Wtorek
25.09.2012
nr 269 (2613 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Dopisywanie zwierzyny do odstrzału autor: Piotr Gawlicki
Szeroka dyskusja na forum na temat dopuszczalności lub nie dopisywania zwierzyny do wydanego wcześniej upoważnienia do polowania indywidualnego upoważniła mnie do skierowania zapytania do Ministerstwa Środowiska, w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spornej kwesti: można, czy nie można dopisywać zwierzynę do upoważnienia (odstrzału). Odpowiedź na to pytanie uznałem za bardzo ważną, w związku z tym, że większość zabierających głos myśliwych uważała, że dopisywanie takie jest jak najbardziej uprawnione, a argumenty strony przeciwnej, w tym i moje, wyrażone w tej dyskusji nie znajdowały akceptacji większości. W związku z tym skierowałem do MŚ, poprzez jego biuro prasowe, zapytanie następującej treści:

Czy w świetle Rozporządzenia MŚ z dnia z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania (Dz.U. 2005 nr 61 poz. 548 ze zm.) wystawca tego upoważnienia, tj. dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego uprawniony jest do dopisania do upoważnienia dodatkowej zwierzyny do odstrzału po dacie wystawienia upoważnienia?

Odpowiedź została przygotowana i przesłana do redakcji w ciągu trzech dni i przytaczam ją w całości:

Szanowny Panie Redaktorze,
Poniżej interpretacja przygotowana przez departament merytoryczny :


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz w przepisie § 22 przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian, już po wystawieniu upoważnienia:
1. Przedłużenie jednorazowe terminu ważności upowaznienia (ust. 3),
2. Dokonanie korekty (wykreślenie zwierzyny) w przypadku zrealizowania planu pozyskania danego gatunku zwierzyny (ust. 5).
Dokonywania innych zmian, po dacie wystawienia upoważnienia, nie znajduje uzasadnienia w treści rozporządzenia.

Natomiast pojęcie druku ścisłego zarachowania w odniesieniu do upoważnienia nie określa, czy może, czy też nie może, zachodzić dokonywanie zmian.
Dokonywanie korekt o których mowa powyżej, czy zmiany terminu ważności, może być dokonywane na drukach także tego typu pod warunkiem, że egzemplarz upoważnienia przechowywany przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego będzie zgodny z egzemplarzem myśliwego.Michał Milewski
Zespół ds. Komunikacji i Promocji
Główny Specjalista
Ministerstwo Środowiska


Sądzę, że nie ma już w tej kwestii już żadnych watpliwości i zarządy kół, a przede wszystkim łowczowie teraz rozumieją, że raz wystawione upoważnienie może być korygowane tylko w sposób jednoznacznie zapisany w Rozporządzeniu MŚ o warunkach wykonywania polowania. Innymi słowy, upoważnienie można tylko przedłużyć i ewentualnie wykreślać na nim zwierzynę po wykonaniu planu danego gatunku zwierzyny, a to tylko w sytuacji, że na oryginale i na kopii dokonana zostanie taka sama korekta i egzemplarz upoważnienia przechowywany w kole będzie zgodny z egzemplarzem myśliwego.