układ ten jednak nie uprawnia do odnotowania zakończenia polowania nocnego wypisem, późniejszym jak wyznaczona godzina.

Obowiązujące uregulowania, a w szczególności przewidziane treścią art. 42 b ustawy - Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. 127 z br., poz. 1066), nie ograniczają możliwości koła w zakresie długości okresu trwania wpisu na polowanie indywidualne (za wyjątkiem polowania nocnego).

Stosowną uchwałę w tym przedmiocie władne jest podjąć walne zgromadzenie w zależności od konkretnej specyfiki koła.


DARZ BÓR !